Kaupunginhallitus, kokous 24.6.2019

§ 303 Valtuustoaloite paperittomien välttämättömien oikeuksien takaamiseksi - Noora Tapio ym. 

TRE:9328/03.00.01/2017

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Paperittomalla tarkoitetaan henkilöä, joka oleskelee maassa ilman laillista oleskeluoikeutta. Paperittomia ovat muun muassa:

  • kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet henkilöt, joita ei pystytä palauttamaan kotimaahansa ja jotka jäävät laittomasti oleskelemaan maahan
  • EU:n ulkopuolelta maahan saapuneet henkilöt, jotka eri syistä ovat jääneet ilman oleskelulupaa
  • EU kansalaiset, joilla ei ole vakuutusturvaa (esim. romanikerjäläiset)
  • muut näihin rinnastettavat henkilöt

Tampereella oleskelevien paperittomien henkilöiden määrää on vaikea arvioida. Sosiaalipäivystyksen kautta keväällä 2019 on autettu kolmea yksittäistä paperitonta henkilöä, lisäksi sosiaalipäivystykseen on tullut muutamia asiaa koskevia kyselyitä. Poliisin arvion mukaan Tampereella oleskelee yksittäisiä paperittomia henkilöitä. Paperittomien oleskelu keskittyy suurimpiin kaupunkeihin ja pääkaupunkiseudulla heitä on eniten. Arviointia vaikeuttaa se, että paperittomat liikkuvat kaupungista toiseen ja myös Euroopan maiden välillä.

Aloitteessa todetaan, että Tampereen on otettava toiminnassaan huomioon paperittomien kasvava määrä ja varmistettava, että myös heitä kohdellaan kuten Suomen hyväksymät YK:n ihmisoikeudet ja perustuslakikin edellyttävät. Aloitteen tekijät edellyttävät, että Tampereen kaupunki ryhtyy toimiin, jotta jokaiselle maassaolostatukseen katsomatta taataan Suomea velvoittavien kansainvälisten ihmisoikeussopimusten edellyttämät oikeudet välttämättömiin terveyspalveluihin, toimeentuloon ja majoitukseen. Terveyspalvelut tulee tarjota samassa laajuudessa kuin turvapaikanhakijoille.

Lisäksi aloitteessa esitetään, että paperittomille tulee tarjota omalla kielellä tietoa siitä, mihin palveluihin he ovat oikeutettuja, ja että tiedot tarjolla olevista palveluista löytyvät Tampereen kaupungin verkkosivuilta ainakin suomeksi, englanniksi ja paperittomien yleisimmin käyttämillä kielillä. Kaupungin henkilöstöä tulee kouluttaa siten, että työntekijät ovat tietoisia paperittomille tarjottavista palveluista ja heitä ohjeistetaan tarjoamaan paperittomille tietoa heidän oikeuksistaan.

Lopuksi aloitteessa esitetään, että kaupungin soveltuvat virastot selvittävät, miten kyseisten virastojen toimialalla voidaan edistää paperittomien ihmisoikeuksia.

Selvitys palveluiden saatavuudesta Tampereella keväällä 2019:

Terveyspalvelut

Kaikilla on oikeus saada kiireellistä hoitoa. Terveydenhuoltolain 50 §:n mukaan julkisen terveydenhuollon on aina annettava kiireellistä hoitoa kaikille sitä tarvitseville riippumatta siitä, onko henkilö kunnan asukas tai onko hänellä oikeus muulla perusteella terveyspalveluihin.

Kiireellisellä hoidolla tarkoitetaan:

  • äkillisen sairastumisen, vamman, pitkäaikaissairauden vaikeutumisen tai toimintakyvyn alenemisen edellyttämää välitöntä arviota ja hoitoa. Näissä tapauksissa hoidon aloittamista ei voida pitkittää ilman, että sairaus pahenee tai vamma vaikeutuu.
  • kiireellistä suun terveydenhuoltoa, mielenterveyshoitoa, päihdehoitoa ja psykososiaalista tukea.

Kiireellisen hoidon tarpeen arviointi tapahtuu terveydenhuollon päivystysyksikössä. Terveydenhuollon ammattihenkilö arvioi potilaan kiireellisen hoidon tarpeen. Kyse on lääketieteellisestä arviosta, joka perustuu potilaan terveydentilaan ja kansallisiin hoitokäytäntöihin. Tampereella kiireellisen terveydenhuollon tarpeessa hakeudutaan Tays ensiapu Acutaan. Kiireellisen hoidon saaminen on mahdollista myös terveysasemilla.  Aikuisille järjestetään kiireellinen ja välttämätön hammashoito päivystys- tai kiireellisen hoidon vastaanotoilla.

