Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 299 Taekwon-don vuoden 2019 maailmanmestaruushopeamitalista palkitseminen

TRE:4352/00.04.02/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti kokouksessaan 17.12.2018 § 525 urheilumenestyksestä palkitsemisen periaatteista. Päätöksellä aikaansaatiin aiempaa johdonmukaisemmat käytännöt tamperelaisten tai tamperelaisseuroja edustavien urheilijoiden palkitsemiseksi poikkeuksellisesta kansainvälisestä menestymisestä.

Palkitsemisperiaatteiden mukaisesti kansainvälisen olympiakomitean tunnustamassa ei-olympialajissa (ns. Sport Accord -lajit) saavutetusta maailmanmestaruuskilpailujen hopeamitalista yksilölajissa palkitaan 1.000 euron henkilökohtaisella stipendillä. ITF Taekwon-Do rinnastuu palkitsemisperiaatteissa Sport Accord -lajeihin, vaikka ei ole kansainvälisen olympiakomitean tunnustamien lajien joukossa.

Aikuisten ja junioreiden ITF Taekwon-Don maailmanmestaruuskilpailut järjestettiin Saksan Inzellissä 22. - 28.4.2019. Tampereen Taekwon-Do seura ry:n urheilija Kalle Kivioja saavutti kisoissa voimamurskauksen MM-hopeamitalin.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki palkitsee Kalle Kiviojan taekwon-don maailmanmestaruuskilpailuissa vuonna 2019 saavutetusta voimamurskauksen hopeamitalista 1.000 euron stipendillä.

Stipendi maksetaan kustannuspaikalta 111120, Kaupunginhallitus, tililtä 497000, Stipendit ja palkinnot, sisäiseltä tilaukselta 20041.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Talousjohtaja Jukka Männikkö:
Kaupunginhallituksen vuoden 2019 vuosisuunnitelmassa on varattu 152.000 euroa käytettäväksi kaupunginhallituksen vapaan harkinnan mukaan. Määrärahaa on jäljellä 114.320 euroa.

Tiedoksi

Kalle Kivioja, Lauri Savisaari, Jukka Männikkö, Sanna Sipilä, Taru Kuosmanen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.

Käsitellyt asiat