Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

§ 288 Asemakaava nro 8578, Hatanpää, sairaala, kartanoalue ja arboretum, rakennusoikeuden lisääminen

TRE:6895/10.02.01/2014

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

TIIVISTELMÄ

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Kaavamuutos koskee Hatanpään niemellä sijaitsevaa Hatanpään sairaalaa, Hatanpään kartanoaluetta, puistoalueita sekä entistä kaupunginpuutarhan aluetta. Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä keskustasta etelään. Alueen pinta-ala on noin 40 ha, josta noin 12 ha on vesialuetta. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Hatanpään sairaala toimii tontilla 500-1 kahdessa rakennuksessa, kantasairaalassa ja puistosairaalassa. Vuonna 1935 valmistunut kantasairaala on Bertel Strömmerin suunnittelema, ja sitä on laajennettu vuosien varrella useaan otteeseen. Hatanpään kartanoalue on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY). Kartanoalueen vanhimmat rakennukset (Hatanpään kartano, Idmanin huvila, navetta, väentupa, konttori, pesula) ja pihapiiri on suojeltu asemakaavalla. Pyhäjärven rannassa oleva puistoalue koostuu Hatanpään kartanopuistosta ja arboretumista. Tontti 500-2 on entistä kaupunginpuutarhan kasvihuone- ja varastoaluetta.

Asemakaavan tavoitteet
Asemakaava laaditaan kiinteistötoimen ja Tampereen Tilakeskus liikelaitoksen aloitteesta. Kaavamuutoksen tavoitteena on mahdollistaa Hatanpään sairaalan laajentaminen, puistoalueiden kehittäminen sekä entisen kaupunginpuutarhan tontin käyttötarkoituksen muutos. Alueen viher- ja virkistyspalvelujen laatua ja jatkuvuutta sekä jalankulku- ja pyöräily-yhteyksiä parannetaan. Entisen kaupunginpuutarhan tontin itäosaan tutkitaan asumista. Hatanpään kartanoalueen historiallisesti merkittävät rakennukset säilytetään, niiden käyttötarkoitusta tarkistetaan ja rakennuksille muodostetaan omat tontit. Tilakeskuksen tavoitteena on löytää rakennuksille uudet omistajat.

 Hatanpään sairaalan kehittämisestä on laadittu vuonna 2015 ja 2017 päivitetty masterplan. Masterplan on jaksotettu 5–6 vaiheeseen ja sen toteutus tähtää vuoteen 2035. Suunnitelmassa sairaalan kehittäminen on päätetty keskittää nykyisen perusparannetun kantasairaalan yhteyteen. Sairaalan huonokuntoisia ja huonosti toimivia osia (itä- ja pohjoisosa) on suunniteltu purettaviksi ja niiden tilalle rakennetaan uusia laajennusosia. Puistosairaalan tuleva käyttö tutkitaan kaavatyön yhteydessä.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Aloitusvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma kuulutettiin nähtäville 17.11.–15.12.2016. Aloitusvaiheen yleisötilaisuus pidettiin 1.12.2016. Hatanpään alueen kehittämisestä laadittiin myös internetkysely, joka oli auki 17.11.–22.12.2016. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta jä-tettiin 1 viranomaiskommentti sekä 8 mielipidettä.
Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan alueen kehittämisen lähtökohdaksi on otettava myös sairaalan ja Hatanpään alueen kulttuurihistorialliset arvot. Alueella oleva muinaisjäännös ja 1700-luvulta peräisin oleva puistoalue tulee merkitä kaavaan suojelumääräyksin.
Mielipiteissä otettiin kantaa erityisesti alueen puistojen säilyttämiseen ja kehittämisen puolesta. Hatanpäälle toivottiin lisää palveluita. Myös nykyiset viljelypalstat haluttiin säilyttää. Kaupunginpuutarhan entistä varastoaluetta esitettiin muutettavaksi niin puistoalueeksi, sairaala-alueeksi kuin asuinalueeksi. Mikäli kaupunginpuutarhan alueelle rakennetaan asumista, uudisrakentamisen tulee sopeutua ympäristöön ja painottua tontin pohjoisosassa. Kaava-alueelle ei toivottu korkeaa rakentamista. Sairaalan alkuperäisessä masterplanissa esitetty 8-kerroksinen potilashotelli huolestutti naapureita. Sairaala-alueen kehittämistä pidettiin kuitenkin tärkeänä. Liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta sekä kevyen liikenteen yhteyksiä tulisi parantaa. Tampereen polkupyöräilijät ry kiinnitti huomiota mm. polkupyöräilyn sujuvuuteen ja laatutasoon sekä autopaikkojen mitoitukseen. Urbaani Tampere ry toivoi, että kaupunginpuutarhan alue rakennetaan mahdollisimman tiiviisti, kaupunkimaisesti ja korkeatasoisesti.
Aloitusvaiheen palaute ja vastineet on koottu selostukseen sekä kokonaisuudessaan liitteenä palautekoosteeseen, jossa myös yleisötilaisuuden muistio on liitteenä.

Valmisteluvaihe
Valmisteluvaiheessa laadittiin kaksi luonnosvaihtoehtoa. Aineisto kuulutettiin nähtäville 15.6.–17.8.2016. Kaava-alueella järjestettiin 20.6.2017 kävelykierros. Valmisteluvaiheen aineistosta saatiin 7 vi-ranomaiskommenttia ja 7 mielipidettä.

Pirkanmaan maakuntamuseon ja Pirkanmaan liitos kommenteissa otettiin kantaa mm. kaavan suojelumääräyksiin ja selostuksen maakuntakaavaa käsittelevään osioon. Maakuntamuseon mukaan vaikutusten arviointia tulee täydentää Hatanpään sairaala-alueeseen kohdistuvien muutosten osalta. Pirkanmaan Liiton mukaan VAK-ratapihan läheisyys edellyttää riskiselvitystä tai riskinhallintatoimenpiteitä. Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan ranta-alueen täyttö kaava-alueen pohjoisosassa voi vaatia vesilain mukaisen luvan, mistä tulee pyytää ELY-keskukselta lausunto. Vesistön puolella olevat pilaantuneet aineet tulee selvittää ja huomioida kaavassa. Sairaalan uudisrakentaminen ja Hatanpään puistokujan varressa oleva pysäköintilaitos tulee suunnitella tarkemmin suhteessa ympäröivään arvokkaaseen rakennuskantaan. Tampereen Sähköverkko Oy:n mukaan alueelle tarvitaan kaksi uutta puistomuuntamon tonttia. Mahdollisesti siirrettävän 110 kV:n maakaapelin uusi reitti tulee merkitä kaavaan. Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy:n siirtoviemärin tarpeet tulee myös huomioida ja merkitä kaavaan. Pirkanmaan pelastuslaitoksen mukaan asuinkortteleiden pihojen suunnittelussa tulee huomioida pelastusteiden toimivuus. Museoviraston arvioi, että kaavahankkeeseen ei liity vedenalaisen kulttuuriperinnön selvitystarvetta.

Kaavaluonnoksia koskevissa kirjallisissa mielipiteissä ja kävelykierroksella kaupunkilaiset ottivat kantaa erityisesti uuden asuinrakentamisen tehokkuuteen ja kaupunkiviljelyn säilymiseen alueella. Mahdollisimman tehokasta ja kaupunkimaista korttelirakennetta pidettiin hyvänä kahdessa mielipiteessä. As Oy Tampereen Reinilänpuisto sitä vastoin toivoi asuinrakentamisen pienentämistä etelässä ja uuden puiston yhdistämistä E.J. Reinilän puistoon. Kaupunkiviljelyyn varatun alueen laajentamista toivottiin kahdessa mielipiteessä. Tampereen polkupyöräilijät ry esitti Hatanpään puistokujalle yksisuuntaisia pyöräteitä.

Asemakaavaehdotusta on kehitetty saatu palaute huomioiden. Selostuksen on lisätty maakuntakaavan RKY-aluetta koskeva kartta ja maakuntakaavan määräys. Kaavan tavoitteita ja vaikutusten arviointia on täydennetty kulttuurihistoriallisten arvojen osalta. Kaavakartalle on lisätty Keskuspuhdistamon siirtoviemäri, 110 kV:n kaapeli ja tontit puistomuuntamoille. Kantasairaalan kerroslukuja ja sairaalan vanhimpien osien suojelumääräystä on tarkistettu lausuntojen perusteella. Puistoalueiden kaavamääräystä on tarkistettu kulttuurihistoriallisten arvojen osalta. Asuinrakentamista on muokattu ehdotusvaiheessa siten, että E.J. Reinilänpuiston pohjoisen osan eteläreunan akseli on otettu korttelien reunarajaksi, jolloin muodostuu kävelyakseli uuden toimintapuiston kautta Arboretumiin. Asuinrakennusten massoittelua on kehitetty siten, että se madaltuu etelään päin.
 
Valmisteluvaiheessa saatu palaute kokonaisuudessaan, laaditut vastineet sekä kävelykierroksen muistio ovat asemakaavan liitteenä olevassa palauteraportissa.

Viranomaisyhteistyö
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin 14.3.2017.

Asemakaavan keskeinen sisältö
Asemakaavamuutoksella Hatanpään sairaalan nykyinen tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi kantasairaalalle, puistosairaalalle, Hatanpään kartanon rakennuksille sekä kahdelle pysäköintialueelle. Kaava-alueen pohjoisosaan muodostetaan uusi kortteli. Entinen kaupunginpuutarhan tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi uutta asuinrakentamista ja pysäköintilaitosta varten. Kaava-alueelle muodostuu kolme uutta katua (Boijenkatu, Gauffinkatu, Pehkiönkatu) ja kaksi uutta puistoa.
 
Sairaalatoimintoja (YS ja YSA-1) varten osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 97 000 k-m2. Asemakaavamuutos mahdollistaa kantasairaalan laajentamisen noin 35 000 k-m2 ja puistosairaalan laajentamisen noin 12 000 k-m2. Alueen eteläosaan osoitetaan asumisen mahdollistavaa rakennusoikeutta (AL-7, KYYTSA-1) noin 27 000 k-m2, mikä tarkoittaa noin 600 uutta asukasta. Asumisen rakennusoikeuden määrään riippuu valitusta pysäköintiratkaisusta. Hatanpään puistokujan varteen tulee rakentaa uutta liike- ja palvelutilaa vähintään 1 600 k-m2. Kartanorakennusten käyttötarkoituksen muutoksen myötä alueelle muodostuu palvelurakennusten (P-6) rakennusoikeutta noin 7 600 k-m2. Rakennusoikeus suunnittelualueella lisääntyy yhteensä noin 72 000 k-m2 aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden. Virkistys-alueiden pinta-ala lisääntyy 6,5 ha.

Asemakaavassa osoitetaan maisemaa ja kulttuurihistoriallisia arvoja koskevat suojelumääräykset nykyisille puistoalueille (Kartanopuisto ja Arboretum), kartanorakennuksille, tonteilla sijaitsevalle arvokkaalle puustolle sekä kantasairaalan vanhimmille rakennusosille. Luontoarvojen osalta asemakaavalla suojellaan puistoalueella sijaitseva lepakoiden ruokailualue sekä lepakoiden mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat, jotka sijaitsevat todennäköisesti kartanorakennuksissa.

Kiinteistötoimella ei ole huomauttamista asemakaavaan nro 8578. Asemakaavamuutoksella on merkittäviä vaikutuksia yritystalouteen.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Kantasairaalan laajentaminen tapahtuu vaiheittain. Laajennus on suunniteltu siten, että sen viimeinen vaihe valmistuu vuonna 2040. Puistosairaalan kehittämisestä ei ole laadittu tarkempaa suunnitelmaa tai aikataulua.
Kaupunki vastaa kartanon rakennusten luovutuksesta uusille toimijoille sekä uusien katujen ja puistojen rakentamisesta. Asuintonttien ja pysäköintilaitoksen osalta kaupunki järjestää tontinluovutuksen joko kilpailulla tai muulla menettelyllä. Tontinluovutuksen edellytyksenä on kortteli-, piha- ja tontinkäyttösuunnitelmien hyväksyntä laaturyhmässä. Asemakaavan toteuttamisesta on laadittu vaiheistuskaavio, jossa esitetään alueen rakentuminen vaiheittain vuosina sekä toteutuksen kannalta tärkeimmät kunnallistekniikan siirrot.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään viranomaislausunnot Pirkanmaan Ely-keskukselta, Pirkanmaan liitolta ja  Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8578 (12.6.2016 päivätty ja 30.10.2017 tarkistettu ) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 12.6.2017 päivätyn ja 30.10.2017 ja 14.5.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8578. Asian hyväksyminen kuuluu valtuuston toimivaltaan.
Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8578
Diaarinumero: TRE:6895/10.02.01/2014
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Vesa Kinttula ja kaavoitusarkkitehti Päivi Veijola.

