Kaupunginhallitus, kokous 25.2.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 85 Sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit 2018

TRE:1339/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Vuojolainen Arto, Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolainen, puh. 050 345 1397, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kuntalain mukaan valtuusto päättää varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista. Kaupunginvaltuusto on 13.5.2009 § 134 hyväksynyt sijoitustoimintaa ohjaavat periaatteet, jotka ovat tulossa valtuustoon päivitettäväksi kuluvan vuoden aikana. Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja hyväksyy vuotuisen sijoitussuunnitelman, missä toimintaa ja tavoitteita on linjattu yksityiskohtaisemmin. Sijoitusomaisuutta on hoidettu ja päätöksiä on tehty sijoitustoiminnan periaatteiden ja sijoitussuunnitelman mukaisesti vuonna 2018. Konsernijohtajan päätösvalta vaihtuvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myymisestä on delegoitu konsernihallinnon toimintasäännöllä toistaiseksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.

Sijoitussuunnitelmaa laadittaessa odotukset vuoden 2018 tuotoille eivät olleet kovin korkealla ja omaisuusluokkien välinen tavoiteallokaatio oli riskiltään maltillinen. Vuodesta arveltiin paranevien talousnäkymien ja yritysten hyvän kannattavuuden johdosta tulevan kohtuullinen, mutta vaikeasti ennakoitava ja turbulenttinenkin, sillä markkinoiden suuntaa ohjasivat hyvin pitkälti keskuspankit ja poliittiset päätökset. Sijoitusvuosi 2018 oli kaksijakoinen; alkuvuonna ja kesällä sijoitukset tuottivat hyvin, mutta loppuvuonna nopeasti heikentyneet talousnäkymät ja poliittiset kiistat romahduttivat markkinat nopeasti. 

Sijoitusten tuotot eri omaisuusluokille alittivat selvästi ennakko-odotukset ja salkun tuotto oli heikko. Vuoden lopussa kaupungin koko sijoitusomaisuuden määrä oli 168,6 milj. euroa, josta tilivarojen osuus oli 143,8 milj. euroa ja varsinaisten sijoitusten osuus 24,8 milj. euroa. Koko sijoitussalkun tuotoksi vuonna 2018 muodostui -1,1 prosenttia ja varsinaisten sijoitusten tuotoksi -7,6 prosenttia. Tarkempia tietoja sijoituksista on liitteenä olevassa raportissa.

Kaupunginvaltuusto on 15.8.2011 § 171 hyväksynyt rahoitus- ja takaustoiminnan periaatteet, jossa yleisellä tasolla on linjattu ottolainauksen ja siihen liittyvän riskienhallinnan periaatteita. Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja hyväksyy vuotuisen lainanottosuunnitelman, missä ottolainausta ja tavoitteita on linjattu yksityiskohtaisemmin. Hallintosäännön mukaan konsernijohtaja päättää talousarviolainojen ottamisesta, niiden maksuohjelmasta poikkeavasta takaisinmaksusta, lainaehtojen muuttamisesta ja velkakirjojen hyväksymistä sekä valtuuston hyväksymiä rahoitustoiminnan periaatteita toteuttavien korkojohdannaissopimusten hyväksymisestä. Viimeksi mainittu päätösvalta on konsernihallinnon toimintasäännöllä delegoitu toistaiseksi liiketoiminta- ja rahoitusjohtajalle.

Vuonna 2018 kaupungin lainamäärä kasvoi 142,8 milj. eurolla, mikä oli 33,7 milj. euroa muutetussa talousarviossa arvioitua vähemmän. Lainaa tarvittiin vähemmän, koska osa investointimenoista siirrtyi vuodelle 2019. Samalla lyhytaikainen konsernitilivelka tytäryhtiöille laski aivan vuoden lopussa voimakkaasti. Viime vuoden aikana pitkäaikaisia lainoja nostettiin yhteensä 179,8 milj eurolla ja vanhoja lyhennettiin maksuohjelmien mukaisesti 6,6 milj. eurolla. Korollisten taselainojen määrä oli vuodenvaihteessa 670,5 milj. euroa ja sen lisäksi kaupungilla oli velan luonteisia rahoitusleasing-vastuita 84,5 milj. euroa, joten koko korollinen vieras pääoma oli tilinpäätöshetkellä yhteensä 755,0 milj. euroa.

Euroalueen korot olivat erittäin matalalla myös koko vuoden 2018. Vuoden aikana pitkät korot ensin nousivat hiljalleen, mutta laskivat vuoden lopulla heikkojen uutisten myötä. Kaupungin korolliselle vieraalle pääomalle laskettu kokonaiskorko huomioiden viitekorot, marginaalit ja suojauskustannukset oli viime vuonna noin 1,67 prosenttia. Kokonaiskorko oli käytännössä sama vuonna 2017. Vuoden päättyessä korkojen suojausaste oli noin 57 prosenttia, eli euribor-korkojen muutokset vaikuttavat lähitulevaisuudessa kaupungin korkomenoihin noin 43 prosentin painolla. Tarkempia tietoja ottolainauksesta on liitteenä olevassa raportissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Sijoitustoiminnan ja ottolainauksen vuosiraportit 2018 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Veikko Vallin poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn alkaessa ja varajäsen Yrjö Schafeitel saapui kokoukseen.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden liiketoiminta- ja rahoitusjohtaja Arto Vuojolaiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö, Janne Salonen, Markus Kiviaho, Erja Viitala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)