Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 297 Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma

TRE:4220/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kansainvälisen osaamisen päällikkö Mari Taverne, puh. 040 801 2686, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunki käynnisti keväällä 2019 kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strategisen ohjelman laadinnan. Tavoitteena on ollut luoda Tampereen kaupungille ensimmäinen kansainväliseen osaamiseen ja maahanmuuttoon keskittyvä strateginen ohjelma pohjautuen Tampereen kaupungin strategiaan. Ohjelmalla vastataan Tampereen kaupungin asettamiin tavoitteisiin edistää kansainvälisten osaajien (mukaan lukien kansainväiset opiskelijat ja kansainväliset tutkijat) houkuttelua, maahanmuuttajien integraation ja työelämäyhteyksien edistämistä, kansainvälisen vetovoiman edistämistä osaajien silmissä sekä ulkomaalaistaustaisten asukkaiden kiinnittämistä aktiivisina toimijoina osaksi yhteiskuntaa. Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma on laadittu vuosille 2019–2024 ja se sisältää neljä teemakokonaisuutta toimenpiteineen.

Strategisen ohjelman laatimisprosessi on ollut osallistava ja siihen on kutsuttu laajasti eri maahanmuuttotyössä ja kansainvälisen osaamisen parissa toimivia julkisia ja yksityisiä toimijoita. Prosessin aikana on järjestetty kolme työpajaa, joihin on osallistunut yhteensä 85 henkilöä sekä avoin kysely (englannin- ja suomenkielisenä) kohderyhmälle sekä sidosryhmille. Kyselyyn saatiin yhteensä 27 vastausta. Lisäksi strategisen ohjelman pohjana ja taustatietona on hyödynnetty seuraavia asiakirjoja: Tampereen kaupungin strategia ja visio 2030, Pormestariohjelma, Tampereen kaupungin talousarvio 2019, Elinvoima- ja kasvupalveluallianssin kehitysohjelma 2019–2020, Tampereen kaupunkiseudun elinkeino-ohjelma 2017–2021 ja Juha Sipilän hallituksen hyväksymä poikkileikkaava Talent Boost -toimenpideohjelma sekä maahanmuuttajien osaamiskeskusohjelma.

Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma viedään kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi ja valtuustolle tiedoksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma hyväksytään.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Kansainvälisen osaamisen ja maahanmuuton strateginen ohjelma merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Lassi Kaleva ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle ja tiimiesimies Iida Ruoraselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen:

"Esitän, että sivulta 14 poistetaan lause: 'Tavoite on kasvattaa muuta osuutta suhteessa humanitaarisiin tulijoihin, ei vähentää humanitaarista muuttoa.'

Esitän myös, että ohjelmaa muutetaan siten, että suorittavan tason osaajia / alhaisen tulotason osaajia houkutellaan pääsääntöisesti jo Suomessa laillisesti asuvista ihmisistä, ei ulkomailta."

Puheenjohtaja tiedusteli Kalevan muutosehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen rauenneen koska sitä ei ollut kannatettu.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Regina Saari, Mari Taverne, Taru Kuosmanen, Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Mika Raunio (mika.raunio@utu.fi)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat