Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

§ 306 Valtuustoaloite ikäihmisten palveluista tiedottamisen lähtökohdaksi asiakkaiden tiedontarve - Sinikka Torkkola ym.

TRE:5510/11.00.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Sinikka Torkkola esittää 21.8.2018 jättämässään valtuustoaloitteessa useita parannuksia Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelujen viestintään. Hän ehdottaa ikäihmisten palvelujen verkkosivuston muuttamista niin, että se vastaa ensisijaisesti asiakkaiden tiedontarpeita sekä ikäihmisen palvelujen havainnollistamista esittelyvideon avulla. Torkkola ehdottaa myös painetun oppaan tekemistä selkosuomella ikäihmisten palveluista ja maksuista sekä selkosuomea ylipäänsä käytettävän soveltuvin osin ikäihmisten palvelujen tiedottamisessa. Lisäksi hän toivoo uusien tiedotusmateriaalien tuotantoon arviointivaihetta, jossa ikäihmiset itse arvioivat materiaaliluonnosten käytettävyyttä ja ymmärrettävyyttä.  

Ikäihmisten palvelujen viestintää ja verkkosivuja on uudistettu syksystä 2018 lähtien kokoontuneessa työryhmässä. Ikäihmisten palvelujen verkkosivut ovat osoitteessa www.tampere.fi/ikaihmistenpalvelut. Sivuista on pyritty tekemään mahdollisimman selkeät, jotta ne palvelisivat hyvin sekä ikäihmisiä että heidän omaisiaan. Lähtökohtana on ollut, että ikäihmisten yleisimmin tarvitsema tieto olisi sivuilla helposti löydettävissä. Apuna on käytetty muun muassa vanhusasiamiehiltä, Kotitorin neuvontapisteestä sekä kotihoidon asiakasohjauksesta useimmin kysyttyjä kysymyksiä, vanhusneuvoston käyttäjäraatia sekä verkkosivujen kävijätilastoja. 

Asiakasmaksuja on havainnollistettu valtuustoaloitteen ehdotuksen mukaisesti verkkosivuilta löytyvillä henkilöesimerkeillä. Matin, Ainon, Helvin ja Eskon avulla on kerrottu kotihoidon, perhehoidon, palveluasumisen ja tehostetun palveluasumisen asiakasmaksuista sekä siitä, millainen ihminen voi olla kyseisen palvelun asiakas. Tiedot asiakasmaksuista löytyvät nyt myös kunkin palvelun yhteydestä.

Ikäihmisten palveluista on tehty esittelyvideo. Jatkossa videoita käytetään yhä enemmän eri palvelujen esittelyssä.

Ikäihmisten palvelujen verkkosivuilla ja viestinnässä käytetään selkeää yleiskieltä. Apua selkeän yleiskielen kirjoittamiseen on haettu muun muassa selkokielikoulutuksesta. Selkeän kielen vuoksi Tampereen kaupungin verkkosivuilla sekä asiakaskirjeissä sinutellaan kaikkia muita kuntalaisia paitsi veteraaneja.  Virallista selkokieltä käytetään aina kun mahdollista esitteissä ja pienissä oppaissa, jotka on helppo pitää ajan tasalla.

Ikäihmisten palveluista on laadittu viimeksi vuonna 2016 kattava, painettu palveluopas, jonka tavoitteena oli palvella niitä asiakkaita, jotka eivät käytä verkkosivuja. Tampereen kaupungin ikäihmisten palvelut on kuitenkin niin laaja kokonaisuus, että yli satasivuisen oppaan tiedoista osa vanhentuu erittäin nopeasti. Sen vuoksi oppaasta luovuttiin, koska pelkkänä verkkoversiona se ei palvellut alkuperäistä tarkoitustaan. Tampereen kaupungin asukaslehti, Tampere-lehti jaetaan painettuna julkaisuna kaikkiin tamperelaisiin kotitalouksiin kahdesti vuodessa ja siinä kerrotaan myös ikäihmisten palveluista, mm. palvelumuutoksista ja uusista palveluista.

Tampereen vanhusneuvostolla on raati, joka arvioi viestinnän selkeyttä ikäihmisten kannalta. Raatia käytetään apuna myös ikäihmisten palvelujen verkkosivujen käytettävyyden ja ymmärrettävyyden arvioinnissa. Raadin arvioinnin perusteella verkkosivuille tehdään muutoksia kesän aikana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Tirronen Anniina, Palvelujohtaja, Anniina.Tirronen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Sinikka Torkkolan valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Viestintäjohtaja Anna-Maria Maunu, puh. 0400 734 058 ja palvelulinjapäällikkö Mari Patronen, puh. 040 801 6008, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Sinikka Torkkolan valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Sinikka Torkkola, Anna-Maria Maunu, Mari Patronen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat