Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 298 Jääkiekon miesten vuoden 2019 maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista palkitseminen

TRE:4343/00.04.02/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 § 525 urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä aikaansaatiin aiempaa johdonmukaisemmat käytännöt tamperelaisten tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden palkitsemiseksi poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestymisestä.

Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti olympialajissa saavutetusta maailmanmestaruuskilpailujen kultamitalista joukkuelajissa palkitaan 3.000 euron henkilökohtaisella stipendillä.

Suomen miesten jääkiekkomaajoukkue voitti Slovakiassa toukokuussa 2019 pelatuissa maailmanmestaruuskilpailuissa kultamitalin. Maailmanmestaruus on miesten maajoukkueen kolmas. Kultajoukkueessa olivat mukana Tapparan pelaajat Kristian Kuusela ja Niko Ojamäki. Lisäksi maailmanmestarijoukkueessa pelasivat tamperelainen Arttu Ilomäki sekä tamperelaistaustainen Henri Jokiharju.

Palkitsemisen periaatteiden mukaisesti kaupunki palkitsee poikkeuksellisesta urheilumenestyksestä urheilijoita ja joukkuelajien valmentajia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki palkitsee Arttu Ilomäen, Henri Jokiharjun, Kristian Kuuselan ja Niko Ojamäen vuoden 2019 miesten jääkiekon maailmanmestaruuden saavuttamisesta 3.000 euron henkilökohtaisilla stipendeillä.

Stipendit maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä 497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.

Päätös

Tampereen kaupunki palkitsee Arttu Ilomäen, Henri Jokiharjun, Kristian Kuuselan ja Niko Ojamäen vuoden 2019 miesten jääkiekon maailmanmestaruuden saavuttamisesta 3.000 euron henkilökohtaisilla stipendeillä.

Palkitsemisohjetta täydennetään niin, että stipendin saaneet urheilijat voivat halutessaan osoittaa stipendinsä myös tamperelaisen junioriurheilun tukemiseen.

Stipendit maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä 497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.

Kokouskäsittely

Asian esittelijä, Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseen uuden toisen ponnen, joka kuuluu seuraavasti:

"Palkitsemisohjetta täydennetään niin, että stipendin saaneet urheilijat voivat halutessaan osoittaa stipendinsä myös tamperelaisen junioriurheilun tukemiseen."

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Lausunnot

Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on varattu 152.000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. Määrärahaa on jäljellä 114.320 euroa.

Tiedoksi

Arttu Ilomäki, Henri Jokiharju, Kristian Kuusela, Niko Ojamäki, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Taru Kuosmanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat