Kaupunginhallitus, kokous 17.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 283 Tuottavuuden seurannan kehittäminen ja tuottavuuden koeraportti

TRE:4149/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Tarja Puskala, puh. 050 595 1079, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungissa on käynnistetty työ tuottavuuden systemaattiseksi mittaamiseksi ja tuottavuuden kehittymisen arvioimiseksi. Tuottavuusseurannan kehittämistyön tavoitteena on vahvistaa tuottavuuslaskentaa ja mittaamista, kehittää tuottavuuden raportointia ja mittareita sekä tukea palvelualueita niiden tuottavuustyössä. Kehittämistyöllä edistetään tuottavuuskasvua, joka on yksi kaupunkistrategian tavoite ja tuloksellisuuden osatekijä. Tuottavuuskehityksen seurantaa varten on laadittu tuottavuuden koeraportti, jota kehitetään palautteen pohjalta vuoden 2019 aikana. Varsinainen tuottavuusraportointi kytketään osaksi johdon raportointia vuonna 2020.

Tuottavuuden raportoinnin keskeiset mittarit jaotellaan kolmeen luokkaan: tuottavuuden päämittarit, täydentävät mittarit ja selittävät mittarit. Täydentäviä mittareita ovat asiakaskokemuksen, digitaalisten asiointikanavien tyytyväisyyden sekä kustannusvaikuttavuuden mittarit. Selittävät mittarit mittaavat tuottavuuden kannalta olennaisissa asioissa ja toiminnoissa onnistumista. Tuottavuusmittareille asetetaan soveltuvin osin tavoitearvot. Mittareiden määrittely ja tietopohja täydentyy työn edetessä.

Päämittarina on palvelun tuottavuus, jota mitataan tuotos/panos -suhteella laskemalla paljonko panoksilla saadaan aikaan tuotoksia. Panokset ovat tuotannontekijöistä aiheutuvia kustannuksia ja tuotokset ovat suoritteita. Koska suoritteet ovat erilaisia, käytetään tuottavuuskehityksen kaupunki- ja palvelualuetason arvioinnissa asukas- tai/ja asiakasmäärää kuvaamaan kysyntää ja välillisesti tuotosta.

Tuottavuus syntyy palvelualueiden ja toimintayksiköiden toiminnassa ja palveluprosesseissa. Palvelujen tuottavuutta eli tuotos/panos-suhdetta voidaan parantaa eri tavoin. Palvelun tuottavuuden laskenta ja mittarointi edellyttää, että palvelu on tuotteistettu. Hyvinvointipalvelujen osalta tuotteistus on pääosin tehty. Palvelujen uudistamisen yhteydessä myös tuotteistusta pitää päivittää. Uudistamista on esim. digitaalisten asiointikanavien ja palvelujen luominen. Tuottavuuslaskentaa varten palvelut tulee määritellä asiakasnäkökulmasta käsin ja laskea niiden kustannukset.  Tuotteistusta ja kustannuslaskentaa kehitetään kansallisen Kuntatieto-ohjelman yhteydessä ja aikataulussa. Tuottavuustiedot voidaan tuottaa kustannustehokkaasti tuottavuuslaskentaa ja -raportointia automatisoimalla.

Tuottavuuden parantamiseksi palvelualueilla käynnistetään tuottavuuspilotteja, joissa kehitetään palvelujen tuottavuuden laskentaa, mittaamista ja johtamista. Piloteissa kokeillaan ja testataan mittareita, esimerkiksi työntekijäkokemuksen arviointiin kehitettyä mittaria. Tuottavuuspilotit toteutetaan vuosina 2019-2021 ja niistä raportoidaan kaupunginhallitukselle osana toiminnan ja talouden raportointia.

Työn alkuvaiheessa on laadittu koeraportti, joka sisältää pilottien taustatiedot sekä aihioita mittareiksi. Mittarit tarkentuvat pilottien käynnistyessä.  Koeraportti sisältää tuottavuuden kaupunkitason tarkastelun tuottavuusmittaritaulukon avulla. Taulukko sisältää kymmenen mittaria, joista kustakin on lyhyt kuvaus, vuosien 2017 ja 2018 toteumatiedot sekä kuluvan vuoden talousarvion ja tilinpäätösennusteen tiedot. Mittaritaulukkoon täydennetään vuoden 2020 tavoitteet ja ne liitetään osaksi vuoden 2020 talousarviota täydentämään kaupunkistrategian tuottavuusmittareita. Mittaritaulukon avulla saadaan kokonaiskuva tuottavuuden ja siihen vaikuttavien tekijöiden tilasta ja kehittymisestä. Taulukko sisällytetään osaksi raportointia vuonna 2020.

Kaupunkitasoa tarkemman tason tuottavuustarkastelu voidaan tehdä palvelualueiden ja edelleen palvelujen tasolla. Tuottavuuden seurantaa varten tuottavuusmittaritaulukko otetaan käyttöön vuonna 2020 myös palvelualueilla. Palvelujen tuottavuuskehityksen arvioinnissa voidaan hyödyntää Kuntaliiton tuottavuusvertailua, jossa on mukana 11 palvelun tuottavuustiedot 22 kunnan osalta. Kuntaliiton mukaan tuottavuusindekseillä kuvataan kunkin kunnan oman tuottavuuden kehitystä. Indeksien avulla voidaan nähdä miten hyvin muut kunnat ovat onnistuneet omassa tuottavuustyössään. Kuntaliiton tuottavuusvertailun tulosten mukaan Tampereen kaupunki on parantanut tuottavuuttaan vuodesta 2010 varhaiskasvatuksen, tehostetun palveluasumisen, kotihoidon ja katujen talvihoidon palveluissa.

Tuottavuusraportti sisältää myös yhteenvedon konsernipalveluyksikkö Kopparin tuottavuuskehityksestä vuosina 2004-2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tuottavuuden seuranta ja mittaaminen toteutetaan esitetyn mukaisesti.

Vuoden 2020 talousarvioon sisällytetään erillinen osio tuottavuudesta.

Tuottavuuden koeraportti merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden suunnittelujohtaja Tarja Puskalalle, talousjohtaja Jukka Männikölle strategiajohtaja Reija Linnamaalle, henkilöstöjohtaja Niina Pietikäiselle, johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle sekä johtaja Teppo Rantaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Tarja Puskala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.