Kaupunginhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 423 Oikaisuvaatimus tarkastusinsinöörin virkasuhteen irtisanomisesta

TRE:5560/01.02.07/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Taru Hurme, puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Suunnittelujohtaja on päätöksellään 30.8.2018 § 28 irtisanonut tarkastusinsinöörin virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 35 §:n mukaisesti kuuden (6) kuukauden irtisanomisaikaa noudattaen. Tarkastusinsinööri vapautettiin virantoimitusvelvollisuudesta irtisanomisajaksi. Tampereen kaupunki on vastaanottanut 17.9.2018 tarkastusinsinöörin oikaisuvaatimuksen. Tarkastusinsinööri vaatii oikaisuvaatimuksessaan, että Tampereen kaupunginhallituksen tulee kumota tarkastusinsinöörin virkasuhteen irtisanomisesta annettu päätös, koska irtisanomiselle ei löydy kokonaisuus huomioon ottaen riittäviä asiallisia eikä painavia syitä. Tarkastusinsinööri katsoo, ettei hän ole mielestään koko virkauransa aikana rikkonut tai laiminlyönyt laista tai määräyksistä johtuvia velvoitteitaan ja etteivät hänen työntekoedellytyksensä myöskään ole muuttuneet niin, ettei hän kykenisi selviytymään tehtävistään.

Virkasuhteen irtisanomisen perusteet

Tarkastusinsinöörille annettiin 20.12.2017 irtisanomisuhkainen varoitus epäasiallisesta käytöksestä sekä virkavelvollisuuden laiminlyönnistä. Hän oli pyrkinyt vaikuttamaan oman asuntonsa muutostöitä koskevaan päätökseen muun muassa tarjoutumalla valmistelemaan päätöstä. Tarkastusinsinööri on ollut esteellinen käsittelemään tai valmistelemaan omaa asiaansa. Lisäksi hän on käyttäytynyt epäasiallisesti tilanteessa, jossa hänen kollegansa on pyrkinyt poistumaan kokoushuoneesta, jolloin tarkastusinsinööri oli tarttunut kiinni kollegan käsivarresta estääkseen tämän poistumisen.

Varoituksen saamisen jälkeen tarkastusinsinööri on jatkanut sähköpostiviestittelyä kaupungin muille työntekijöille sekä omille esimiehilleen rakennusvalvontayksikössä maankäyttö- ja rakennuslain tulkintaa koskevista seikoista. Viestittelyn taustalla on ollut hänen omaa asuntoansa koskeva muutostyö, jonka päätösprosessiin vaikuttamisesta häntä on jo aikaisemmin varoitettu.

Tarkastusinsinööri on 13.8.2018 klo 19.22 lähettänyt työsähköpostistaan ja työaikanaan ylemmälle esimiehelleen, rakennustarkastajalle, sekä esimiehelleen, rakennustarkastusinsinöörille, viestin, jossa hän väittelee yhä oman asuntonsa muutostöitä koskevan päätösprosessin lainmukaisuudesta. Hän syyttää viestissään rakennustarkastajaa virkarikokseen syyllistymisestä ja kertoo myös kyseistä rikosnimikettä koskevat rangaistusuhat. Lisäksi hän tuo esiin vahingonkorvausvelvollisuuden asiassa ja sen, että hänen lakimiehensä mielellään ottaa hoitaakseen tämän tapauksen. Tarkastusinsinööri toteaa viestissään, että oikeudenkäynti voidaan kuitenkin välttää ja että hän jää odottamaan esimiestensä ehdotuksia asian ratkaisemiseksi.

15.8.2018 tarkastusinsinööri on mennyt keskustelemaan asiasta henkilökohtaisesti rakennustarkastajan kanssa ja ilmoittanut haluavansa haudata niin sanotun sotakirveen asiassa. Rakennustarkastajalla ei kuitenkaan ole ollut tuossa hetkessä aikaa keskustella asiasta, joten hän on pyytänyt tarkastusinsinööriä keskustelemaan oman esimiehensä kanssa. Tarkastusinsinööri toimi ehdotetulla tavalla, mutta oman esimiehensä luokse päästyään on hän alkanut jälleen väitellä laintulkinnasta omassa asiassaan, missä yhteydessä hän oli syyttänyt esimiestään, rakennustarkastusinsinööriä, virkavirheestä ja uhannut myös häntä oikeudenkäynnillä.

