Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 503 Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet -asiakirjan päivitys

TRE:6984/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Kuosmanen Taru, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja ostopalvelusuunnittelija Pirjo-Liisa Länkinen, puh. 040 801 6082, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2009 § 666 Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet. Asiakirjaan on koottu tietoja Tampereen kaupungin myöntämistä avustuksista ja apurahoista sekä ohjeita avustushakemuksen laatimiseksi. Asiakirjassa määritellään muun muassa yhdistyksille ja yhteisölle myönnettävien toiminta-avustusten myöntämisperusteet sekä hakuohjeet. Edellisen kerran muutoksia asiakirjaan on tehty kaupunginhallituksen päätöksellä 26.11.2018 § 472.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan tulee tehdä päivityksiä syksyn 2019 aikana. Keskeisenä muutoksena on eläinsuojelutyön toiminta-avustusten siirtyminen sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuskokonaisuuksista yhdyskuntalautakunnan alueellisen ympäristöterveydenhuollon jaoston avustuskokonaisuudeksi ja museopalveluiden toiminta-avustuskokonaisuuden liitettäminen osaksi kulttuuri- ja taideyhteisöjen avustuskokonaisuutta. Lisäksi jatkossa omaehtoisen ympäristönsuojelun avustusta myönnetään ympäristönsuojeluyksikön vuosittain määrittelemän teeman mukaisiin hankkeisiin.

Asiakirjaan on tehty myös muita teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä, jotka ovat näkyvissä liitteessä ja oheismateriaalissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet -asiakirjan päivitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Heli Hirvelä, Susanna Lundström, Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, Anniina Tirronen, Kristiina Järvelä, Mika Vuori, Markus Kiviaho, Anna Mustajoki, Virva Palomäki, Merja Bojang, Monika Sola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.