Kaavamuutos koskee Hatanpään niemellä sijaitsevaa Hatanpään sairaalaa, Hatanpään kartanoaluetta, puistoalueita sekä entistä kaupunginpuutarhan aluetta. Suunnittelualue sijaitsee noin 2,5 kilometrin etäisyydellä keskustasta etelään. Alueen pinta-ala on noin 40 ha, josta noin 12 ha on vesialuetta. Suunnittelualueen omistaa Tampereen kaupunki.

Kaavaehdotus oli nähtävillä 16.11. - 18.12.2017. Asemakaavaehdotuksesta pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen, Pirkanmaan liiton ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot. Lausuntoja saatiin kolme ja muistutuksia jätettiin neljä.

Lausuntoja antoivat Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä ja Pirkanmaan maakuntamuseo.

Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy varmisti kaavan sisältöä lausunnossaan, jotta hanke pysyisi aikataulussa. Kaavaa on tarkistettu lausunnon johdosta. Pirkanmaan maakuntamuseo toteaa lausunnossaan, että kaavamerkintöjä tulisi tarkistaa arkeologisen kulttuuriperinnön osalta. Kaavakarttaa on tarkistettu lausunnon johdosta ja tarvittava määräyksen lisäys on merkitty yleismääräykseen. Maakuntamuseolta on pyydetty ja saatu lausunto asemakaavasta ennen hyväksymiskäsittelyä.

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä jätti 11-kohtaisen muistutuksen kaavaan tarkistettavista asioista. Näistä kohteiden tarkistuksista on pidetty neuvotteluja ja vielä muuta lisäselvitystä mm. Jukolan osalta vuosien 2018 -19 aikana. Työssä haettiin kaupungin eri hallintokuntien ja toimialojen yhteisymmärrys kaavan sisältöön. Tarkistukset eivät ole luonteeltaan sellaisia, että kaavaa pitäisi asettaa uudelleen nähtäville.

Muistutuksia saatiin yksityishenkilöiltä kolme ja Tampereen polkupyöräilijät ry:ltä. Yksityishenkilöiden muistutukset koskivat alueen virkistyskäytön säilyttämistä ja pääpyöräilyreittiä pohjois-eteläsuunnassa. Tampereen polkupyöräilijät ry ehdotti Pehkiönkadun pyörätien poistamista, Hatanpään puistokujan eteläpuolisen JKPP-väylän poistamista ja reitin Vihilahdenkujan–Hatanpäänkadun jalkakäytävän leveydeksi 2,25 m ja pyörätielle 2,75 m.

Vastineet muistutuksiin

Pääosin Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmän antaman muistutuksen kohdista on löydetty maanomistajaa ja kaupunkisuunnittelua sekä sairaanhoitopiiriä tyydyttävä kompromissiratkaisu, joka ottaa huomioon arvokkaan kulttuuriympäristön vaalimisen. Kaavaa on tarkistettu muistutuksen ja jatkoneuvottelujen johdosta. Yksityiskohtaiset vastineet ovat liitteessä.

Yksityishenkilöiden ja Tampereen polkupyöräilijät ry:n muistutukseen on vastattu liitteessä. Asemakaavalla ei määritellä eri liikennemuotojen tarvitsemia katuleveyksiä, vaan aluevaraukset kaduille ja yleisille alueille. Aluevaraukset pitävät sisällään väylät ja pientareet ja eri alueiden reunavyöhykkeet. Rakentamiseen tähtäävät suunnitelmat tehdään kaavan yhteydessä tai sen jälkeen katusuunnitelmina ja puistosuunnitelmina, joita voi kommentoida erikseen. Muistutukset eivät aiheuta muutoksia kaavaehdotukseen.

