Kaupunginhallitus, kokous 25.6.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 297 Ratapihankadun, tavara-aseman ja Morkun aukion alueen kehittämisen periaatteet ja tavoitteet 

TRE:4546/02.07.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044 ja hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tavara-asema ja Morkku sijaitsevat lainvoimaisen asemakaavan 8330 alueella Ratapihankadun linjauksella. 

Ratapihankatu yhdistää rantaväylän tunnelin itäisen liittymän ja Viinikan kiertoliittymän. Liikenteen sujuvuus kadulla on keskeistä keskustan liikennejärjestelmän toimivuuden ja vetovoiman kannalta. Aseman alue kehittyy tällä hetkellä erittäin voimakkaasti. Asemanseudulla on käynnissä useita hankkeita, suurimpana Kansi ja areena -hanke, joiden seurauksena alueelle muuttaa paljon uusia asukkaita, syntyy uusia työpaikkoja sekä aktiivisuus ja liikenne alueella kasvaa merkittävästi. Ratapihankadun ja tavara-aseman ratkaisematon tilanne aiheuttaa häiriötä tai pahimmillaan hidastaa ja estää alueen kehitystä, kasvua ja työpaikkojen syntymistä. Tilanne ei ole hyväksyttävä. Parhaillaan käynnissä olevan kaavaprosessin aikana on havaittu, että valittu etenemistapa saattaa aiheuttaa merkittävää viivettä Ratapihankadun toteutumiselle ja siten aiheuttaa häiriötä liikenteelle ja viivettä alueen kehittymiselle. Tästä syystä kaupunginhallitukselle esitellään vaihtoehtoinen ratkaisumalli, joka mahdollistaa käynnistettyä kaavaprosessia nopeamman etenemisen.

Tavara-asema sijaitsee edelleen Ratapihankadun asemakaavan 8330 alueella kadun suoralle linjaukselle varatulla paikalla aiheuttaen merkittävää haittaa keskustan saavutettavuudelle ja liikenteen sujuvuudelle. Alueen lainvoimaisessa asemakaavassa 8330 tavara-aseman rakennus on merkitty siirrettäväksi ja suojeltavaksi kaavassa sille osoitetulla uudella sijainnilla.

Tavara-aseman siirto sille kaavassa varatulle tontille mahdollistaa Ratapihankadun asemakaavan mukaisen suoran linjauksen. Ratapihankadun asemakaavan 8330 valmistelu sisälsi lukuisia vaihtoehtotarkasteluja tavara-aseman kohdalta. Kaupunginhallitus päätti 11.4.2016 § 160 tilata tavara-aseman siirron Tampereen Infra Liikelaitoksen tarjoutumisen mukaisesti projektinjohtomallilla. Tampereen Infran järjestämän kilpailutuksen seurauksena valitun siirtourakoitsijan tarjous ylitti asetetun tavoitekustannuksen noin miljoonalla eurolla. Kaupunginhallitukselle esitettiin siirron toteuttamista saadun tarjouksen mukaisella tavoitehinnan ylittävällä kustannuksella. Samalla esitettiin Tavara-aseman ja Rautatieläisten talon alueen kilpailuttamista sekä täydennysrakentamisen mahdollistavan kehittämisen käynnistämistä. Kaupunginhallitus päätti 31.10.2016 § 103 olla hyväksymättä tavara-aseman siirron kustannusta. Samalla kaupunginhallitus sen sijaan päätti, että tavara-aseman tontin ja lähialueen osalta käynnistetään asemakaavan muutos, jonka yhteydessä ratkaistaan tavara-aseman ja sen lähialueen lisärakentamisen tulevaisuus. Asemakaavamuutos on käynnistetty kaupunginhallituksen linjauksen mukaisesti. 

Etenemismallit tavoitteineen ja periaatteineen ovat: 

VE 1. Suunnitellaan -vaihtoehdossa jatketaan ratkaisun etsimistä kaupunginhallituksen 31.10.2016 linjauksen mukaisesti. Asemakaavamuutos on ollut vireillä 31.8.2017 lähtien ja se on parhaillaan valmisteluvaiheessa, jossa laaditaan kaavaluonnoksia. Lähtökohtaisesti tällä  hetkellä valmistelussa on kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta, joista toinen perustuu suoraan katulinjaukseen ja tavara-aseman purkamiseen ja toinen tavara-aseman kiertämiseen. ELY-keskus on päättänyt 18.4.2018, että Morkkua ei suojella lain nojalla, mutta päätöksestä on valitettu Ympäristöministeriöön. Asemakaavaehdotus olisi tavoiteaikataulun mukaan valmiina hyväksyttäväksi keväällä 2019. Mikäli kaavaehdotuksesta ei valiteta, tulisi kaava 2019 lainvoimaiseksi ja toteutus voi käynnistyä 2020. Jos kaavasta valitetaan, siirtyy aikataulu eteenpäin vähintään vuodella mikäli valitukset eivät menesty. Jos valitukset menestyvät, palataan takaisin lähtötilanteeseen. Mahdollisena valitusaikana asemakaavamuutosta koskeva alue on rakennuskiellossa, mikä estää myös kaavamuutosalueeseen sisältyvän kaupungin omistaman toimitilakorttelin 443 kehittämisen niin kauan kun asia on ratkaisematta.     

VE 2. Rakennetaan -vaihtoehdossa keskeytetään kaavamuutoksen valmistelu, toteutetaan alueen ratkaisu lainvoimaisen asemakaavan ja suunnitelmien mukaan sekä käynnistetään tontinluovutus- ja konseptikilpailu tavara-aseman, asuintalon sekä Morkun aukion pohjoispuolen toimitilakorttelista. Tavara-aseman siirto tilataan aiemmin siirtourakan voittaneelta yritykseltä. Siirto ja Ratapihankadun suoran linjauksen ja Rongan alikulkuyhteyden jatko voidaan toteuttaa siten, että rakentaminen alkaa jo vuonna 2019, jolloin valmista olisi alkuvuonna 2020. Ennen siirtoa järjestetään tontinluovutus- ja konseptikilpailu 443 toimistokorttelin, siirretyn tavara-aseman sekä rautatieläisten asuinrakennuksen kehittämisestä ja luovutuksesta. Kilpailu olisi luonteeltaan konseptikilpailu, jossa suojeltujen rakennusten kunnostus ja kehittäminen sidotaan toimistokorttelin toteuttamisen ehdoksi. Optiona annetaan mahdollisuus hakea kaavamuutoksella täydennysrakentamiselle ja kiinteistökehittämiselle suojeltujen rakennusten yhteyteen. Jos mahdollisesti käynnistettävän kaavamuutoksen tuloksena syntyy lisärakennusoikeutta, saa kaupunki siitä myyntihinnan kyseisen hetken hintatason mukaan. Tavara-aseman siirron ja Morkun purkamisen kustannuksiksi on arvioitu yhteensä noin 3,2 miljoonaa euroa, josta siirtourakan arvo on noin 2,6 miljoonaa euroa. Ratapihankadun ja Morkun aukion infrarakentamisen kustannuksiksi on arvioitu noin 4,3 miljoonaa euroa, joka toteutuu kaikissa vaihtoehdoissa. Toimitilakorttelin 443 luovuttamisen alustava tuottoarvio nykyisellä hintatasolla on noin 5,9 miljoonaa euroa.    

Mikäli Ratapihankadun tilanne jää useiksi vuosiksi ratkaisematta, on sillä riippuvuuksia ja vaikutuksia mm. 2020-luvun alkupuolella alkavaan raitiotien liikennöintiin, 2022 järjestettäviin jääkiekon mm-kilpailuihin sekä tällä tietoa 2023 alkavaan Itsenäisyydenkadun ratasillan uusimiseen. Tehtävällä Ratapihankadun ratkaisulla on myös suuri vaikutus käynnissä olevan asemakeskuksen yleissuunnitelman kytkeytymiseen koillisreunassa idän ja Tammelan suuntaan. Molempien vaihtoehtojen suora katulinjaus mahdollistaa asemakeskuksen yleissuunnitelmassa lisäksi myös VR:n eläkesäätiön tontin täydennysrakentamisen ja kehittämisen sekä toimivamman kytkennän idän ja Tammelan suunnasta asemakeskukseen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Ratapihankadun, tavara-aseman ja Morkun aukion kehittämisen periaatteet ja tavoitteet hyväksytään vaihtoehdon 2 mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Yrjö Schafeitel ilmoitti eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholmille. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Keskustelun kuluessa Yrjö Schafeitel teki seuraava muutosehdotuksen: "Esitän, että asemakaavamuutosta jatketaan asemakaava ohjausryhmän 13.11.2017 suosituksen mukaisesti siten, että Ratapihankatu oikaistaan, Tavara-aseman suojelumerkintä poistetaan ja rakennus puretaan."

Puheenjohtaja totesi ehdotuksen rauenneen koska sitä ei kannatettu.

 

Tiedoksi

Tero Tenhunen, Virpi Ekholm, Nurminen Mikko, Jouko Aarnio, Milko Tietäväinen, sitar

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)