Kaupunginhallitus, kokous 25.2.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 79 Eron myöntäminen kaupunginhallituksen konsernijaoston varapuheenjohtajalle luottamustoimesta sekä täydennysvaali

TRE:808/00.00.03/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto myönsi 18.2.2019 Atanas Aleksovskille hänen pyynnöstään eron kaupunginhallituksen jäsenen ja 3. varapuheenjohtajan luottamustoimesta. Uudeksi jäseneksi ja 3. varapuheenjohtajaksi valittiin Pekka Salmi.

Atanas Aleksovski oli pyytänyt eroa myös konsernijaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimesta. Kuntalain 70 §:n mukaan eron myöntämisestä päättää luottamushenkilön valinnut toimielin. Hallintosäännön 8 §:n mukaan konsernijaostossa on 9 kaupunginhallituksen valitsemaa jäsentä. Kaupunginhallitus valitsee konsernijaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan kaupunginhallituksen varsinaisista ja varajäsenistä.

Naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetun lain 4 a §:n mukaan kunnallisissa toimielimissä lukuun ottamatta kunnanvaltuustoja tulee olla sekä naisia että miehiä kumpiakin vähintään 40 prosenttia, jollei erityisistä syistä muuta johdu. Uusi jäsen voi olla joko mies tai nainen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Atanas Aleksovskille myönnetään ero kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimesta.

Konsernijaostoon valitaan uusi jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaostoon valitaan varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Atanas Aleksovskille myönnettiin ero kaupunginhallituksen konsernijaoston jäsenen ja varapuheenjohtajan luottamustoimesta.

Konsernijaostoon valittiin jäseneksi Pekka Salmi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Konsernijaostoon valittiin Pekka Salmi varapuheenjohtajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn aikana Aila Dündar-Järvinen ehdotti kaupunginhallituksen konsernijaoston jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Pekka Salmea.

Puheenjohtaja tiedusteli Dündar-Järvisen ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valitut, Atanas Aleksovski, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.