Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 517 Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelma

TRE:8216/10.03.07/2018

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hankepäällikkö Jarmo Viljakka, puh. 040 806 4105, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Rakentamishankkeiden käsittely toimielimissä lähtee liikkeelle yleensä palveluverkon kehittämiseen liittyvistä selvityksistä, kiinteistöjen perusparannustarpeesta tai muista tilajärjestelytarpeista. Ensimmäisessä vaiheessa hankkeesta laaditaan tarveselvitys, jonka hyväksyy asianomainen käyttäjälautakunta. Nykyisin tavoitteena on, että tilatarpeita selvitetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja useiden käyttäjälautakuntien hankkeiden tarveselvitys käsitellään kaupunginhallituksessa kuten muutkin tilahankkeeseen liittyvät asiakirjat. Tarveselvityksen jälkeen Kiinteistöt, tilat ja asuntopolitiikka -palveluryhmä käynnistää hankkeen hankesuunnittelun, jonka myötä valmistuu hankesuunnitelma. Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyy hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi tilojen osalta. Käyttötalousvaikutusten osalta hankesuunnitelman hyväksyy toimivaltainen viranomainen. Tämän jälkeen valmistellaan toteutussuunnitelma, jonka hyväksyy asunto- ja kiinteistölautakunta. Muihin asianomaisiin toimielimiin toteutussuunnitelma voidaan viedä tiedoksi. Hyväksyttäväksi toteutussuunnitelma viedään muihin toimielimiin vain siinä tapauksessa, että se poikkeaa oleellisesti hankesuunnitelmasta, esimerkiksi kustannusten noustua 10–15 % hankesuunnitelmasta.

Tilan tarve
Koulun rakenteellinen mitoitus on 1.300 oppilasta (25 oppilasta/ryhmä) / luokat 0-9. Oppilasmäärä sisältää S2- ja erityisopetuksen oppilaat. Päiväkodissa on kahdeksan ryhmää, yhteensä noin 160 lasta. Suun terveydenhoidolle suunnitellaan 10 hoitohuoneen kokonaisuus aputiloineen. Henkilökuntaa on yhteensä noin 200. Hankesuunnitelman mukainen laajuus: bruttoala 14.156 brm2, huoneistoala 12.958 htm2 ja tilaohjelman mukainen hyötyala 9.394 hym2.

Aikataulu
Toteutussuunnittelu alkaa hankesuunnitelman hyväksymisen jälkeen joulukuussa 2019. Urakkalaskenta on tarkoitus toteuttaa marraskuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana, jolloin hankkeen toteutussuunnitelma olisi hyväksyttävänä helmikuussa 2021. Rakennustyöt on tarkoitus ajoittaa maaliskuun 2021 ja toukokuun 2023 väliselle ajalle, jolloin rakennus voidaan varustella kesä-heinäkuun aikana ja ottaa käyttöön elokuussa vuonna 2023.

Vanhan koulurakennuksen purku
Vanha Etelä-Hervannan koulurakennus (rakennusnumero 3270) puretaan ja poistetaan kirjanpidosta vuonna 2020. Purettavan rakennuksen tasearvo on 842.758,08 euroa (31.8.2019). Tontin läpi menevä vanha maanalainen sähkölinja siirretään ennen vanhan koulun purkua. Linjan siirto on Tampereen Sähköverkko Oy:n investointi.

Hankkeen toteuttamiseen liittyvät tiedot
Etelä-Hervannan koulu ja päiväkoti sijaitsee Hervannan kaupunginosassa osoitteessa Mekaniikanpolku 9, 33720 Tampere. Kiinteistötunnus on 837-65-7155-1. Etäisyys Keskustorilta on noin 10 km. Tarveselvityksen mukaisesti on päädytty vanhan koulun purkamiseen ja korvaamaan se uudisrakennuksella.

Hankesuunnittelu käynnistyi tarveselvityksen pohjalta eikä varsinaisia toiminnallisia muutostarpeita tullut esille. Joitakin muutoksia kuitenkin tehtiin:

  • käsityön tilojen perusratkaisua tarkennettiin
  • ison liikuntasalin yhteyteen pukuhuoneiden yläpuolelle lisättiin katsomoparvi
  • aurinkopaneelit ja erillinen muuntamorakennus lisättiin investointiin
  • teknisten tilojen mitoitusta tarkennettiin.