Kaavoituksen vastineet on koottu kohdittain liitteeseen: ”Kaupungin vastineet muistutuksiin ja lausuntoihin.”

Asemakaavalla lisätään alueen virkistyskäyttöä ja viherympäristöä samalla kun saadaan myös tonttimaata rakentamiselle. Arboretum laajenee entisen kaupunginpuutarhan taimiston ja varastoalueen osalle. Kasvihuoneiden ja työtilarakennusten kohdalle saadaan uutta asuinrakentamista alueen arvot huomioiden. Asemakaavan muutoksella alueen laatutaso paranee merkittävästi palvelemaan kaikkia kaupunkilaisia arvoympäristönä.

Asemakaavaa on tarkistettu kevyen liikenteen merkintöjen, ajorasitemerkintöjen, pihakadun ja rakennusalojen osalta koskien sairaalarakennuksia.

Tarkistettua asemakaavaa ei ole tarpeen pitää uudelleen nähtävillä, koska muutokset koskevat pääosin maanomistajan intressejä ja niistä on neuvoteltu vuosina 2018 - 19. Lähiympäristöön kohdistuvat rakentamisen vaikutukset eivät ole myöskään merkittävästi muuttuneet tarkistetussa kaavaratkaisussa.

Viranomaisyhteistyö
Kaavan laatimisen yhteydessä on käyty seuraavia erillisneuvotteluja viranomaisten kanssa:
Aloitusvaiheen viranomaisneuvottelu 14.3.2017, työneuvottelu 18.9.2017

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavamuutoksella Hatanpään sairaalan nykyinen tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi kantasairaalalle, puistosairaalalle, Hatanpään kartanon rakennuksille sekä kahdelle pysäköintialueelle. Kaava-alueen pohjoisosaan muodostetaan uusi kortteli sairaalatoimintoja tai asumista varten. Entinen kaupunginpuutarhan tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi uutta asuinrakentamista ja pysäköintilaitosta varten. Kaava-alueelle muodostuu kolme uutta katua ja kaksi uutta puistoa.

Sairaalatoimintoja (YS ja YSA-1) varten osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 97.000 k-m2. Asemakaavamuutos mahdollistaa kantasairaalan laajentamisen noin 35.000 kem2 ja puistosairaalan laajentamisen noin 12.000 kem2. Alueen eteläosaan osoitetaan asumisen mahdollistavaa rakennusoikeutta (AL-7, KYYTSA-1) noin 27.000 kem2, mikä tarkoittaa noin 600 uutta asukasta. Asumisen rakennusoikeuden määrä riippuu valitusta pysäköintiratkaisusta. Hatanpään puistokujan varteen tulee rakentaa uutta liike- ja palvelutilaa vähintään 1.600 kem2. Kartanorakennusten käyttötarkoituksen muutoksen myötä alueelle muodostuu palvelurakennusten (P-6) ja liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua palvelevien rakennusten (KYYTSA-1) korttelialueiden rakennusoikeutta noin 7.600 kem2. Puistoalueille osoitetaan huoltorakennuksille noin 633 kem2. Rakennusoikeus suunnittelualueella lisääntyy yhteensä noin 72.000 k-m2 aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden. Virkistysalueiden pinta-ala lisääntyy 6,5 ha.

Asemakaavassa osoitetaan kulttuurihistoriallisia arvoja ja kaupunkikuvaa koskevat suojelumääräykset puistoalueille (Kartanopuisto ja Arboretum), kartanorakennuksille, tonteilla sijaitsevalle arvokkaalle puustolle sekä kantasairaalan vanhimmille rakennusosille. Luontoarvojen osalta asemakaavalla suojellaan puistoalueella sijaitseva lepakoiden ruokailualue sekä lepakoiden mahdolliset lisääntymis- ja levähdyspaikat, jotka sijaitsevat todennäköisesti kartanorakennuksissa.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman. Kantasairaalan laajentaminen tapahtuu vaiheittain. Laajennus on suunniteltu siten, että sen viimeinen vaihe valmistuu vuonna 2040. Puistosairaalan kehittämisestä ei ole laadittu tarkempaa suunnitelmaa tai aikataulua.

