Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 505 Omavelkaisen takauksen myöntäminen Tampereen Infra Oy.n autokaluston rahoitusleasinglimiitille

TRE:6446/02.04.04/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Rahoituspäällikkö Janne Salonen, puh. 040 560 0702, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti kokouksessaan 17.6.2019 § 91 perustaa Tampereen Infra Oy:n. Kaupungin kokonaan omistama in house -yhtiö myy yhdyskunta- ja infrastruktuurirakentamiseen sekä ylläpitoon liittyviä palveluita Tampereen kaupungille ja sen tytäryhtiöille. Yhtiön erikoisosaamisen kuuluvat myös paikkatieto- ja korjaamopalvelut.

Tampereen Infra Oy:n perustamissopimus on allekirjoitettu 20.8.2019 ja yhtiö on rekisteröity kaupparekisteriin 3.10.2019. Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta myydään perustetulle yhtiölle ja yrityksen varsinainen toiminta alkaa 1.1.2020. Kauppahintana on liiketoimintakaupassa siirtyvien omaisuuserien kirjanpitoarvo vähennettynä siirtyvien vastuiden määrällä. Kaikki liiketoimintaan liittyvät sopimukset siirtyvät ostajalle luovutushetkestä lukien.

Yksi siirtyvistä sopimuksista on Tampereen Infra Liikelaitokselle vuonna 2012 kilpailutettu sopimus 10 milj. euron rahoitusleasinglimiitistä auto- ja työkoneiden hankintaan. Limiitin on myöntänyt Kuntarahoitus Oyj ja se on voimassa toistaiseksi. Kuntarahoitus ei voi oman toimintaperiaattensa mukaan antaa kuntaomisteisille osakeyhtiöille rahoitusta ilman omistajan täysimääräistä takausta. Yhtiön toiminnan muuttuessa liikelaitoksesta osakeyhtiöksi, on limiitille annettava kaupungin omavelkainen takaus.

Rahoitusleasinglimiitistä on tällä hetkellä käytetty noin 3,12 milj. euroa, jolla on vuokrattu 230 erilaista autoa ja työkonetta varusteluineen. Nämä siirtyvät yhtiön vastuulle siirtosopimuksella nykyisin ehdoin ja uutta vuokrakantaa varten yhtiö sopii uuden sopimuksen. Autokaluston rahoitusleasinglimiittiä ei voi käyttää muuhun tarkoitukseen.

Kuntalain mukaan kunnan on saatava turvaava vakuus antamilleen takauksille. Tässä tapauksessa voidaan kuitenkin todeta, että vuokrattu kalusto toimii takauksen vakuutena. Lisäksi limiitin enimmäismäärällä arvioituna takauksen ei voida todeta vaarantavan kaupungin taloutta. Tampereen Infra Oy on kaupungin in house -yhtiö eikä toimi vapailla markkinoilla. Takausta ei tällöin tulkita kielletyksi valtiontueksi.

Yhtiön tulee hakea yrityskiinnitys takausta vastaavalle määrälle ja pantata se kaupungille vakuudeksi.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Tampereen Infra Oy:n puolesta sitoudutaan omavelkaiseen takaukseen enintään 10,0 milj. euron rahoitusleasinglimiitin takaisin maksamisesta korkoineen ja muine ehtoineen. 

Takaukselle vaaditaan limiittiä vastaava vakuus.

Takauksesta peritään vuotuinen 0,5 prosentin suuruinen takausprovisio.

Konsernijohtaja oikeutetaan hyväksymään siirtosopimus ja rahoitussopimus.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Lakimies Katja Korhonen:
Kuntalain 129 §:ssä säädetään ehdoista, joilla kunnan on mahdollista myöntää laina, takaus tai muu vakuus.

Tampereen Infra Oy on Tampereen kaupungin hankintalain tarkoittama sidosyksikköyhtiö eli in house -yhtiö. Näin ollen yhtiö ei toimi kilpailutilanteessa markkinoilla. Tampereen kaupungin on mahdollista myöntää takaus sidosyksikköyhtiölleen.

Kunnan myöntämä takaus ei saa vaarantaa kunnan kykyä vastata sille laissa säädetyistä tehtävistä. Kunta ei saa myöntää takausta, jos siihen sisältyy merkittävä taloudellinen riski ja kunnan edut tulee turvata riittävän kattavilla vastavakuuksilla. Säännös koskee kaikenlaista vakuutuksenantoa, riippumatta siitä, toimiiko tuen saaja markkinoilla kilpailutilanteessa vai ei. Tästä johtuen Tampereen kaupungin tulee saada takaukselle riittävä vakuus.

Tiedoksi

Tampereen Infra Oy, Arto Vuojolainen, Janne Salonen, Sanna Kareinen, Kristiina Seppälä/Kuntarahoitus Oyj

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)