Asemakaava vahvistui 15.1.2019. Suunnitelma on asemakaavan mukainen. Kevyen liikenteen yhteydet koululle ovat hyvät ja niiden turvallisuutta koulun lähialueella on esitetty parannettavaksi asemakaavassa. Tontille johtava henkilöautoliikenne keskitetään jatkossa kulkemaan Sähköraitin ja huoltoliikenne Nosturinraitin kautta. Lähin joukkoliikenteen pysäkki sijaitsee noin 170 metrin päässä rakennuksesta. Tuleva raitiotie kulkee koulun läheltä, etäisyys Insinöörinkadun pysäkille on noin 450 metriä.

Tontin koko on 26.363 m2. Tonttia rajaa idässä Ahvenisraitti, etelässä Elementinpolku, lännessä Välituntipuistikko sekä pohjoisessa Mekaniikanpolku. Laattapuiston ja Mäkipuiston urheilukentät sijaitsevat lähietäisyydellä. Tontille sijoittuvat auto-/inva- ja saattopaikat (30 ap) sijoitetaan tontin koilliskulmaan. Päiväkodin saattopaikat sijaitsevat Arkkitehdinkadun ja Valtaraitin kulmassa sijaitsevalla LP-2 alueella, jatkosuunnittelussa tarkennetaan paikkamäärä pysäköintipolitiikan mukaisesti, tavoite määrälle on 26 autopaikkaa. Etäisyys LP-2 alueelta päiväkodille on noin 200 metriä. Ajoväylät asfaltoidaan. Päiväkodille ja esiopetukselle varataan saattopaikkoja kaksi per ryhmä. Invatakseille suunnitellaan esteetön ja turvallinen reitti rakennuksen pohjoispuolen sisäänkäynnille. Polkupyöräpaikkoja tontille sijoitetaan hajautetusti yhteensä noin 420 paikkaa, joista 175 paikkaa toteutetaan asemakaavan mukaisesti katettuna. Telineen malli on ns. runkolukittava. Huoltoyhteys tontille kulkee Nosturinraitin kautta ja se suunnitellaan turvalliseksi ja erotetaan kevyen liikenteen reiteistä. Henkilöautoliikennettä ei huoltopihalle osoiteta.

Rakennus sijoittuu keskeisesti tontille. Päiväkodin piha sijoittuu tontin itäpuolelle ja koulun välituntipiha vastaavasti länsipuolelle. Koulun välituntipiha jaetaan isojen ja pienten oppilaiden pihoihin.

Päiväkodin leikkipiha mitoitetaan lapsimäärän mukaan, suunnitelman mukainen pinta-ala on noin 2.800 m2 (17,5 m2/lapsi). Päiväkodin piha aidataan. Pienten lasten piha erotetaan aidalla muusta pihasta. Päiväkodin pihasuunnittelussa noudatetaan Tampereen kaupungin suunnitteluohjetta. Pihan välineet ja varusteet tarkennetaan hanke- ja toteutussuunnitteluvaiheessa. Koulun pihalle sijoitetaan kaksi aidattua tekonurmipintaista miniareenaa (jalkapallo, koripallo, ym.) sekä keinuja ja kiipeilyvälineitä huomioiden myös esiopetusikäisten tarpeet. Koulun pihan pinta-ala on noin 12.000 m2 (n. 9,2 m2/oppilas). Pihan pintamateriaaleina käytetään rakennuksen lähialueilla sidottuja materiaaleja. Alaluokkien ja esiopetuksen sekä yläluokkien pihat erotetaan toisistaan. Koulun pihalle sijoitetaan kaksi kylmää ulkoilu-/ liikuntavälinevarastoa sisäänkäyntien yhteyteen.

Päiväkodin ja koulun pihoista muodostetaan yhtenäiset ja helposti valvottavat kokonaisuudet. Pihoilta on suora yhteys ryhmä- ja opetustiloihin. Tontin länsipäässä sijaitseva metsäinen alue on asemakaavaluonnoksessa määritetty säilytettäväksi (s-4). Se kehitetään ja kunnostetaan osaksi koulun välituntipihaa maisemanhoidollisin toimenpitein. Tontin rajoilla sijaitsevat vanhat hyväkuntoiset puut säilytetään ja tarvittaessa istutetaan uusia. Koulun ja päiväkodin piha-alueet eivät sijaitse melualueella. Tontin itäpuolelle, päiväkodin pihan läheisyyteen sijoitetaan uusi rakennusta palveleva muuntamo.

Rakennus on neljäkerroksinen. Pinta-ala koostuu koulun opetustiloista, päivähoidon ryhmätiloista, keittiöstä ja ruokasalista, liikuntatiloista, oppilashuollon tiloista, suun terveydenhoidon tiloista, hallinnon tiloista ja niitä palvelevista aputiloista. Ilmastointikonehuoneet sijaitsevat 4. kerroksessa ja ullakkokerroksessa. Rakennuksessa on kaksi henkilöhissiä, joista toinen on mitoitettu myös tavarankuljetukseen. Kaikkiin tiloihin on esteetön pääsy ja ne on suunniteltu iltakäytön mahdollistaviksi. Rakennuksessa ei kuljeta ulkokengillä, kengät jätetään niille suunniteltuihin paikkoihin (märkä- ja kenkäeteiset, kenkätelineet) ennen siirtymistä sisätiloihin. Oppilaiden ja päiväkotilasten kulku tiloihin tapahtuu välitunti- ja leikkipihojen kautta. Iltakäytön pääsisäänkäynti sijaitsee rakennuksen pohjoispuolella. Hammashoidon tiloihin ja isoon liikuntasaliin kuljetaan pohjoispuolen sisäänkäynnin kautta.

Päiväkodin tilat sijaitsevat rakennuksen itäpuolella kahdessa kerroksessa (kerrokset 2 ja 3).  Ryhmätilat toteutetaan muuntojoustavina siten, että osa ryhmätiloista on mahdollista ottaa opetuskäyttöön ilman tilamuutoksia. Päiväkoti voi käyttää pienempää salia liikuntasalinaan. Rakennuksen toinen hissi sijaitsee lähellä päiväkodin tiloja. Päiväkodin tiloista on suora yhteys ruokasaliin ja liikuntatiloihin.

Koulun opetustilat on keskitetty rakennuksen länsipuolelle. Tiloista on lyhyt yhteys yhteiskäyttöisiin tiloihin (esim. ruokasali, liikuntatilat). Opetustilat on jaettu isojen ja pienten oppilaiden soluihin. Isot oppilaat kulkevat opetustiloihin pohjoispuolen portaan kautta. Vastaavasti pienet oppilaat käyttävät eteläpuolen porrasta. Ruokasali toimii rakennuksen kokoavana tilana. Sitä käytetään myös opetus- ja juhlatilana. Oppilashuollon tilat sijaitsevat hallinnon tilojen läheisyydessä 4. kerroksessa ja niihin on esteetön yhteys ulkoa. Rakennuksen huolto (keittiö, tavarankuljetus, käsityön tilojen tavarantuonti) tapahtuu rakennuksen eteläpuolelta.

Taide rakennushankkeessa
Tarveselvityksessä hankkeelle ei varattu rahaa taidehankinnalle. Tarveselvityksen esittelyn ja hyväksynnän yhteydessä kaupunginhallituksen kokouksessa kuitenkin todettiin, että hankkeeseen tulee integroida julkista taidetta. Uudesta taidehankinnasta on perustettu työryhmä, jonka toiminta käynnistyi syyskuussa 2019. Taiteen suunnittelu ja toteutus yhteensovitetaan rakennushankkeen aikatauluun. Taideteokset integroidaan kokonaisuuteen ja ympäristöön. Taideinvestoinnin summaksi esitetään 336.750 euroa (1 % tarveselvitysvaiheen kustannusarviosta). Summa on kustannusraami, jota ei ylitetä. Vanhan koulun ruokasalissa sijainnut taideteos ”Sampo” (taiteilija Reijo Paavilainen) tullaan sijoittamaan uuteen rakennukseen. Kokonaissumma sisältää siirrettävän taideteoksen kunnostuksen ja asennuksen.

