Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 281 Amurin yleissuunnittelu

TRE:8410/10.02.03/2016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi
Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallituksen kehittämiskokous hyväksyi 14.5.2018 Viiden tähden keskusta 2018-2030 - Tampereen keskusta -kehitysohjelman päivityksen ja sen sisältämän etenemissuunnitelman sekä esitetyt linjaukset ja painopisteet tulevalle strategiakaudelle. Kaupunginhallitus hyväksyi 13.5.2019 ohjelman välitavoitteet ja päätti linjauksesta läntisen keskustan vetovoiman vahvistamiseksi.

Amurin yleissuunnittelu on käynnistetty ohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi. Keskeisimpiä tavoitteita ovat keskustan täydennysrakentamisen, vetovoiman, elinkeinojen, vihreän identiteetin, kaupunkielämän ehdoilla toimivan liikenteen ja alueen imagon kehittäminen. Suunnittelualue sisältää Amurin kaupunginosien (104 ja 105) Sepänkadun, Pirkankadun, Kortelahdenkadun ja Porin radan rajaamalla alueella 30 korttelia (39-64, 74-77 ja 81-83).

Amurin ja Pyynikintorin alue on perinteikästä Tampereen keskustaa. Pyynikintori on historiallinen kaupunkiin saapumisen portti monine merkkirakennuksineen. Amuri on pääosin 1970-1980 -luvuilla puutalokaupungin tilalle väljästi ja lähiömäisesti rakennettua kerrostaloaluetta. Alueen nykyinen kerrosala on 80.000 kerrosalaneliömetriä ja alueella asuu 1.350 asukasta

Amurin alueelle laaditaan yleissuunnitelma, jolla tutkitaan täydennysrakentamisen ja kaupunkikuvan kehittämisen mahdollisuudet. Alueella on tarve kehittää julkisia palveluja. Niiden tarve riippuu täydentävän asuntorakentamisen edistymisestä. Korttelialueet ja rakennukset ovat pääosin yksityisessä omistuksessa. Rakennuskanta on peruskorjausiässä. Pohjaksi suunnittelulle alueelle on tehty kulttuuriympäristön inventointi.

Amuria kehitetään viihtyisänä ja laadukkaana kaupunginosana historialliset arvot huomioon ottaen. Alue sijaitsee ydinkeskustan tuntumassa rakentuvan raitiotielinjan vaikutuspiirissä. Amuri tarjoaa hyvän lähtökohdan kaupunkimaiselle täydennysrakentamiselle. Tulevaisuudessa alueen halki kulkee urbaani virkistysreitti Pyynikiltä uudistuvaan Särkänniemeen ja Näsijärven rannoille.

Vuorovaikutukseen perustuva suunnittelu on käynnistetty kahdella 11/ 2016 ja 2/2017 pidetyllä asukastyöpajalla, joiden pohjalta kehitettiin alueen peruskonsepti ja kolme alustavaa vaihtoehtoa. Alueen taloyhtiöt haastateltiin yhtiöiden nykytilan, elinkaaren ja tavoitteiden kartoittamiseksi. Elokuussa pidettyyn yleisötilaisuuteen oli kutsuttu Tampereen keskeisiä rakennusliikkeitä esittämään näkemyksensä Amurin suunnitteluun. Yleissuunnitelmaluonnos oli nähtävillä 6-8/2018. Saatu palaute on huomioitu jatkotyössä.

Amurin yleissuunnitelma on valmisteltu kolmen alustavan vaihtoehdon, niistä kehitetyn suositusvaihtoehdon ja siitä saadun palautteen pohjalta.  Yleissuunnitelma sisältää selvityslähtökohdat, peruskonseptin, työkalut Amurin täydennysrakentamiseen, kolmen alustavan vaihtoehdon kuvauksen, asukkaiden, taloyhtiöiden ja rakentajien näkemykset ja niiden pohjalta laaditun suositusvaihtoehdon (hybridi).

Taloyhtiöiden suunnittelun tueksi on tehty kustannustarkastelu, joka sisältää laskurin hankkeiden taloustarkastelua varten.

Amurin vehreän luonteen säilyttämiseksi alueelle on laadittu viheralueiden kehittämissuunnitelma. Rakentamista on tutkittu kahdella TTY:n kanssa järjestetyllä korttelikilpailulla. Suunnittelun pohjaksi on myös laadittu hulevesi-, ympäristömelu- ja tärinäselvitykset sekä purkavan vaihtoehdon tarkastelu.

Hybridimalli sisältää 197.000 kem2 ja 3.250 asukasta (lisäystä nykyiseen on +101.000 kem2 ja +1.900 asukasta). Liike- ja palvelutilojen lisäys on +13.000 kem2, jotka on sijoitettu pääosin Satakunnankadun varteen. Uusi liikenneratkaisu perustuu Kortelahdenkadun, Näsijärvenkadun ja Kankurinkadun kehään. Ratkaisu mahdollistaa laadukkaiden rauhallisten kävely- ja pyöräilyakselien luomisen alueelle. Pysäköintiratkaisuissa on esitetty +1.000 autopaikan lisärakentamista.

Tavoitteena on ollut tutkia täydennysrakentamisen mahdollisuudet ja luoda taloudellinen pohja hankkeiden käynnistämiseksi, myös purkava vaihtoehto huomioiden. Suunnitelman pohjalta toteutuvan rakentamisen määrää on ennalta vaikeaa arvioida, koska etenemiseen vaikuttaa merkittävästi alueen taloyhtiöiden ratkaisut. Myöskään tulevaa korjaus- ja uudisrakentamisen suhdetta alueella ei pysty ennalta arvioimaan.  Suunnitelma kuitenkin tarkoittaa mittakaavaltaan satojen miljoonien eurojen laajuista uudisrakentamista pitkän ajan kuluessa.

Kokonaisuutena yleissuunnitelmassa on tavoiteltu vetovoimaista ja viihtyisää, täydentyvää ja kaupunkimaista uutta Amuria. Tavoitteena on ollut kytkeä Amuri paremmin osaksi Tampereen keskustaa. Nykyiset ympäristön laadukkaat virkistysalueet muodostavat edelleen kaupunginosan vihreän ytimen. Ratkaisu on vaiheittain ja kortteleittain toteutettavissa. Yleissuunnitelman kokonaistarkastelu mahdollistaa alueen tarkempien hankekohtaisten asemakaavojen laatimisen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Amurin yleissuunnitelma hyväksytään alueen kehittämisen pohjaksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hankejohtaja Tero Tenhuselle ja hankepäällikkö Sakari Leinoselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Minna Minkkinen palasi kokoukseen keskustelun kuluessa.

Jaakko Mustakallio ehdotti asian jättämistä pöydälle. Jaakko Stenhäll kannatti Mustakallion ehdotusta.

Puheenjohtaja tiedusteli Mustakallion pöydällepanoehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860 ja hankepäällikkö Sakari Leinonen, puh. 040 701 5792, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 10.6.2019 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Amurin yleissuunnitelma hyväksytään alueen kehittämisen pohjaksi.

Päätös

Amurin yleissuunnitelma hyväksyttiin alueen kehittämisen pohjaksi.

Lisäksi kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan asemakaavoitusvaiheessa voidaan alueelle mahdollistaa myös huomattavasti yleissuunnitelmaa tehokkaampaa kaupunkirakennetta. Lisärakentaminen tulee toteuttaa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa alueen taloyhtiöiden sekä asukkaiden kanssa.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Jaakko Mustakallio teki seuraavan lisäponsiehdotuksen:

"Lisäksi kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan asemakaavoitusvaiheessa voidaan alueelle mahdollistaa myös huomattavasti yleissuunnitelmaa tehokkaampaa kaupunkirakennetta. Lisärakentaminen tulee toteuttaa yhteistyössä ja vuorovaikutuksessa alueen taloyhtiöiden sekä asukkaiden kanssa." Pekka Salmi kannatti Mustakallion ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Mustakallion lisäponsiehdotuksen yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Mikko Nurminen, Sakari Leinonen, Elina Karppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)