Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 501 Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys

TRE:5268/00.01.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Tampereen kaupunginvaltuusto on 17.12.2018 päättänyt kuntalain mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista koskien kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa. Kaupunginhallituksen velvollisuutena on kuntalain 39 §:n mukaan huolehtia kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä ja vastata kunnan hallinnosta.

Kaupunginhallitus on hyväksynyt entisen ohjeistuksen helmikuussa 2016. Tämän jälkeen on tullut voimaan kaupungin hallintosääntö 1.6.2017. Nyt kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi esitettävä määräys 'Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta' on uudistettu rakenteeltaan vastaamaan muuttuneita toimintatapoja ja hallintosäännön määräyksiä, siitä on poistettu tarpeettomat päällekkäisyydet ja tuotu ajankohtaisia asioita hyvän hallinto- ja johtamistavan toteuttamiseksi enemmän esille.

Asiakirja on käsitelty tarkastustoimikunnassa 2.9.2019, koska tarkastustoimikunnan tehtävänä on hallintosäännön 84 §:n mukaan arvioida ja valvoa hyvän johtamis- ja hallintotavan toteutumista sekä sisäisen valvonnan, riskienhallinnon ja konsernivalvonnan asianmukaista järjestämistä, riittävyyttä ja tehokkuutta.

Kaupunginhallitus päättää hallintosäännön 15 §:n mukaan hyvään johtamis- ja hallintotapaan, riskienhallintaan ja sisäiseen valvontaan liittyvistä menettelytavoista. Tällä asiakirjalla kaupungihallitus määrää alaisensa toimielimet ja viranhaltijat noudattamaan hyvää hallinto- ja johtamistapaa.

Hallintosäännön 133 §:n mukaan esittelijänä sisäiseen valvontaan liittyvissä asioissa toimii kaupunginhallituksessa pormestari.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Lyly Lauri, Pormestari, Lauri.Lyly@tampere.fi

Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys hyväksytään.

Määräyksellä korvataan kaupunginhallituksen 1.2.2016 § 29 (TRE:417/00.01.01/2016) hyväksymä ohje Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta.

Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään määräykseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lylyn pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintojohtaja Heli Hirvelä, puh. 050 434 5466 ja lakimies Jyri Nuojua, puh. 044 430 9030, etunimi.sukunimi@tampere.fi 

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 11.11.2019 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lyly Lauri, Pormestari

Tampereen kaupungin hyvä hallinto- ja johtamistapa ja sisäinen valvonta -määräys hyväksytään.

Määräyksellä korvataan kaupunginhallituksen 1.2.2016 § 29 (TRE:417/00.01.01/2016) hyväksymä ohje Hyvä johtamis- ja hallintotapa ja sisäinen valvonta.

Konsernijohtaja oikeutetaan tarvittaessa tekemään määräykseen teknisluonteisia korjauksia ja tarkistuksia.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Lassi Kaleva ilmoitti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden hallintojohtaja Heli Hirvelälle ja lakimies Jyri Nuojualle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva ehdotti seuraavia muutoksia määräykseen:

"3.2.4 Väärinkäytösten ehkäisy ja toimenpiteet väärinkäytöstapauksissa

Virkarikoksista on säädetty myös rikoslaissa. Rikoslaissa olevat lahjusrikkomussäännökset koskevat sekä kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä, että luottamushenkilöitä. Tarvittavan tutkinnan suorittaa poliisiviranomainen ja syytteen nostamisesta päättää yleinen syyttäjä. Tutkintapyynnön tai ilmoituksen asiasta voi tehdä kaupunki itse tai jokin muu taho. Kaupunginhallituksen vastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvissä rikosepäilyissä rikosilmoituksen tekevät hallintoyksikön lakimiehet.
Muutetaan muotoon;
Virkarikoksista on säädetty myös rikoslaissa. Rikoslaissa olevat lahjusrikkomus-, virkasalaisuuden rikkomis-, virka-aseman väärinkäyttämis- sekä virkavelvollisuuden rikkomissäännökset koskevat sekä kaupungin viranhaltijoita ja työntekijöitä, että luottamushenkilöitä. Tarvittavan tutkinnan suorittaa poliisiviranomainen ja syytteen nostamisesta päättää yleinen syyttäjä. Jos on syytä epäillä, että rikos on tehty, tutkintapyynnön tai ilmoituksen asiasta voi tehdä kaupunki itse tai jokin muu taho. Poistetaan: Kaupunginhallituksen vastuulle kuuluvaan toimintaan liittyvissä rikosepäilyissä rikosilmoituksen tekevät hallintoyksikön lakimiehet.
*
Mikäli kaupungin henkilökuntaan kuuluva havaitsee yksikössään sääntöjen vastaista tai epäeettistä menettelyä, tulee hänen tehdä siitä ilmoitus esimiehelleen. Ilmoitus tulee tehdä myös hallintoyksikköön sekä sisäiseen tarkastukseen.
Muutetaan muotoon;
Mikäli kaupungin henkilökuntaan kuuluva havaitsee yksikössään sääntöjen vastaista tai epäeettistä menettelyä, tulee hänen tehdä siitä välittömästi ilmoitus esimiehelleen. Ilmoitus tulee tehdä myös hallintoyksikköön sekä sisäiseen tarkastukseen. Tämä ilmoitus voidaan tehdä myös nimettömänä.
Jos on syytä epäillä, että rikos on tehty, voi rikosilmoituksen tehdä suoraan poliisille.
*
Kaupungin viranhaltijat eivät saa ottaa vastaan tai pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työ-ajan käyttämistä, ellei delegointien mukainen viranomainen ole myöntänyt siihen lupaa. Muussa tapauksessa heidän tulee tehdä hallintosäännön edellyttämä sivutoimi-ilmoitus. Jos kaupunginhallitus tai sen jaosto on valinnut tai esittänyt viranhaltijan valintaa, ei sivutoimilupaa tarvita. Sivutoimen vuoksi viranhaltija ei saa tulla esteelliseksi tehtävässään.
Muutetaan muotoon;
Kaupungin viranhaltijat eivät saa ottaa vastaan tai pitää sellaista sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä, ellei delegointien mukainen viranomainen ole myöntänyt siihen lupaa.  Pääsääntönä on, että sivutoimilupia ei myönnetä. Muussa tapauksessa heidän tulee tehdä hallintosäännön edellyttämä sivutoimi-ilmoitus. Poistetaan: Jos kaupunginhallitus tai sen jaosto on valinnut tai esittänyt viranhaltijan valintaa, ei sivutoimilupaa tarvita. Kaksoisrooli! Sivutoimen vuoksi viranhaltija ei saa tulla esteelliseksi tehtävässään.
Sivutoimilupa ja sivutoimi-ilmoitus ovat voimassa määräajan ja ne on uudistettava aina tehtävän vaihtuessa."

Puheenjohtaja tiedusteli Kalevan muutosehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen rauenneen kannattamattomana.

Tiedoksi

Konsernihallinto, palvelualueet ja liikelaitokset, sisäinen tarkastus, Heli Hirvelä, Jyri Nuojua, Riikka Viitaniemi, Heli Turunen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.