Kiireettömän hoidon antaminen:

Palveluihin hakeutuvat alle 18-vuotiaat lapset ja raskaana olevat naiset ovat oikeutettuja laajoihin terveyspalveluihin. Äitiys- ja lastenneuvolapalvelut järjestetään Tampellan neuvolassa. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille järjestetään tavanomaiseen tapaan kaikille niille, jotka ovat oppilaina tai opiskelijoina jossain Tampereen kaupungin alueen koulussa tai oppilaitoksessa. Raskauden ehkäisyneuvontapalveluita tarjotaan neuvolapalveluiden ja opiskeluterveydenhuollon osana sekä nuorisoneuvolassa ja ehkäisyneuvolassa. Myös raskaudenkeskeytyshoito erikoissairaanhoidossa kustannetaan. Sairausasioissa alle 18-vuotiaille (muut kuin opiskelijat) voi varata ajan terveysasemalle. Lastentautien erikoislääkäri on konsultoitavissa lasten ja nuorten poliklinikalla.

Terveyspalveluiden neuvonta antaa terveyteen liittyvää neuvontaa ja ohjantaa kaikille sinne soittaneille.

Aloitteessa viitataan perussairauksien hoitamattomuuden vaikutuksiin sekä rokottamattomuuden ja tarttuvien tautien hoitamattomuuden vaikutuksiin. Kaikki lapset saavat suomalaisen neuvolaohjelman mukaisesti myös rokotusohjelmaan kuuluvat rokotukset. Lisäksi, sekä yksilöiden että väestön turvaamiseksi, olisi tärkeää tarjota tuhkarokkorokotetta kaikille maassa oleskeleville aikuisille, joilla ei ole sairastetun taudin tai rokotuksen antamaa suojaa tuhkarokkoa vastaan. Epidemiatilanteissa voidaan rokotteita tarjota tartuntojen leviämisen ehkäisemiseksi kansalaisstatuksesta riippumatta.

Tarttuvan taudin akuuttivaihe on usein kiireellistä hoitoa vaativa tilanne. Myös muiden kuin ehdottoman kiireellistä hoitoa vaativien tarttuvien tautien hoito on järkevää varhaisvaiheessa yksilötasolla taudin komplisoitumisen estämiseksi, ja väestötasolla taudin leviämisen ehkäisemiseksi.

Tampereella toimii vapaaehtoisten lääkäreiden ja muiden terveydenhuollon ammattilaisten ylläpitämä terveyspiste Global Clinic yhteistyössä seurakuntien kanssa. Global Clinicillä paperittomat pääsevät lääkärin vastaanotolle ilmaiseksi ja anonyymisti. Henkilöt, jotka eivät ole oikeutettuja laajoihin terveyspalveluihin iän tai raskauden perusteella tai eivät ole kiireellisen hoidon tarpeessa, voidaan ohjata hakeutumaan Global Clinicin terveyspisteelle.

Sosiaalipalvelut ja taloudellinen tuki

Ensisijaisesti laittomasti maassa oleskelevien kiireelliseen avun tarpeeseen vastataan kunnissa. Mikäli henkilö hakeutuu omatoimisesti Kelaan, Kela tarkistaa henkilön oleskeluoikeuden ulkomaalaisrekisteristä ja ratkaisee, onko henkilöllä oikeutta toimeentulotukeen. Kiireellisen sosiaalihuollon tarpeessa olevat asiakkaat Kela ohjaa kuntaan, jossa tehdään kokonaisarvio henkilön avun tarpeesta. Kela ohjaa laittomasti maassa oleskelevat vapaaehtoisen paluun järjestelmään.

Sosiaalihuoltolain mukaan jokaisella kunnassa oleskelevalla henkilöllä on oikeus saada kiireellisessä tapauksessa hänen yksilölliseen tarpeeseensa perustuvat sosiaalipalvelut siten, ettei hänen oikeutensa välttämättömään huolenpitoon ja toimeentuloon vaarannu. STM:n ohjeiden mukaisesti hätämajoituksen yhteydessä tarjottava ruoka ja muu aineellinen apu ovat ensisijaisia tukimuotoja. Tilapäistä asumista järjestetään henkilöille, jotka tarvitsevat lyhytaikaista, kiireellistä apua. Tavoitteena on löytää henkilön tilanteeseen tarkoituksenmukainen ratkaisu. Tilanteessa tulee arvioida myös muu sosiaalihuollon kiireellisen avun tarve.

Mikäli laittomasti maassa oleskeleva henkilö tarvitsee välttämätöntä kiireellistä apua, hänet ohjataan Tampereella sosiaalipäivystykseen. Sosiaalipäivystyksestä voidaan tarvittaessa selvittää Maahanmuuttoviraston tilannekeskuksesta, onko tukea hakeva henkilö vastaanottopalveluiden piirissä. Tampereen kaupungissa on kirjattu toimintasuunnitelma laittomasti maassa oleskelevien hätämajoituksesta (7.4.2017). Hätämajoitukseen voi hakeutua Tampereen vastaanottokeskuksesta tai sosiaalipäivystyksen kautta. Henkilökunta tarkistaa tulijan henkilöllisyyden, tarvittaessa oleskeluoikeus voidaan selvittää maahanmuuttoviraston tilannekeskuksesta. Palveluun hakeutunut saa tarvittaessa pakkauksen, joka sisältää hygieniatarvikkeita, tarvittavia astioita, peiton ja pyyhkeen.

Hätämajoitusta varten on varattu tilapäisen asumispalvelun tiloja. Hätämajoituksessa asuville toimitetaan ruokatarvikkeita kerran viikossa. Mikäli majoittujia on enemmän, ateriat tilataan Voimialta ja henkilökunta jakaa ruuan sovittuna ajankohtana. Hätämajoituksessa asuville järjestetään tarvittava kiireellinen terveydenhuolto (ks. kohta terveydenhuolto) sekä reseptilääkkeet. Palveluun hakeutuvat saavat tarvittaessa oikeudellista neuvontaa sekä ohjausta ja neuvontaa vapaaehtoisesta paluusta. Hätämajoituspalvelussa on saatavilla sosiaaliohjausta. Arvion ja päätöksen henkilön tarvitsemista kiireellisistä palveluista tekee aina sosiaalihuollon ammattihenkilö.

Maahanmuuttovirasto tarjoaa neuvontaa ja ohjausta vapaaehtoiseen paluuseen. Tampereella ohjausta ja neuvontaa vapaaehtoiseen paluuseen on saatavilla sosiaalipäivystyksestä ja Vastaanottokeskuksesta.

Perhepalvelut ja lastensuojelun palvelut

Paperittomien perheiden lapset ovat oikeutettuja sosiaalihuoltolain (shl 12 §) ja lastensuojelulain (lsl 16 §) mukaisiin kiireellisiin palveluihin. Lastensuojelupalveluiden järjestämisestä vastaa lapsen oleskelukunta riippumatta siitä, onko lapsi merkitty väestörekisteriin. Suomea velvoittavan Lapsen oikeuksien yleissopimuksen mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallintoviranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Tämä velvoite kohdistuu siis kaikkiin viranomaisiin ja koskee kaikkia Suomessa oleskelevia lapsia heidän statuksestaan riippumatta. Perhepalveluihin ja lastensuojelun palveluihin voi hakeutua ja voidaan ohjata sosiaalipäivystyksen kautta.

Varhaiskasvatus ja perusopetus

Lapsilla on oikeus perusopetukseen.

Omakielinen neuvonta

Kaikkia Tampereella asuvia ja oleskelevia palvelee Tampereen kaupungin ylläpitämä maahanmuuttajainfo MAINIO. Se on matalan kynnyksen neuvontapiste, josta saa vastauksia ja palveluohjausta omalla kielellä. Kielivalikoimassa on tällä hetkellä arabia, bulgaria, dari, englanti, espanja, kiina, kurdi-sorani, lao, persia, portugali, ranska, somali, thai ja venäjä, joista kullakin on nettisivuilla (https://www.tampere.fi/maahanmuuttajat.html). Viikoittaiset aikataulut löytyvät myös kulttuuritalo Laikusta. Mainioon kulttuuritalo Laikkuun voi tulla ilman henkilöllisyytensä tai oleskelulupansa todentamista kuka tahansa, joka haluaa tietoa Tampereen palveluista. Vasta tarkempi yhteydenotto esimerkiksi asiakkaan henkilökohtaisessa asiassa Kelaan tai Migriin edellyttää henkilöllisyyden todentamista. Mainiolla on tarjolla ainakin vuoden 2020 loppuun myös mobiilisovellus ”Neuvoo”, jonka asiakas voi ladata ilmaiseksi sekä Applen että Androidin App Storeista. Myös sen kautta voi olla yhteyksissä yleisimmillä kielillä.