Investointi- ja käyttökustannukset
Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennukseen on laskettu tilaohjelmapohjainen kustannusarvio 34.100.000 euroa (2.398 euroa/brm2). Tarveselvitysvaiheen kustannusarvio oli 33.675.000 euroa (2.373 euroa/brm2). Rakennusinvestointiin lisätään julkinen taidehankinta, jonka suuruus on enintään 1 % tarveselvitysvaiheen investoinnista, eli 336.750 euroa. Taideinvestoinnin kustannus tarkentuu toteutussuunnitteluvaiheessa. Rakennusinvestointi yhteensä 34.436.750 euroa (alv 0%).

Kustannusten nousu johtuu osin rakennusindeksin kasvusta, suora indeksimuutos verrattuna vanhaan arvioon on noin 100.000 euroa. Lisäksi kustannuksia nostavia tekijöitä ovat muuntamon ja aurinkokeräimien lisääminen hankkeeseen, arvioitu kustannus yhteensä 160.000 euroa.

Kustannusarvio sisältää myös läheisen saattoliikennepaikoitukseen osoitettavan LP-2 -alueen rakentamiskustannuksen, joka on noin 150.000 euroa.

Vuoden 2020 pormestarin talousarvioesityksessä hankkeelle on varattu määrärahaa vuosille 2020-2023 yhteensä 34.012.000 euroa. Hanketta esitetään jatkettavaksi toteutussuunnitteluun ja hankkeen määrärahaa tarkistettavaksi urakkalaskennan kautta saatujen todellisten kustannusten mukaiseksi.

Keittiön laitteet, koneet ja kiinteät rst-kalusteet ovat Pirkanmaan Voimia Oy:n oma investointi. Ne kuitenkin kilpailutetaan osana kokonaisurakkaa ja laitehankinnan lisäksi Pirkanmaan Voimia osallistuu rakennuttamis- ja rakennuskustannuksiin keittiön osalta. Keittiölaitteiden kustannusarvio on noin 280.000 euroa. Päiväkodin tiloihin toteutetaan mahdollisesti keskuspölynimurijärjestelmä, jonka kustannus on noin 15.000 euroa. Keskuspölynimurijärjestelmä ei ole mukana investoinnissa, vaan siitä päätetään toteutussuunnitteluvaiheessa.

Kiinteistön valmistuttua vuonna 2023 vuosivuokra on yhteensä 3.033.664 euroa. Summa jakautuu eri käyttäjäryhmille seuraavasti: opetuspalvelut (sis. esiopetus) 2.233.039 euroa, kasvatuspalvelut 582.197 euroa, avo- ja asumispalvelut 157.006 euroa ja Pirkanmaan Voimia Oy 61.422 euroa. Lopullinen vuokra määräytyy käyttöönottoajan ylläpitokustannustason, hankkeen toteutuneiden investointikustannusten ja pinta-alan mukaisesti.

Lopullinen erillisurakoiden ja -hankintojen sisältö ja hankintarajat tarkentuvat suunnittelun edetessä.

Asunto- ja kiinteistölautakunta hyväksyi kokouksessaan 20.11.2019 § 165 Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelman jatkosuunnittelun pohjaksi.

Asian toinen liite on salainen viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 24 §:n kohdan 7 perusteella.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Etelä-Hervannan koulun, päiväkodin ja suun terveydenhuollon tilojen uudisrakennuksen hankesuunnitelma hyväksytään jatkosuunnittelun pohjaksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, hankepäällikkö Jarmo Viljakalle sekä koordinaattori Elina Kalliohaalle He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Virpi Ekholm, Jarmo Viljakka, Niko Suoniemi, Anna-Maija Väänänen, Anni Andrejeff, Kristiina Järvelä, Elina Kalliohaka, Ville Raatikainen, Tanja Moisala, Ulla-Maija Ojalammi, Marika Pihkanen, Anne-Mari Aaltonen, Päivi Sokura, Leena Vekara, Elina Lahti, Petri Mölsä, Jukka Kauppinen, Antti Lakka, Panu Hirvonen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.