Kaupunki vastaa kartanon rakennusten luovutuksesta uusille toimijoille sekä uusien katujen ja puistojen rakentamisesta. Asuintonttien ja pysäköintilaitoksen osalta kaupunki järjestää tontinluovutuksen joko kilpailulla tai muulla menettelyllä. Tontinluovutuksen edellytyksenä on kortteli-, piha- ja tontinkäyttösuunnitelmien hyväksyntä laaturyhmässä. Asemakaavan toteuttamisesta on laadittu vaiheistuskaavio, jossa esitetään alueen rakentuminen vaiheittain vuosina 2018 - 2040 sekä toteutuksen kannalta tärkeimmät kunnallistekniikan siirrot.

Maakuntamuseolla ja kiinteistötoimella ei ole huomautettavaa tarkistetusta kaavaehdotuksesta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8578 (päivätty 12.6.2017, tarkistettu 30.10.2017 ja 14.5.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Vesa Kinttula, 040 800 7901, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksella Hatanpään sairaalan nykyinen tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi kantasairaalalle, puistosairaalalle, Hatanpään kartanon rakennuksille sekä kahdelle pysäköintialueelle. Kaava-alueen pohjoisosaan muodostetaan uusi kortteli terveydenhuolto- tai sosiaalipalvelujen toimintoja tai asumista varten. Entinen kaupunginpuutarhan tontti jaetaan erillisiksi tonteiksi uutta asuinrakentamista ja pysäköintilaitosta varten.

Kaava-alueelle muodostuu kolme uutta katua ja kaksi uutta puistoa. Terveydenhuolto- ja sosiaalitoimen palveluja (YS ja YSA-1) varten osoitetaan rakennusoikeutta yhteensä 97.000 k-m2. Asemakaavamuutos mahdollistaa kantasairaalan tontilla lisärakentamista noin 35.000 kem2 ja puistosairaalan tontilla noin 12.000 kem2.

Alueen eteläosaan osoitetaan asumisen mahdollistavaa rakennusoikeutta (AL-7, KYYTSA-1) noin 27.000 kem2, mikä tarkoittaa noin 600 uutta asukasta. Asumisen rakennusoikeuden määrä riippuu valitusta pysäköintiratkaisusta. Hatanpään puistokujan varteen tulee rakentaa uutta liike- ja palvelutilaa vähintään 1.600 kem2. Kartanorakennusten käyttötarkoituksen muutoksen myötä alueelle muodostuu palvelurakennusten (P-6) ja liike- ja toimistorakennusten sekä kulttuuritoimintaa ja julkista palvelua palvelevien rakennusten (KYYTSA-1) korttelialueiden rakennusoikeutta noin 7.600 kem2. Puistoalueille osoitetaan huoltorakennuksille noin 633 kem2. Rakennusoikeus suunnittelualueella lisääntyy yhteensä noin 72.000 k-m2 aiemmin voimassa olevaan kaavaan nähden.

Virkistysalueiden pinta-ala lisääntyy 6,5 ha.  Asemakaavassa osoitetaan kulttuurihistoriallisia arvoja ja kaupunkikuvaa koskevat suojelumääräykset puistoalueille (Kartanopuisto ja Arboretum), kartanorakennuksille, tonteilla sijaitsevalle arvokkaalle puustolle sekä kantasairaalan vanhimmille rakennusosille. Luontoarvojen osalta asemakaavalla suojellaan puistoalueella sijaitsevat lepakoiden elinpaikat.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8578 (päivätty 12.6.2017, tarkistettu 30.10.2017 ja 14.5.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle sekä johtaja Taru Kuosmaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan liitto, Pirkanmaan Maakuntamuseo, Museovirasto, Tampereen Seudun Keskuspuhdistamo Oy, muistuttajat 5 kpl, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Vesa Kinttula

Oheismateriaali


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)