Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 499 Kaavoitusohjelma vuosille 2020-2024

TRE:6686/10.02.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaavoitusohjelma laaditaan vuosittain ohjelmoimaan strategisesti merkittävien asemakaavojen laatimista Tampereen kaupungissa seuraavan viiden vuoden aikana. Kaavoitusohjelman yhteydessä laaditaan myös kohdekortit, joissa kuvaillaan tarkemmin kunkin asemakaavan tavoitteita ja suunnittelussa erityisesti huomioitavia asioita.

Kaavoitusohjelma 2020-2024 on valmisteltu elinvoiman ja kilpailukyvyn, hyvinvoinnin sekä kaupunkiympäristön palvelualueiden viranhaltijoiden yhteistyönä. Palvelualueiden yksiköiden yhteinen yleispiirteisen maankäytön ohjausryhmä on käsitellyt asiaa kokouksissaan syksyn 2019 aikana. Kaavoitusohjelma on liitteenä.

Vuosien 2020-2024 kaavoitusohjelman lähtökohtina ovat kaupunkistrategiassa asetetut tavoitteet rakentamisen riittävän tason mahdollistamisesta ja monipuolisten asumisvaihtoehtojen turvaamisesta. Ohjelmassa varaudutaan vastaamaan tulevalla viisivuotiskaudella vuosittaiseen väestönkasvun tavoitteeseen. Tampereen kaupungin strategian mukaisesti yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla yli 80 % asuinkerrosalasta Yleiskaava 2040 mukaisiin keskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille; tälle kasvun vyöhykkeelle sijoittuu 91 % kaavoitusohjelman kohteiden asuntokerrosalasta.

Kaavoitusohjelman laadinnassa on huomioitu tavoitteellisen määrän ja sijainnin toteutuminen sekä monipuolisen asuntotuotannon ja työpaikkojen määrän kasvun mahdollistaminen. Ohjelmassa on huomioitu monimuotoinen asuminen sekä asumis- että hallintamuotojen osalta. Kohteiden sijoittumisella pyritään varmistamaan kohtuuhintaisen asuinrakentamisen edellytykset. Lisäksi tontin luovutuksen yhteydessä on mahdollista vaikuttaa positiivisesti alueiden sosiaaliseen kestävyyteen esim. uudistuotannon hallintamuotojen, asuntojakauman ja talotyyppien avulla. Aikataulutuksessa on huomioitu suunnittelun ja toteutuksen resurssointi sekä kustannusten osalta Palveluiden, asumisen, liikenteen ja maankäytön pitkän aikavälin toteutusohjelma (PALM). Kaavoitusohjelman kohteista on laadittu alustavat kaavataloustarkastelut, joita täydennetään suunnittelun edetessä.

Keskustan kehitystä edistetään asemakaavoittamalla Asemakeskuksen ja Tampereen taidemuseon alueita suunnittelukilpailuiden pohjalta. Särkänniemen alueella asemakaavoitus jatkuu kehittämissuunnitelmien pohjalta.

Hiedanrannan yleissuunnitelman valmistumisen jälkeen käynnistetään alueen asemakaavojen laatiminen Hiedanrannan tehdasrakennusten ympäristöstä alkaen. Lisäksi raitiotien toiseen vaiheeseen varaudutaan kaavoittamalla yleissuunnittelun mukainen linjaus Santalahdesta Lentävänniemeen ja Lielahden suuntaan. Raitiotielinjan lisäksi kaavoitetaan hankkeen toteuttamisen kannalta välttämättömät alueet.

Raitiotiehen tukeutuvaan asuinrakentamiseen liittyviä asemakaavoja laaditaan raitiotielinjauksen läheisyyteen mm. Hervantaan, Kalevaan ja Hiedanrantaan. Keskustan ja kantakaupungin yhdyskuntarakennetta tiivistetään kaavoittamalla täydennysalueita. Laaditaan asemakaavoja, joiden myötä turvataan virkistysverkoston ja palvelurakenteen kehittäminen, kaupungin strategisten projektien toteuttaminen ja rakennetun ympäristön kehittäminen. Maanalaisten pysäköintilaitosten asemakaavoja laaditaan mahdollistamaan keskustan täydennysrakentaminen. Lisäksi laaditaan asemakaavoja muita kaupungin ja yksityisten maanomistajien hankkeita varten.

Tampereen pitovoiman parantamiseksi asemakaavojen laadinnassa huomioidaan fyysisten perustarpeiden ratkaisun lisäksi asukkaiden koettua hyvinvointia ja tyytyväisyyttä lisääviä tekijöitä kuten identiteetti, yhteenkuuluvuus, paikkaan liittyvät siteet ja perinteet, sujuvat arkikokemukset tai paikkaan samaistuminen.

Asemakaavoja laadittaessa noudatetaan kaupunginhallituksen suunnittelukokouksessa 7.9.2015 hyväksyttyjä maankäytön kokonaisprosessin uudistamisen periaatteita ja toimintatapoja.

Ohjelmakohteet sijoittuvat pääosin kaupungin omistamalle maalle. Näin mahdollistetaan kaupungin asunto- ja maapoliittisten linjausten toteuttaminen ja tontinluovutuksen tonttivarannon riittävyys. Ohjelman toteutuksessa otetaan huomioon arkkitehtuuriohjelman linjaukset. Ohjelmassa on esitetty 42 yhdyskuntarakenteen kehittämisen kannalta keskeistä asemakaavoituskohdetta. Työohjelmassa on tällä hetkellä lisäksi myös yli 100 muuta asemakaavahanketta.

Kaupunkirakenteen täydentäminen keskustassa, aluekeskuksissa ja asuinalueilla on vuosittain merkittävä täydennysrakentamisen keino. Yksityisten tonttien kehittäminen tapahtuu hankekehittäjän kanssa yhteistyössä laadulliset näkökulmat huomioiden. Kortteleiden täydennysrakentaminen edistää alueiden elinvoimaisuuden kasvamista.

Asumisen keskeisiä kohteita ovat Kalevan, Hervannan pohjoisosan, Hiedanrannan ja Viinikanlahden alueet. Pyynikin trikoon aluetta kehitetään rakennus- ja kulttuurihistoriallisten arvojen pohjalta laadukkaaksi asuinalueeksi palveluineen. Laajempia pientaloalueita sijoittuu ohjelmakaudella Ojalaan. Sekoittunutta asumisen, kaupan ja toimitilojen aluetta kaavoitetaan mm. Hiedanrantaan ja keskustaan Asemakeskuksen yhteyteen. Kaupunkirakenteen täydentämisen kohteita ohjelmoidaan toteutettavaksi lisäksi vuosittain noin 30.000 k-m2.

Yritystontti- ja toimitilatarjonnan kasvulle luodaan edellytykset kaavoittamalla ohjelmakaudella rakentamista Kaupin kampuksen yhteyteen ja Aitovuoreen.

Vuodelle 2020 ajoittuu keskustan alueella Asemakeskuksen ensimmäinen vaihe sekä Särkänniemen alueen kehittäminen monipuoliseksi palveluiden, kulttuurin ja asumisen alueeksi.  Asuinrakentamisen kohteita ovat Raholan radanvarsikorttelin ja Pyynikin trikoon alueen kehittäminen. Kaupin urheilupuiston alueen asemakaava päivitetään vastaamaan tarpeita. Toimitila- ja liikerakentamista kaavoitetaan Asemakeskuksen ja Kaupin kampuksen alueille. Lahdesjärven asemakaavoja päivitetään vastaamaan kehittyvän alueen tarpeita.

Vuodelle 2021 ajoittuu Frenckellin kiinteistön asemakaavan laatiminen ja Tampereen taidemuseon laajennus. Hiedanrannan alueen asemakaavoitus käynnistyy tehdasalueen ja lähiympäristön asemakaavalla. Suunnittelukilpailujen pohjalta Hervannan pohjoisakselin täydentäminen jatkuu ja Sarvijaakonaukion ympäristön täydentämisen asemakaava laaditaan. Hakametsän aluetta uudistetaan Sport Campuksena. TY:n Hervannan kampusaluetta ja VTT:n aluetta täydennetään asuin- ja toimitilarakentamisella. Peltolammille laaditaan asemakaavat hyvinvointikeskukselle sekä nykyisen koulun alueelle asuinrakentamiselle. Asuinrakentamista kaavoitetaan lisäksi Kaupin sairaalan alueelle ja Alasniitynkadun varteen. Vihiojaan kaavoitetaan alue uudelle poliisitalolle.

