Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

§ 304 Valtuustoaloite Tampereen kaupungin lastensuojelutilanteen selvittämiseksi, toimenpidesuunnitelman tekemiseksi sekä työntekijöiden aseman parantamiseksi - Aila Dündar-Järvinen

TRE:6929/05.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Päivänen Maria, Palvelulinjapäällikkö, Maria.Paivanen@tampere.fi

Perustelut

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloitteessa (22.10.2018) on ehdotettu, että Tampereen kaupunki selvittää välittömästi lastensuojeluasiakkaiden tilanteen, tekee toimenpidesuunnitelman lastensuojeluun johtavien tilanteiden ennalta ehkäisemiseksi sekä ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin lastensuojelun piirissä toimivien työntekijöiden aseman ja työolosuhteiden parantamiseksi.

Lastensuojelun sosiaalityön kuormittava tilanne on tunnistettu. Työ lastensuojelun sosiaalityössä on vaativaa ja henkisesti kuormittavaa ja lisäksi työmäärä on paisunut kohtuuttomaksi. Työntekijöiden esiin nostamat epäkohdat on koottu ja epäkohtiin on lähdetty etsimään ratkaisuja.

Tampereen kaupunki on perustanut lasten, nuorten ja perheiden palvelulinjalle sisäisen projektin, jonka tehtävänä on sosiaalityön saatavuuden turvaaminen lastensuojelun ja lapsiperheiden sosiaalityössä. Tehtävään on palkattu määräaikainen projektipäällikkö 4.3.2019 alkaen vuoden 2019 ajalle, joka työskentelee tiiviisti niin henkilöstön, kuin esimiesten ja näistä koottujen kehittämisryhmien kanssa. Projektin tehtävänä on edistää uusien sosiaalityöntekijöiden rekrytointia ja olemassa olevien sosiaalityöntekijöiden sitoutumista organisaatioon. Lisäksi projektissa kehitetään sosiaalityön työolosuhteita yhdessä työntekijöiden kanssa mm. kehittämällä  työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä johtamista ja osaamista. Kaikki kehittämistyö perustuu työryhmiin ja työpajoihin, joissa yhdessä henkilöstön ja esimiesten kanssa etsitään uusia toimintatapoja tavoitteisiin pääsemiseksi.

Sosiaalityöntekijöiden työmäärän kohtuullistamiseksi Tampereen kaupunki on lisännyt vuodelle 2019 sosiaalityöntekijöiden vakansseja yhteensä 14. Kuusi uutta vakanssia lapsiperheiden sosiaalityössä kasvattaa sosiaalityöntekijöiden määrän 19:sta 25:een ja lastensuojelun avohuollossa 31:stä 37:ään. Lisäksi sijais- ja jälkihuollon sosiaalityö kasvaa yhdellä sosiaalityöntekijällä ja yhdellä johtavalla sosiaalityöntekijällä. Näiden vakanssien myötä työntekijäkohtaiset asiakasmäärät laskevat lapsiperheiden sosiaalityössä 78:sta noin 60:een, lastensuojelun avohuollossa 41:stä 35:een ja sijais- ja jälkihuollossa 44:stä 41:een.

Pätevistä sosiaalityöntekijöistä on valtakunnallisestikin pulaa erityisesti lastensuojelussa. Tästä johtuen kaupungin on kehitettävä toimintaansa muutoinkin siten, että Tampere olisi sosiaalityöntekijöille haluttu työnantaja. Tähän liittyen sosiaalityöntekijöiden palkkausta on tarkistettu 1.4.2019 alkaen siten, että tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 3400 euroa kuukaudessa, kun se vielä vuoden 2018 lopussa oli 3070,82 euroa kuukaudessa.

Tampereen kaupunki julkaisi 11.4.2019 haettavaksi 21 sosiaalityöntekijän vakanssia lapsiperheiden sosiaalityössä ja lastensuojelussa. Rekrytointia kehitettiin kevään aikana mm. tehostamalla näkyvyyttä sekä mediassa että sosiaalisessa mediassa ja lehti-ilmoittelua laajennettiin Pirkanmaan ulkopuolelle. Tehtäviin saatiin 43 hakemusta, joista 31 tuli sosiaalityöntekijän kelpoisuusehdot täyttäviltä henkilöiltä.

Työntekijöiden hyvinvointia ja sitä kautta sitoutumista työnantajaan on kevään aikana pyritty edistämään myös mm. työstämällä kehittämistyöryhmissä perehdyttämistä, sosiaalityön osaamisen kehittämisen suunnitelmaa ja toimenpiteitä väkivallan uhan ja sen olemassaolon kuormittavuuden vähentämiseksi. Työryhmien jatkotyöskentelyssä paneudutaan mm. sosiaalityön työolosuhteiden ja työkyvyn hallinnan teemoihin sekä sosiaalityön johtamisjärjestelmään ja esimiesten rooleihin erityisesti henkilöstöjohtamisen osalta.

Keskeistä lastensuojelun työmäärän hillitsemisen osalta on myös yhtäaikainen ennalta ehkäisevien toimien kehittäminen, jota tehdään Tampereella aktiivisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma painottaa ongelmien ennaltaehkäisyä ja monialaista yhteistä työskentelyä perheiden tukemiseksi. Siinä määritellyistä kehittämiskohteista esimerkiksi perhekeskustoimintamallin kehittämisen tavoitteena on tehostaa perheiden saamaa tukea ja ennalta ehkäistä lastensuojelutarpeen syntymistä. Pormestarin nimeämä Lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ohjausryhmä johtaa ja seuraa suunnitelmassa määriteltyjen toimenpiteiden toteutumista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Tirronen Anniina, Palvelujohtaja, Anniina.Tirronen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelulinjapäälikkö Maria Päivänen, puh. 050 591 1602, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aila Dündar-Järvisen valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aila Dündar-Järvinen, Maria Päivänen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat