Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 295 Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019

TRE:3175/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupungin tammi-toukokuun ulkoinen tulos oli 4,2 milj. euroa ylijäämäinen, kun edellisen vuoden vastaavan ajanjakson tulos oli 12,9 milj. euroa alijäämäinen. Ilman satunnaisia eriä alkuvuoden tulos oli 18,5 milj. euroa vertailujaksoa parempi. Vuoden 2018 tilinpäätöksen alijäämä oli 54,7 milj. euroa.

Valtuuston hyväksymän muutetun talousarvion mukainen tulos on 29,2 milj. euroa alijäämäinen. Toukokuun tilanteen perusteella laadittu koko vuoden tulosennuste on 32,4 milj. euroa alijäämäinen, mikä on 3,4 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempi. Pieni ero aiheutuu suunnitelman mukaisiin poistoihin tehdyistä muutoksista, mikä on talousarvion sitovuussäännösten mukaan mahdollista. Kaupunkitasolla ennustetta parantaa merkittävästi verotulojen ennustettu toteutuminen 19,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa parempana. Toimintakatteen ennustetaan kuitenkin toteutuvan 26,8 milj. euroa budjetoitua heikompana. Tilinpäätösennusteessa toimintakatteen eli nettomenojen arvioidaan kasvavan 53,5 milj. euroa (4,5 prosenttia). Vuonna 2018 toimintakatteen muutos oli 3,7 prosenttia.

Suurimmat talousarvion ylityspaineet ovat sosiaali- ja terveyslautakunnalla, jonka toimintakate-ennuste on 19,5 milj. euroa vuosisuunnitelmaa huonompi. Suurimmat ennustetut ylitykset ovat Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palvelutilauksessa sekä vammaispalvelujen ja lastensuojelun sijaishuollon ostopalveluissa.

Elinvoima- ja osaamislautakunnan toimintakate-ennuste on yhteensä 3,9 milj. euroa budjetoitua heikompi, mikä aiheutuu pääosin ammatillisen koulutuksen henkilöstömenojen ylittymisestä 2,4 milj. eurolla sekä työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelma 1,2 milj. eurolla.

Sivistys- ja kulttuurilautakunnan ylitysennuste on 1,8 milj. euroa. Ylityksen syinä ovat mm. varhaiskasvatuksen henkilöstökulut, työterveyden kustannukset, oppilaskuljetuskustannukset sekä palvelusetelipäivähoidon laajentaminen.

Yhdyskuntalautakunnan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 1,6 milj. euroa vuosisuunnitelmaa heikompana, mikä aiheutuu pysäköintimaksutuottojen ja maanvastaanoton tuottojen alituksesta sekä suunnitelmaa suuremmista lumenajokustannuksista.

Verorahoituksen ennustetaan ylittävän vuosisuunnitelman tason 19,7 milj. eurolla. Ylityksestä noin 19,0 milj. euroa aiheutuu verotulojen ennusteen kasvusta ja noin 0,8 milj. euroa valtionosuuksien ennusteen kasvusta. 

Nettoinvestointien tilinpäätösennuste on 219,6 milj. euroa. Suurimmat nettoinvestoinnit ovat asunto- ja kiinteistölautakunnan 83,0 milj. euron investoinnit, yhdyskuntalautakunnan 71,1 milj. euron investoinnit sekä Tampereen Vesi Liikelaitoksen 31,5 milj. euron investoinnit. Nettoinvestointien tilinpäätösennuste alittaa vuosisuunnitelman 15,2 milj. eurolla pääasiassa talonrakennusinvestointien aikataulumuutosten vuoksi.

Vuosikate-ennuste on 84,5 milj. euroa, mikä kattaa 39 prosenttia tilinpäätösennusteen nettoinvestoinneista.

Kaupungin lainakannan ennuste on 790,3 milj. euroa, mikä on 119,7 milj. euroa edellisvuotta suurempi. Asukaskohtainen lainamäärän ennuste on 3.305 euroa.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.4.2018 vuoteen 2020 ulottuvan talousohjelman. Vuonna 2019 tavoitellaan yhteensä noin 23 milj. euron tuloksia. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan seuraavan kerran elokuun toiminnan ja talouden katsauksen yhteydessä. Talousohjelman toimenpiteillä saavutettujen tulosten kokonaismäärästä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Tilinpäätösennusteen mukaan toimintakatteen ennustetaan toteutuvan 26,8 milj. euroa budjetoitua heikompana. Ylityksiä ennustavien yksiköiden on jatkettava toimenpiteitä ylitysten estämiseksi ja toimenpiteistä on raportoitava kaupunginhallitukselle talousraportoinnin yhteydessä.

Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa jatketaan toiminnan ja talouden yhteensovittamista, mikä on tammi-toukokuun toteuman perusteella laaditun tilinpäätösennusteen perusteella haastavaa. Kaikkien toimintayksiköiden tulee tehostaa talouden tasapainottamistoimenpiteitä ja talousarviovalmistelussa ei mitään uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia saa valmistella tai käynnistää.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin talouskatsaus 5/2019 merkitään tiedoksi.

Toimintayksiköiden tulee jatkaa toimenpiteitä talousarvioylitysten ehkäisemiseksi. Toimenpiteistä tulee raportoida kaupunginhallitukselle vuoden aikana talousraportoinnin yhteydessä. Vuoden 2020 talousarviovalmistelussa ei ole lupa valmistella tai käynnistää mitään uusia palveluja tai palvelujen laajentamisia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Jukka Männikkö, Emmi Mäntylä, konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat