Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 504 Lapset SIB II -teemarahaston hankehallinnoijan kilpailutusta ja sopimuksen aikaista hankintayhteistyötä koskeva sopimus

TRE:3942/02.04.02/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kuosmanen Taru, Johtaja, Taru.Kuosmanen@tampere.fi
Rantanen Teppo, Johtaja, Teppo.Rantanen@tampere.fi

Perustelut

Tampereella on valmisteltu kuluvan kevään ajan hyvinvoinnin sekä elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueiden yhteistä hanketta sijaishuollossa olleiden nuorten opintopolun vahvistamiseksi. Hankkeen toteutustavaksi esitetään tulosperusteista rahoitussopimusta (Social Impact Bond, SIB). Tulosperusteisessa rahoitussopimuksessa kunta määrittelee ongelman ja asettaa tavoitteet, hankehallinnoija kokoaa tarvittavan rahaston sekä palveluntuottajat ja sijoittajat kantavat hankkeen taloudellisen riskin. Kunta maksaa vain tuloksista ja tavoitteiden täyttyessä sijoittajat saavat maltillisen voiton. Tällä hetkellä toiminnassa olevan Lapset SIB -teemarahaston hankehallinnoija on FIM Varainhoito Oy yhdessä Lastensuojelun Keskusliiton kanssa.

Puolet sijaishuollossa olleista nuorista jää Suomessa vaille perusasteen jälkeistä tutkintoa. Mikäli nuori on sijoitettu ensimmäisen kerran teini-iässä, riskit jäädä ilman toisen asteen tutkintoa ja aikuisiän ansiotuloja kasvavat. Tämän taustan tunnistaminen ja huomioiminen on puutteellista. Aihetta on myös tutkittu Suomessa vähän.

Kun halutaan, että merkittävästi nykyistä useampi sijaishuollossa ollut nuori saa toisen asteen tutkinnon, tarvitaan uudenlaista tekemistä ja nuoren tarpeista lähteviä toimia sen mahdollistamiseksi. Toimenpiteitä tulee kohdentaa nuoren itsetunnon, identiteetin ja sosiaalisten verkostojen vahvistamiseen, onnistuneen opiskeluvalinnan toteutumiseen sekä opiskelunaikaiseen tukeen. Yksilöorientaatio sekä sitoutuminen vuosia kestävään työhön ovat keskiössä.

Hankevalmistelussa tehdään tällä hetkellä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja Sitran asiantuntijoiden kanssa tarkkaa taloudellista ja toiminnallista mallinnusta, joka valmistuu juhannukseen mennessä. Samanaikaisesti tehdään työtä palvelujen nykyisten ongelmakohtien tunnistamiseksi sekä hankkeen tavoitteiden ja painopisteiden määrittelemiseksi. Tässä työssä ovat mukana jo mainittujen asiantuntijoiden lisäksi lastensuojelun kokemusasiantuntijanuoret, väitöskirjatutkija Antti Kääriälä Helsingin yliopistosta sekä monialainen asiantuntijaryhmä perusopetuksesta, toisen asteen opinnoista, lastensuojelusta ja esikuntatoiminnoista.

Sitran Vaikuttavuusinvestoimisen avainalueen tuella kootaan parhaillaan Lapset-SIB 2 -teemarahastoa, jonka osaksi tätä hanketta valmistellaan. Rahaston hankehallinnoija kilpailutetaan elokuussa. Jyväskylän kaupunki toiminee toimeksiantajana. Kaikkien mahdollisten tilaajatahojen on kuitenkin oltava tarjouspyynnössä nimettyinä.

Kilpailutuksen voittanut hankehallinnoija osallistuu kokonaisuuden suunnitteluun. Mikäli hanke päätetään toteuttaa, sen vastuulla on yhdessä kaupungin kanssa asetettujen tulostavoitteiden saavuttamiseksi tarvittavan toiminnan järjestäminen sekä toiminnan toteuttamiseksi tarvittavan rahaston rakentaminen, tarvittavien sijoittajien mukaan saaminen ja rahaston hallinnointi.

Hankkeen kautta tarjottavien palvelujen kustannukset maksetaan hankehallinnoijan hallinnoimasta tulosperusteista SIB-rahastosta, johon varat kerätään yksityisiltä sijoittajilta. Jos asetetut ja mitattavissa olevat hyvinvointitavoitteet saavutetaan, kaupunki maksaa osan kunnalle tätä kautta kertyvistä säästöistä tulospalkkiona SIB-rahastolle. Tulospalkkioiden kautta rahasto saa takaisin sijoittamansa pääoman ja sille sovitun koron. Jos taas tuloksia ei tule, rahasto menettää sijoittamansa pääoman.

Tulospalkkiot maksetaan rahastolle toteutuneeseen säästöön perustuen. Oletus on, että palvelukokonaisuus tuottaa säästöjä vasta useamman vuoden kuluttua. Maksuun varaudutaan arvioimalla säästö muutaman vuoden kokemuksen jälkeen ja arvioon perustuen valmistellaan talousarvioon vaikuttavuusinvestoinnin tuotto ja siitä maksettava tulospalkkio. Kunkin vuoden budjettiin varataan määräraha laskelman perusteella, jossa huomioidaan budjettivuoden kustannus vaikuttavuusinvestoinnin säästöllä alennettuna sekä säästöstä maksettava sopimuksen mukainen palkkio rahastolle. Käytännön kokemuksia mallista on jo esimerkiksi Vantaalla ja Hämeenlinnassa. Tarkempi suunnittelutyö tehdään kuitenkin aina hanke- ja sopimuskohtaisesti yhdessä hankehallinnoijan ja tilaajana toimivan kunnan tai muun julkisen tahon kesken.

Osallistuminen hankehallinnoijan kilpailutukseen on Tampereen kaupungille välttämätöntä, mikäli valmistelutyötä halutaan jatkaa ongelman sekä tavoitteen mallintamisesta eteenpäin ratkaisuehdotuksiin. Hankehallinnoijan kilpailutuksessa mukana olo ei aiheuta Tampereen kaupungille kustannuksia, työtä eikä sido varsinaisen sopimuksen tekoon. Mukana olo ei sido edes hankevalmistelun viemiseen sopimusluonnokseen asti, vaan kaupunki voi vetäytyä missä vaiheessa tahansa. Tavoitteena on kuitenkin tuoda päätöksentekijöille vuoden 2019 loppuun mennessä viimeistelty ja kaikki yksityiskohdat sisältävä sopimusehdotus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunki osallistuu Lapset SIB 2 -teemarahaston hankehallinnoijan kilpailutukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden suunnittelija Outi Valkamalle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Minna Minkkinen ja Anna-Kaisa Ikonen poistuivat kokouksesta keskustelun kuluessa.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja
  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelija Outi Valkama, puh. 040 801 6423, kehittämisasiantuntija Anni Kurvinen, puh. 040 849 4605 ja lakimies Katja Korhonen, puh. 040 128 6993, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 10.6.2019, että Tampereen kaupunki osallistuu Lapset-SIB 2 -rahaston (Social Impact Bond) hankehallinnoijan kilpailutukseen. Kilpailutuksen toteuttaa Hansel Sitran tuella, Jyväskylän kaupunki on toimeksiantaja. Hankinnassa tilaajina toimivat Tampereen kaupunki, Jyväskylän kaupunki sekä Karkkilan kaupungin ja Vihdin kunnan perusturvakuntayhtymä Karviainen. Kilpailutus oli tarkoitus toteuttaa elokuussa, jonka jälkeen kunnat olisivat jatkaneet suunnittelutyötä valitun hankehallinnoijan kanssa loppuvuoden 2019 ajan.

Kesän aikana avoinna olleeseen tietopyyntöön vastasi useampi varteenotettava toimija, joten kilpailutusta on valmisteltu toteutettavaksi hankintalain mukaisella kilpailullisella neuvottelumenettelyllä. Kilpailullisessa neuvottelumenettelyssä valitaan ensivaiheessa rajattu määrä soveltuvia ehdokkaita neuvotteluihin. Päätös osallistujista on valituskelpoinen. Neuvotteluissa keskustellaan ehdokkaiden esittämistä ratkaisumalleista (konseptit) ja kaikista hankinnan ehdoista, esimerkiksi palkkiomallista. Kun neuvotteluissa on löytynyt tilaajien tarpeisiin vastaava sekä toteuttamiskelpoinen ratkaisu, neuvottelut päätetään ja tilaajat laativat lopullisen tarjouspyynnön valitsemaansa konseptiin perustuen. Ehdokkaille lähetään lopullinen tarjouspyyntö ja hankintapäätös tehdään tarjousvertailun perusteella. Valitun hankehallinnoijan kanssa perustetaan tilaajien yhteinen puitejärjestely, joka mahdollistaa kuntakohtaiset sopimukset.

Kilpailutus toteutetaan hankintayhteistyössä, koska ei ole tarkoituksenmukaista perustaa useampia saman sisältöisiä rahastoja. On arvioitu, että perustamalla yksi rahasto tulosperusteisille lasten, nuorten ja perheiden palveluille, kuntakohtaiset hankkeet saadaan toteutumaan ja muun muassa volyymien yhdistäminen tuottaa hankkeisiin kokonaisuutena paremmat ehdot. Yhteisen puitejärjestelyn perustamisen jälkeen jokainen kunta laatii omat hankekohtaiset sopimuksensa, joista he vastaavat yksin.

Tampereen osalta neuvotteluissa valmisteltu konsepti tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi, ja kaupunginhallitus hyväksyy laaditun tarjouspyynnön lähettämisen. Myös hankehallinnoijan valintaa koskeva hankintapäätös tuodaan kaupunginhallitukselle hyväksyttäväksi.

Hankintayhteistyöstä Jyväskylän kaupungin, Tampereen kaupungin, Karkkilan kaupungin, Vihdin kunnan sekä perusturvakuntayhtymä Karviaisen kanssa sovitaan yhteistyösopimuksessa. Osapuolet sopivat vastuistaan ja velvollisuuksistaan hankintaprosessin ja sopimuskauden aikana muun muassa korvausvelvollisuuksiin liittyen ja hyväksyvät yhteishankkeen tavoitteet. Sopimuksessa kuvataan hankintayhteistyötä myös päätösvalmistelun osalta: Kaikki päätökset ja kilpailutuksen aikaiset ratkaisut valmistellaan yhteisesti osapuolten kesken. Päätösvalmistelun vaiheessa jokaisen hankintayksikön on hyväksyttävä päätökselle menevä ratkaisu ja päätösasiakirjat yksimielisesti. Hankinnan vaiheisuuden johdosta tehdään päätös neuvotteluihin valittavista ehdokkaista ja lopullinen hankintapäätös toimittajan valinnasta. Mahdollisesti on tehtävä myös muita päätöksiä hankintamenettelyn ratkaisusta tai hankintaoikaisuista.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Lapset SIB II -teemarahaston hankehallinnoijan kilpailutusta ja sopimuksen aikaista hankintayhteistyötä koskeva sopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan tekemään vähäisiä teknisiä korjauksia sopimukseen.

Jyväskylän kaupungin toimivaltainen viranhaltija tai toimielin valtuutetaan hyväksymään ja allekirjoittamaan hankintaa koskevat ratkaisut ja päätökset edellyttäen, että tarvittavat hyväksynnät on saatu kaikilta osapuolilta.

Jyväskylän kaupungin toimivaltainen viranhaltija tai toimielin valtuutetaan käsittelemään mahdollinen hankintaoikaisuvaatimus ja tekemään sitä koskeva päätös.

Jyväskylän kaupungin toimivaltainen viranhaltija tai toimielin valtuutetaan antamaan vastineet markkinaoikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen mahdollisen valituksen johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Outi Valkama, Anni Kurvinen, Katja Korhonen, Leena Viitasaari, Sanni Pöntinen, Tanja Welin, Pekka Alahuhta (Hansel), Petri Hilli (Sitra), Sari Rautio (Sitra), Pauliina Virtanen (Jyväskylän kaupunki), Antti Luukkanen (Vihdin kunta), Arto Jormalainen (Karkkilan kaupunki), Joanna Immonen (perusturvakuntayhtymä Karviainen), Kirsi Hatanpää (perusturvakuntayhtymä Karviainen)

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.