Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 469 Osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n perustamisesta luopuminen

TRE:3030/14.02.00/2018

Aikaisempi käsittely

Päätösehdotus oli

Tampereen kaupunki perustaa osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n ja merkitsee 50 kappaletta 1.000 euron arvoisia perustettavan yhtiön osakkeita, yhteensä 50.000 euroa. Osakepääoma maksetaan konsernihallinnon Yhteisten erien vuoden 2018 talousarvion investointimäärärahasta.

Osakeyhtiön perustamissopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja valtuutetaan tekemään yhtiön perustamisasiakirjoihin tarvittaessa vähäisiä ja teknisluonteisia korjauksia ja päivityksiä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Teppo Rantanen, puh. 040 023 5442, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto päätti 18.6.2018 § 126 perustaa Education Tampere Oy:n. Tarkoituksena oli perustaa yhtiö, joka keskittyy osaamisvientiin, ja jonka keskeisenä tehtävä on myydä ja markkinoida koulutuksenjärjestäjien ja turvallisuusklusterin kanssa yhteistyössä tuotettuja asiantuntija- ja koulutuspalveluja sekä älykkään kaupungin ratkaisukonsepteja. Yhtiön suunniteltiin toteuttavan palveluita yhdessä kumppaniverkoston kanssa sekä kohdemarkkinoilla että kotimaassa. Yhtiö esitettiin perustettavaksi Tampereen kaupungin yhtiöksi osakaspohjaa laajentaen siten, että Tampereen kaupungin lopulliseksi omistusosuudeksi olisi tullut noin 35 prosenttia.

Jatkovaiheen suunnittelussa on ilmennyt, että perustettava yhtiö olisi hankintalain mukainen julkisoikeudellinen laitos, joka on hankintalaissa tarkoitettu hankintayksikkö. Hankintayksikköasema asettaa yhtiön toiminnalle reunaehtoja, jotka ovat ristiriidassa yhtiön toiminnalle asetettujen tavoitteiden kanssa. Palveluiden hankinta yhtiöltä edellyttäisi, että yhtiö olisi hankintalain tarkoittamassa sidosyksikköasemassa hankinnan tekijään nähden eli että yhtiöön käytettäisiin hankintalain mukaista määräysvaltaa, ja että yhtiö tuottaisi palveluita pääasiassa vain omistajalleen ja näin ollen alkuvaiheessa vain kaupungille. Mikäli sidosyksikkösuhdetta yhtiöön ei ole, ei sen palveluita voida ostaa kilpailuttamatta.

Koulutusvientiä suunnitellaan jatkossa edistettäväksi Tredea Oy:n osakkuusyhtiön kautta. Yhtiö toimii kilpailluilla markkinoilla eikä ole julkisoikeudellinen laitos, joten toiminta on joustavampaa ja asema mahdollistaa laajemman omistuspohjan. Tampereen kaupunki ei suunnittele suoraa omistusta yhtiöön.

Yhtiön perustamisen edellytysten muuttumisen vuoksi Tampereen kaupungin tulisi luopua osaamisvientiyhtiön perustamisesta. Osaamisvientiyhtiö Education Tampere Oy:n perustamistoimenpiteitä ei ole vielä aloitettu.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Osaamisvientiä toteuttamaan suunnitellun Tampereen kaupungin tytäryhtiöksi tulevan Education Tampere Oy:n perustamisesta luovutaan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Sarita Mäkelä, Arto Vuojolainen, Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)