Vuonna 2022 jatkuu Asemakeskuksen ja Hiedanrannan alueiden kaavoitus. Suunnittelukilpailun pohjalta laaditaan Viinikanlahden uuden asuinalueen asemakaava sekä Sara Hildenin taidemuseon asemakaava. Hämeenpuistoon laaditaan alueen arvot tunnistava ja monipuoliset toiminnot mahdollistava asemakaava. Härmälän leirintäaluetta kehitetään asuinalueena ja samassa yhteydessä selvitetään tulevaisuuden leirintäalueen muotoa. Iidesjärven puisto kaavoitetaan vastaamaan viher- ja virkistyspalveluiden tarjontaan tiivistyvässä kaupunkirakenteessa. Pispalaan laaditaan vaiheasemakaava kulttuuriympäristön arvojen turvaamiseksi niille RKY-alueen osille, jotka eivät ole vielä suojelukaavan piirissä.

Vuosina 2023-2024 jatkuu Hiedanrannan kaavoitus ja siihen liittyvä Lielahdenkadun alue raitiotielinjauksineen. Viinikanlahden asemakaavoitus jatkuu ja Lakalaivan uuden aluekeskuksen kaavoitus alkaa hyvinvointikeskuksen läheisyyteen. Ruotulan ja Koilliskeskuksen alueille laaditaan asemakaava yleissuunnitelmien pohjalta. Asuinrakentamista kaavoitetaan lisäksi Sairaalankadulle, Kaukajärven pohjoisrannalle sekä Ojalaan.

Vuosien 2020-2024 kaavoitusohjelma sisältää asuntokerrosalaa yhteensä noin 1.456.000 k-m2 ja muuta kerrosalaa noin 1.253.000 k-m2.  Tampereen strategian 2030 tavoitteena on vahvistaa kaupungin kestävää kasvua kaavoittamalla 80 % asuinkerrosalasta aluekeskuksiin ja joukkoliikennevyöhykkeille. Kaavoitusohjelman 2020-2024 mukaisista asuinrakentamisen kohteiden kerrosalasta näille alueille sijoittuu 91 %.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Kaavoitusohjelma vuosille 2020-2024 hyväksytään ja lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta.

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja tiedusteli Sasin pöydällepanoehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Asemakaavapäällikkö Elina Karppinen, puh. 040 800 4908, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 11.11.2019 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kaavoitusohjelma vuosille 2020-2024 hyväksytään ja lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.

Päätös

Kaavoitusohjelma vuosille 2020-2024 hyväksyttiin siten muutettuna, että Ruotulan asemakaavoitusta aikaistetaan vuodella nykyisestä ohjelmasta ja muutos tehdään kaavoitusohjelmaan 2021, ja lähetetään yhdyskuntalautakunnalle toimenpiteitä varten.

Kaupunginhallituksen 13.5.2019 tekemän keskustan kehittämisohjelman linjauksen mukaisesti Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin ennen Eteläpuiston toteutusta. Nalkalan alueen, De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti Viinikanlahden alueen kanssa.

Eteläpuiston ranta-alueen asemakaavoitusta ei tehdä asemakaavoitusohjelman vuosina 2020-2024.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pormestariohjelman mukaisesti ”Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö”. Tämä näkemys ohjaa jatkossakin tehtävää Eteläpuistovalmistelua.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, asemakaavapäällikkö Elina Karppiselle sekä suunnittelujohtaja Taru Hurmeelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Maria Maunu saapui kokoukseen.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti seuraavaa muutosta kaavoitusohjelmaan: "hyväksytään siten muutettuna, että Ruotulan asemakaavoitusta aikaistetaan vuodella nykyisestä ohjelmasta ja muutos tehdään kaavoitusohjelmaan 2021."

Edelleen puheenjohtaja ehdotti seuraavia ponsilisäyksiä:

"Kaupunginhallituksen 13.5.2019 tekemän keskustan kehittämisohjelman linjauksen mukaisesti Viinikanlahden uuden kaupunginosan kehittäminen toteutetaan pääosin ennen Eteläpuiston toteutusta. Nalkalan alueen, De Gamlas Hemin ja kulkutautisairaalan kortteleita voidaan kehittää samanaikaisesti Viinikanlahden alueen kanssa.

Eteläpuiston ranta-alueen asemakaavoitusta ei tehdä asemakaavoitusohjelman vuosina 2020-2024.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että pormestariohjelman mukaisesti 'Eteläosaan tehdään uusi suunnitelma, jossa säilytetään nykyinen rantaviiva, kevennetään rakentamista ja säilytetään puistomainen virkistyskäyttö'. Tämä näkemys ohjaa jatkossakin tehtävää Eteläpuistovalmistelua."

Puheenjohtaja tiedusteli muutosehdotustensa saamaa kannatusta ja totesi niiden tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Taru Hurme, Elina Karppinen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)