Kaupunginhallitus, kokous 2.12.2019

Pöytäkirja on tarkastamaton

§ 516 Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2019

TRE:3175/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Kangas Vesa-Matti, Controller

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtajan 1. varahenkilö, controller Vesa-Matti Kangas, puh. 050 566 4477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884  etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin tammi-lokakuun ulkoinen tulos oli 22,3 milj. euroa alijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 35,9 milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 15,0 milj. euroa vertailujaksoa heikompi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä oli 54,7 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 29,2 milj. euroa alijäämäinen. Lokakuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 46,2 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 17,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompi. Pieni ero vuosisuunnitelmapoikkeamassa aiheutuu suunnitelman mukaisiin poistoihin tehdyistä muutoksista, mikä on talousarvion sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kunnallisverotuloja ennustetaan kertyvän noin 14,0 milj. euroa suunniteltua vähemmän pääasiassa verokorttiuudistuksen vuoksi. Ennusteeseen kohdistuu edelleen poikkeuksellisen suurta epävarmuutta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 20,9 milj. euroa budjetoitua heikompana. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan kasvavan 47,6 milj. euroa (4,0 %). Vuonna 2018 toimintakatteen muutos oli 3,7 %.

Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat Sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 19,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurimmat ennustetut ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on yhteensä 3,1 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä aiheutuu pääosin ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ylittymisestä 2,4 milj. eurolla sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,8 milj. eurolla. Ennustetta parantaa kuntouttavan työtoiminnan myynnistä saatava tulo.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,1 milj. euroa. Ylityksen syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, palvelusetelipäivähoidon laajentaminen sekä oppilaskuljetuskustannukset.

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 0,1 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana. Maanvastaanoton sekä asemakaavoituksen tuottojen ennustetaan alittuvan ja rakennusvalvonnan kiinteistönmuodostuksen tulojen ylittyvän.

Verorahoituksen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman tason noin 0,6 milj. eurolla. Verotulojen ennustetaan alittavan vuosisuunnitelman 11,5 milj. eurolla pääosin verokorttiuudistuksen vaikutusten vuoksi. Valtionosuuksien ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman 11,0 milj. eurolla. Ylitys aiheutuu peruspalvelujen valtionosuuden kasvusta, koska valtio päätti budjettiriihen yhteydessä aikaistaa kunnille maksettava kertaluonteinen valtionosuuksien lisäys ensi vuodelta tälle vuodelle.

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 189,8 milj. euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 68,5 milj. euron investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 68,8 milj. euron investoinnit sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen 28,2 milj. euron investoinnit. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 44,9 milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien aikataulumuutosten vuoksi.

Vuosikate-ennuste on 68,1 milj. euroa, mikä kattaa 36 % tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakannan ennuste on 790,2 milj. euroa, mikä on 119,7 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on 3 305 euroa.

Toimintakatteen ylityksiä ennustavien yksiköiden on ryhdyttävä välittömästi toimenpiteisiin ylitysten estämiseksi ja toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin yhteydessä.

Talouskatsauksen materiaaliin voi tutustua osoitteessa
https://public.tableau.com/profile/tampereen.kaupunki#!/vizhome/Talouskatsaus102019/Etusivu?publish=yes

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin talouskatsaus 10/2019 merkitään tiedoksi.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee toteuttaa talouden tehostamistoimenpiteitä ja pyrkiä välttämään kuluvan vuoden talousarviota uhkaavat ylitykset.

Kaupungin toimintayksiköiden tulee raportoida talouden tasapainottamisohjelman toteutumisesta kaupunginhallitukselle marraskuun tilinpäätösennusteessa ja tilinpäätöksessä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden controller Vesa-Matti Kankaalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta keskustelun aikana.

Tiedoksi

Vesa-Matti Kangas, Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)