Kaupunginhallitus, kokous 25.2.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 81 Jäsenen ja varapuheenjohtajan valitseminen Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan

TRE:3351/00.01.05/2017

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus nimesi 28.8.2017 Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan toimikaudeksi 1.6.2017 - 31.12.2019 Tampereelta seuraavat jäsenet ja heille henkilökohtaiset varajäsenet:

Hannele Strömberg, varajäsen Raimo Tihveräinen
Kari Niemelä, varajäsen Marjut Leppänen
Hannele Piitulainen, varajäsen Nina Silius-Haouari.

Puheenjohtajaksi valittiin Kari Niemelä ja varapuheenjohtajaksi Hannele Strömberg.

Kuntalain 79 §:n mukaan kesken toimikautta avoimeksi tulleeseen luottamustoimeen on valittava jäljellä olevaksi toimikaudeksi uusi luottamushenkilö. Edesmenneen Hannele Strömbergin tilalle on valittava uusi jäsen ja varapuheenjohtaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan valitaan uusi jäsen ja varapuheenjohtaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan valittiin jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Raimo Tihveräinen jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukuntaan valittiin Raimo Tihveräisen varajäseneksi Eija Murtola.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Ilkka Sasi ehdotti Pirkanmaan pelastustoimen neuvottelukunnan jäseneksi ja varapuheenjohtajaksi Raimo Tihveräistä ja hänen varajäsenekseen Eija Murtolaa.

Puheenjohtaja tiedusteli Sasin ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

 

Tiedoksi

Valittu, Olli-Pekka Ojanen / Pirkanmaan pelastuslaitos, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.