Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 285 Kaupungin edustajien nimeäminen kutsuntalautakuntiin vuonna 2019

TRE:4065/00.03.02/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Panssariprikaatin Pirkanmaan aluetoimisto on pyytänyt kaupunkia asevelvollisuuslain 22 §:n mukaisesti nimeämään kutsuntalautakuntiin kunnan edustajat varaedustajineen. Tampereen kutsunnat toimeenpannaan 8.11.-13.12.2019 neljän kutsuntalautakunnan voimin, joten Tampereelta tulee nimetä neljä edustajaa ja heille varahenkilöt.

Vuonna 2018 Tampereen kaupungin edustajina kutsuntalautakunnissa toimivat
Antti Sirén, varahenkilöinään Mikko Murtonen, Pertti Järvinen ja Jouko Salo;
Ilpo Rantanen, varahenkilöinään Ilkka Hietaniemi, Aleksi Jäntti ja Hanna Kallio-Kokko;
Eino Koivisto, varahenkilöinään Pekka Anttila, Jyrki Koskinen, Lauri Erma ja Jorma Tapaninaho sekä
Marjukka Lipponen, varahenkilöinään Aarno Karjalainen, Aino Suonio ja Markku Grönroos.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kutsuntalautakuntiin vuodeksi 2019 nimetään neljä kaupungin edustajaa ja jokaiselle kolme varahenkilöä.

Päätös

Kutsuntalautakuntiin vuodeksi 2019 nimettiin kaupungin edustajiksi seuraavat henkilöt:

Antti Sirén, varahenkilöinään Mikko Murtonen, Pertti Järvinen ja Jouko Salo;
Ilpo Rantanen, varahenkilöinään Ilkka Hietaniemi, Aleksi Jäntti ja Hanna Kallio-Kokko;
Eino Koivisto, varahenkilöinään Pekka Anttila, Jyrki Koskinen, Lauri Erma ja Jorma Tapaninaho sekä
Marjukka Lipponen, varahenkilöinään Aarno Karjalainen, Aino Suonio ja Markku Grönroos.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti kaupungin edustajiksi kutsuntalautakuntiin seuraavia henkilöitä:

Antti Sirén, varahenkilöinään Mikko Murtonen, Pertti Järvinen ja Jouko Salo;
Ilpo Rantanen, varahenkilöinään Ilkka Hietaniemi, Aleksi Jäntti ja Hanna Kallio-Kokko;
Eino Koivisto, varahenkilöinään Pekka Anttila, Jyrki Koskinen, Lauri Erma ja Jorma Tapaninaho sekä
Marjukka Lipponen, varahenkilöinään Aarno Karjalainen, Aino Suonio ja Markku Grönroos.

Pekka Salmi kannatti Sasin ehdotusta.

Kaupunginhallitus hyväksyi Sasin ehdotuksen yksimielisesti.

Tiedoksi

Nimetyt, Panssariprikaatin Pirkanmaan aluetoimisto, Ritva Vakkuri, Erika McSherry

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.