Järjestöjen tarjoamat palvelut

Tampereen seurakunnat on järjestänyt vastaanottotilat vapaaehtoisille terveydenhoitoalan ammattilaisille, jotka ylläpitävät Tampereella paperittomien terveydenhoitoa tukevaa Global Clinic toimintaa.  Lisäksi seurakunnilla on rekrytoituna joukko lakiasioiden asiantuntijoita, jotka voivat tarvittaessa auttaa kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita mahdollisissa oikaisuissa tai esimerkiksi uuden hakemuksen tekemisessä, jos hakijan olosuhteissa on tapahtunut oleellisia muutoksia. Maassa oleskeleville paperittomille voidaan antaa normaalia diakonista apua (keskusteluapu, ruoka-apu ja poikkeustapauksissa myös pieniä taloudellisia avustuksia) täysin samoilla periaatteilla kuin muillekin Tampereella asuville tai oleskeleville ihmisille.

Tiedottaminen ja henkilöstön koulutus

Tampereen kaupungin ulkoisilla internetsivuilla on tieto, että Tampereen kaupunki tarjoaa hätämajoitusta laittomasti maassa oleskeleville paperittomille. Palveluun hakeudutaan sosiaalipäivystyksen kautta. Tiedon yhteydessä on sosiaalipäivystyksen puhelinnumero.

Kukin palvelu järjestää tarvittaessa omalle henkilöstölleen koulutusta tarpeellisessa laajuudessa.

Turvallisuus

Aloitteessa todetaan, että yhteiskuntarauhan kannalta on riski, jos syntyy ihmisjoukkoja, jotka elävät vastentahtoisesti järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolella ilman välttämätöntä huolenpitoa. Tilanne altistaa nämä ihmiset rikollisuudelle, hyväksikäytölle ja radikalisoitumiselle. Tampereen kaupungin riskienhallinnan näkemys on, että palveluiden piirissä oleminen on parempi vaihtoehto ja vähentää riskejä.

Kustannusvaikutukset

Kela korvaa kunnalle tai kuntayhtymälle aiheutuneet kustannukset kiireellisestä sairaanhoidosta, joka on annettu henkilölle, jolla ei ole kotikuntaa Suomessa ja jonka hoidosta aiheutuneita kustannuksia ei ole saatu perittyä asiakkaalta. Korvaus perustuu rajat ylittävästä terveydenhuollosta annettuun lakiin (1201/2013). Korvauksen saaminen edellyttää, että kunta tai kuntayhtymä on yrittänyt periä sairaanhoidon kustannuksia asiakkaalta tai muualta (esim. vakuutusyhtiö). Valtio korvaa vain kiireellisen sairaanhoidon. Jos kunta on päättänyt laajemmasta palveluvalikoimasta, se vastaa siitä aiheutuvista kustannuksista kokonaan itse. Kunnalla on myös mahdollisuus päättää luopua laittomasti maassa oleskeleville henkilöille annettavan kiireellisen sairaanhoidon todellisten kustannusten perimisestä, mutta siinä tapauksessa kunnalla ei ole oikeutta valtion korvaukseen.

Kunta tai kuntayhtymä voi saada Kansaneläkelaitokselta valtion korvausta kustannuksista myös silloin, kun kiireellistä sosiaalipalvelua on annettu kansainvälistä suojelua hakeneelle ulkomaalaiselle, joka on saanut hakemukseensa kielteisen päätöksen ja jonka vastaanottopalvelut ovat lakanneet. Korvausta maksetaan välttämättömänä huolenpitona annetun ruoan, lääkkeiden ja tilapäisen asumispalvelun kustannuksista. Edellytys on, että kiireellinen sosiaalipalvelu on annettu kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle, joka ei ole enää vastaanottopalveluiden piirissä.

Yhteenveto

Tampereen kaupunki on järjestänyt palvelut ilman laillista oleskeluoikeutta kunnassa asuville ja oleskeleville henkilöille lainsäädännön ja annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavassa laajuudessa. Sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä muiden neuvonta ja ohjauspalveluiden henkilöstölle on annettu toimintaohjeet. Mikäli palveluihin hakeutumisessa tai palveluiden saatavuudessa ilmenee ongelmia, ohjeita voidaan tarkentaa ja henkilöstön perehdytystä lisätä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Tirronen Anniina, Palvelujohtaja, Anniina.Tirronen@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuuston päätettäväksi:

Noora Tapion valtuustoaloite ja siihen annettu lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Palvelulinjapäällikkö Maritta Närhi, puh. 050 320 6325, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Noora Tapion valtuustoaloite ja siihen annettu sosiaali- ja terveyslautakunnan lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa esitettyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Noora Tapio, Maritta Närhi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat