Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 474 Kehittämispäällikön viran perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitokselle

TRE:7246/01.02.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 0400 524 477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pirkanmaan pelastuslaitokselle on perusteltua perustaa kehittämispäällikön virka 1.12.2018 alkaen.

Perustettavan viran tiedot:

Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/Kehittämisryhmä
Nimike: 17691 kehittämispäällikkö
Kustannuspaikka: 185060
Esimies: Pelastusjohtaja Ojanen Olli-Pekka
Palvelussuhteen laji: virka
Tehtäväkohtainen palkka: 3706,11 €/kk
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 99999999, hinnoittelemattomat
Asema: 1 itsenäinen (tai johtava)
Sopimus: KVTES
Työaika: toimistotyöaika (36,75h/vko)

Aiempi kehittämispäällikön vakanssi oli toimi, ja sen tilalle on tarkoituksenmukaista perustaa virka. Kehittämispäällikön toimi tullaan lakkauttamaan viran perustamisen yhteydessä.

Pelastustoiminnan johtamisen toimivaltuuksia joudutaan käyttämään pelastustoiminnan johtamisessa onnettomuus- ja häiriötilanteissa. Päällikköpäivystäjät vastaavat päivystysvuorollaan ja erikseen tehtävään hälytettäessä Pirkanmaan alueen pelastustoiminnan johtamisesta. Johtaminen tapahtuu pääsääntöisesti tilanne- ja johtokeskuksessa, jossa myös johtamiseen käytettävät tietojärjestelmät edellyttävät viranomaisstatusta. Pelastustoiminnan johtamisportaita lisätään tarpeen mukaan uusilla johtamistasoilla onnettomuustilanteen laajentuessa tai pitkittyessä ja pelastusmuodostelmien määrän kasvaessa.

Pirkanmaan pelastuslaitoksen päällystön eri vakansseihin kuuluu pääsääntöisesti, osana tehtävänkuvaa, pelastustoiminnan operatiivinen johtaminen. Tässä mielessä myös kehittämispäällikön tehtävään sisällytetään pelastustoiminnan johtamiseen osallistuminen päällikköpäivystäjänä omalla päivystysvuorolla. Tehtävät ovat pelastuslain (379/2011) 26 §:n mukaisia viranomaistehtäviä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan kehittämispäällikön virka 1.12.2018 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Miia Ojala, Jutta Heikkilä, Saija Micklin, Sirkku Pispala, Päivi Aalto

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.