Kaupunginhallitus, kokous 25.11.2019

§ 500 Tampereen kaupungin kommentit maankäyttö- ja rakennuslain uudistamiseen liittyvistä pykäläluonnoksista

TRE:6766/10.00.02/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Ympäristöministeriö on pyytänyt kommentteja alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista pykäläluonnoksista ja niiden perusteluista. Luonnokset on valmisteltu virkamiestyönä ympäristöministeriössä. Työryhmässä tai parlamentaarisessa seurantaryhmässä ei ole vielä tehty pykäläluonnoksia koskevia linjauksia. Kommentteja on tarkoitus käyttää alueidenkäytön jaostossa ja työryhmässä tehtävän jatkovalmistelun tukena. Kommentit tulee toimittaa 22.11.2019 mennessä.

Maankäyttö- ja rakennuslakiin sisältyvässä alueidenkäytön suunnittelujärjestelmässä määritetään suunnittelutasot oikeusvaikutuksineen, suunnitelmien laatimisen ja päätöksenteon vastuutahot sekä eri suunnitelmatasojen laatuvaatimukset ja voimassaolon ajat. Lakiluonnoksessa on esitetty lisäksi uutena kokonaisuutena ilmastonmuutoksen hillintä sekä valtakunnallinen maankäyttöjärjestelmä kaikkien kaavatietojen koontipaikkana.

Tampereen kaupunki on kannanotossaan tammikuussa 2019 todennut, että oikeus maapolitiikkaan ja kaavoitukseen ovat kunnallisen itsehallinnon ydintä. Itsehallintoon kuuluva kaavoitusvalta on ehdoton edellytys sille, että kunnilla ja kaupungeilla on mahdollisuus kehittää elinvoimaansa ja toimintaansa yleisesti, vastata globaaleihin haasteisiin sekä ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin. Pitkän tähtäimen ja toteutukseen tähtäävän oikeusvaikutteisen maankäytön suunnittelun tulee säilyä yksiselitteisesti kunnilla ja kaupungeilla. Tämä tulee ottaa huomioon erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksessa.

Suomen eri kaupungeilla ja kunnilla on voimakkaasti vaihtelevia suunnittelutarpeita. Voimakkaasti kasvavissa kaupungeissa tarvitaan selkeää ohjausjärjestelmää kestävän yhdyskuntarakenteen kehittämisen tueksi. Suunnittelujärjestelmän tulee vastata alueiden erilaisiin tarpeisiin sekä vaihtelevan ohjaustarpeen, että suunnittelu- ja päätöksentekoprosessien selkeyden osalta.

Kommentit alustavista pykäläluonnoksista ovat liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupungin kommentit ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistamiseen liittyvistä, alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista pykäläluonnoksista hyväksytään.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Kaupunginhallitus hyväksyi Lylyn pöydällepanoehdotuksen yksimielisesti.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Suunnittelujohtaja Taru Hurme, puh. 040 806 2601, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere

Perustelut

Asia jäi pöydälle 11.11.2019 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin kommentit ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistamiseen liittyvistä, alueidenkäytön suunnittelujärjestelmää koskevista pykäläluonnoksista hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle ja suunnittelujohtaja Taru Hurmeelle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Ikonen poistui kokouksesta.

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen käsittelyn aikana.

Tiedoksi

maija.neva@ym.fi, kirjaamo@ym.fi, Mikko Nurminen, Taru Hurme, Elina Karppinen, Pia Hastio, Heli Toukoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)