Edellä kerrotun johdosta työnantaja katsoo, että tarkastusinsinööri on rikkonut velvollisuutensa viranhaltijana. Kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 17 §:n mukaan viranhaltijan on toimittava tehtävässään tasapuolisesti ja käyttäydyttävä asemansa ja tehtävänsä edellyttämällä tavalla. Tarkastusinsinöörin toiminta ei täytä asianmukaisuusvaatimusta hänen käytöksensä osalta. Tarkastusinsinööri pyrkii viesteillään sekä toiminnallaan edelleenkin vaikuttamaan oman asuntonsa muutostöiden hyväksyttävyyteen, mistä häntä on aikaisemmin jo varoitettu vakavasti. Hän on epäasiallisella tavalla, uhkailemalla rikostuomiolla sekä oikeudenkäynnillä, pyrkinyt vaikuttamaan oman asiansa edistämiseen sekä hänen asuntoaan koskevan muutostyön osalta että hänelle aikaisemmin annetun varoituksen perumisen osalta.

Tarkastusinsinööri on lähettänyt edellä mainitut viestit työsähköpostistaan siten, että hän on ollut kirjautuneena työajanseurantajärjestelmään. Hän on myös tällä tavoin rikkonut ja laiminlyönyt työnantajan määräykset työajan käyttämisestä.

Tarkastusinsinöörille varattiin tilaisuus tulla kuulluksi virkasuhteen mahdollisesta irtisanomisesta. Kutsu kuulemistilaisuuteen toimitettiin tarkastusinsinöörille 16.8. ja kuulemistilaisuus järjestettiin 23.8.2018. Kuulemistilaisuudessa hän ei tuonut esiin sellaisia uusia seikkoja, joilla olisi ollut merkittävää vaikutusta työnantajan harkintaan virkasuhteen irtisanomisesta.

Oikaisuvaatimuksessa esitetyt seikat

Tarkastusinsinöörin oikaisuvaatimuksen keskeinen väite on, että hänet on irtisanottu esimiesten näkemyksistä eriävän mielipiteen takia. Tämä väite on virheellinen. Jokaisella on oikeus omiin mielipiteisiinsä ja asiantuntijoista koostuvassa työyhteisössä käydään erittäin paljon ammattiasioihin liittyviä keskusteluja, joissa esitetään erilaisia mielipiteitä. Kukaan ei saa varoitusta eikä ketään irtisanota mielipiteiden vuoksi.

Maankäyttö- ja rakennuslaki ja sitä täydentävä asetus muodostavat keskeisen lainsäädännöllisen pohjan rakennusvalvonnan viranomaistoiminnalle. Erityisesti säädösten muuttuessa joudutaan keskustelemaan tulkintalinjauksista ja myös näissä keskusteluissa pohdinnat erilaisista tulkinnoista kuuluvat asiaan. Asiakkaiden tasapuolisen kohtelun näkökulmasta on tärkeää, että päädytään johdonmukaisiin tulkintoihin. Kyseessä olevassa tapauksessa esimies varmisti vielä suurimpien kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisten yhteisen tulkinnan asiasta. Myös Tampereen kaupungin lakimiesyksikön kanta maankäyttö- ja rakennuslain kyseessä olevan kohdan tulkinnasta on ollut yhteneväinen edellä mainittujen kanssa.

Joulukuussa 2017 annetulle varoitukselle oli kaksi eri perustetta. Oikaisuvaatimuksessaan tarkastusinsinööri vähättelee ja osittain kiistää varoituksen perusteet. Hän toteaa myöntävänsä vain osin syyllisyytensä tilanteeseen, jossa hän kävi fyysisesti kiinni rakennusvalvonnan lupapäällikköön. Hän syyttää lupapäällikköä hyvien käytöstapojen rikkomisesta eikä pidä käytöstään väkivaltaisena. Kaikkien työntekijöiden fyysisen koskemattomuuden turvaaminen on kuitenkin yksi työturvallisuuden keskeisiä perusasioita ja työnantajan velvollisuus. Kollegan poistumisen estämiseksi käsivarteen tarttuminen rikkoo tätä ehdotonta periaatetta. Se, että tarkastusinsinöörillä ja lupapäälliköllä oli eriävät mielipiteet hänen pyrkimyksestään edistää omaa asuntoaan koskevaa muutosasiaa, ei oikeuta fyysisen koskemattomuuden rikkomista. Toinen peruste oli hänen pyrkimyksensä vaikuttaa oman asuntonsa muutostöiden päätösprosessiin. Hän kuvailee tähän prosessiin liittyviä tapahtumia yleiseksi lainsäädännön tulkintaa koskevaksi keskusteluksi. Asiaan liittyvissä useissa sähköposteissa hän kuitenkin on lähettänyt esimiehelleen valmistelemiansa poikkeamislupapäätösmalleja ja myös kysynyt lähettämässään viestissä, uskaltaisiko esimies allekirjoittaa sen. Päätösehdotus koski tarkastusinsinöörin omaa asuntoa. Yksikön esimiesten sekä lakimiesyksikön yksiselitteinen, johdonmukainen ja perusteltu kanta tarkastusinsinöörin esittämään toimenpiteeseen on ollut jo vuoden 2017 syys-lokakuusta sama.

