Kaupunginhallitus, kokous 22.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 418 Vammaisneuvoston varajäsenen valitseminen

TRE:5818/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vammaisneuvostoon kuuluu kunnassa asuvia vammaisia, heidän omaisiaan ja vammaisjärjestöjä edustavat puheenjohtaja ja kuusi muuta jäsentä sekä neljä kaupungin edustajaa ja jokaisella henkilökohtainen varajäsen.

Kaupunginhallitus valitsi 17.9.2018 Janna Maulan vammaisneuvoston varsinaiseksi jäseneksi kaupungin edustajana. Janna Maula on toiminut Milla Ilosen henkilökohtaisena varajäsenenä vammaisjärjestön edustajana, joten hänen tilalleen on valittava uusi varajäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Tampereen vammais- ja terveydenhuollon neuvottelukunnan työvaliokunta on kokouksessaan 8.10.2018 päättänyt ehdottaa, että Milla Ilosen varajäseneksi valitaan Maire Telenius.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Vammaisneuvostoon Milla Ilosen henkilökohtaiseksi varajäseneksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi valitaan Maire Telenius.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen.

Tiedoksi

Maire Telenius, Milla Ilonen, Janna Maula, Hanna Karojärvi, Luottamushenkilömuutokset, Palkat1

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.