Joulukuussa 2017 annetussa varoituksessa todettiin, että virkasuhde voidaan irtisanoa, mikäli tarkastusinsinööri varoituksesta huolimatta edelleen rikkoo velvollisuuksiaan viranhaltijana. Vakavan varoituksen jälkeen hän kuitenkin jatkoi epäasiallista toimintaansa syyttäen esimiehiään virkarikoksista ja uhkailemalla oikeudenkäynneillä.

Hän viittaa oikaisuvaatimuksessaan myös joihinkin aikaisempiin tapahtumiin työuransa aikana ja vihjaa niiden liittyvän irtisanomiseen. Vihjaukset eivät pidä paikkaansa. Varoituksessa ja irtisanomispäätöksessä on kerrottu kummankin toimenpiteen kaikki perusteet.

Tarkastusinsinööri kertoo oikaisuvaatimuksessaan pitkästä työhistoriastaan sekä monipuolisesta toiminnastaan virkatehtävissä, mikä sinänsä pitää paikkansa. Hän on vastannut tehtävistään huolellisesti sekä rakennushankkeiden tarkastustehtävissä että osallistuen yksikön kehittämistehtäviin. Hän ei ole kuitenkaan toiminut koko virkauransa aikaa täysin moitteettomasti kuten hän väittää oikaisuvaatimuksessaan. Hänen toimintaansa on jouduttu puuttumaan esimiesten toimesta aiemminkin, mutta hänelle ei ole annettu varoitusta ennen joulukuuta 2017.

Tarkastusinsinööri on liittänyt oikaisuvaatimukseensa työtovereidensa allekirjoittaman adressin, jolla ei ole tässä asiassa merkitystä, koska allekirjoittajat eivät ole tienneet tapahtumista ja asiaan vaikuttavista seikoista. Nimien kerääminen aiheutti työyhteisössä hämmennystä ja jatkui esimiesten työrauhan palauttamiseksi annetusta kiellosta huolimatta. Nimien kerääminen loppui vasta paikalle kutsutun vartijan kehotuksesta. 

Tarkastusinsinööri on liittänyt oikaisuvaatimukseensa myös rakennustarkastuspäivien lakiklinikan näkemyksen maankäyttö- ja rakennuslain ko. kohdan tulkinnasta, millä ei ole tässä asiassa merkitystä. Rakennusvalvontaviranomainen käyttää itsenäistä harkintavaltaa ja tässä asiassa on selvitetty myös suurimpien kaupunkien rakennusvalvontaviranomaisten näkemys lainkohdan tulkinnasta, joka on ollut yhteneväinen Tampereen kaupungin tulkinnan kanssa.

Esimiehet ovat asiallisesti keskustellen kertoneet tarkastusinsinöörille, että hän ei voi pyrkiä edistämään omaa asuntoaan koskevaa muutosasiaa poikkeuksellisella prosessilla. Esimiesten viesti ei ole kuitenkaan keskeyttänyt hänen pyrkimyksiään, vaan hän on jatkanut oman asiansa edistämistä sekä rikostuomiolla ja oikeudenkäynneillä uhkailua. Työnantajan edustajat ovat näinollen joutuneet harkitsemaan, onko työnantajan mahdollista jatkaa virkasuhdetta tapahtuneista väärinkäytöksistä huolimatta.

Harkinnassaan työnantaja päätyi irtisanomaan tarkastusinsinöörin virkasuhteen kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 8 luvun 35 §:n mukaisesti. Työnantaja katsoo, että tarkastusinsinöörin toiminta kokonaisuudessaan muodostaa asiallisen ja painavan syyn virkasuhteen päättämiselle. Hän on rikkonut virkasuhteesta johtuvat velvollisuutensa vakavalla tavalla pyrkimällä vaikuttamaan oman asiansa käsittelyyn. Toimintaa voidaan pitää erityisen moitittavana, koska tarkastusinsinööri on pyrkinyt vaikuttamaan omaan asiaansa muun muassa uhkailemalla työnantajan edustajia rikostuomioilla sekä vahingonkorvausvastuilla. Hänen käyttäytymisensä on ollut epäasiallista eikä hän ole ottanut ojentautuakseen joulukuussa 2017 saamastaan kirjallisesta varoituksesta, jossa häntä on varoitettu vastaavan kaltaisesta epäasiallisesta käytöksestä sekä virkavelvollisuuksien laiminlyönnistä/rikkomisesta.

Työnantaja on harkittuaan asiaa huolellisesti päätynyt siihen, että irtisanomista ei voida välttää sijoittamalla viranhaltija toiseen virkasuhteeseen. Harkinnassa on huomioitu rikkomusten laatu ja epäasiallinen käytös, joka ei korjaannu toiseen virkasuhteeseen siirtymisellä.

Lausunnot

Suunnittelujohtaja on ollut toimivaltainen päättämään asian, päätös ei ole syntynyt virheellisessä järjestyksessä eikä se ole muutoinkaan lainvastainen. Oikaisuvaatimuksessa ei ole esitetty mitään sellaista uutta tietoa, jonka vuoksi päätöstä tulisi myöskään tarkoituksenmukaisuusperusteella muuttaa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Oikaisuvaatimus hylätään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Lassi Kaleva, Veikko Vallin, Aila Dündar-Järvinen, Anneli Kivistö, Atanas Aleksovski sekä Kalervo Kummola ilmoittivat päätökseen eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Valtuuston puheenjohtajisto, apulaispormestarit sekä viestintäjohtaja poistuivat kokouksesta tämän asian käsittelyn ajaksi.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, suunnittelujohtaja Taru Hurmeelle ja lakimies Minna Kaipisille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asiasta käydyn keskustelun aikana.

Käsittelyn aikana Lassi Kaleva teki muutoehdotuksen, että oikaisuvaatimus hyväksytään. Veikko Vallin ja Anneli Kivistö kannattivat ehdotusta.

Koska muutosehdotusta ei hyväksytty yksimielisesti siitä oli äänestettävä.

Puheenjohtajan äänestysesitys: Esittelijän pohjaehdotus KYLLÄ, Kalevan muutosehdotus EI. Äänestyksen tulos: Esittelijän päätösehdotus hyväksyttiin äänin 7-6.

Äänestys

Esittelijän päätösehdotus KYLLÄ, Kalevan muutosehdotus EI.

Kyllä
 Jaakko Mustakallio
 Olga Haapa-aho
 Minna Minkkinen
 Suvi Mäkeläinen    
 Ilkka Sasi
 Irja Tulonen
 Lauri Lyly

Ei
 Lassi Kaleva
 Veikko Vallin
 Aila Dündar-Järvinen
 Anneli Kivistö
 Atanas Aleksovski
 Kalervo Kummola

Henkilötietoja sisältävä teksti

Salassapidettävät tiedot poistettu.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimuksen tekijä, Taru Hurme, Eija Muttonen-Mattila, Jyrki Ottman, Ritva Niemelä, Minna Kaipinen, Terhi Rannikko

Muutoksenhaku

Valitusosoitus

Tähän päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella.

Valitusoikeus

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun päätökseen saa muutosta hakea se, joka on tehnyt oikaisuvaatimuksen. Jos päätös on oikaisuvaatimuksen johdosta muuttunut, saa päätökseen hakea muutosta myös se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen sekä kuntien yhteisen toimielimen osallinen kunta ja sen jäsen.

Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä, päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa tai päätös on muuten lainvastainen.

Valitusviranomainen

Valitus tehdään Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle:

Hämeenlinnan hallinto-oikeus
Raatihuoneenkatu 1
13100 Hämeenlinna
faksi: 029 56 42269
sähköposti: hameenlinna.hao@oikeus.fi

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet

Valitusaika

Valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Valituskirjelmä

Valituskirjelmässä, joka on osoitettava valitusviranomaiselle, on ilmoitettava
 - valittajan nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero
 - päätös, johon haetaan muutosta
 - miltä osin päätöksestä valitetaan ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi
 - perusteet, joilla muutosta vaaditaan.

Valituskirjelmä on valittajan tai valituskirjelmän muun laatijan omakätisesti allekirjoitettava. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjelmän, siinä on mainittava myös laatijan kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Valituskirjelmään on liitettävä
 - päätös, johon haetaan muutosta valittamalla, alkuperäisenä tai jäljennöksenä
 - todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta
 - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Asiamiehen, jollei hän ole asianajaja, julkinen oikeusavustaja tai luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja, on liitettävä valitukseen valtakirja.

Valituskirjelmän toimittaminen

Valituskirjelmä on toimitettava valitusajan kuluessa valitusviranomaiselle. Valituskirjelmän tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukiolon päättymistä. Valituskirjelmän lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Oikeudenkäyntimaksu

Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 250 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.