Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 473 Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan täydentäminen 2019

TRE:7381/00.00.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja kirjasto- ja kansalaisopistoyksikön johtaja Pirkko Lindberg, puh. 0400 985 991, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupunginkirjasto järjestää vuosittain Pirkanmaan kirjoituskilpailun maakuntakirjastoalueen harrastajakirjoittajille.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan kuuluu neljä jäsentä, joista aina kaksi on vuorollaan erovuorossa. Erovuorossa ovat kirjailija, toimittaja Anneli Kanto ja toimittaja Matti Kuusela. Heidän tilalleen vuoden 2019 palkintolautakuntaan ehdotetaan kirjailija Asko Jaakonahoa ja yliopistonlehtori Hanna Samolaa. Palkintolautakunnan muut jäsenet ovat kirjailija Katja Kaukonen ja runoilija Arto Lappi.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenet lukevat ja arvioivat kilpailuun vuosittain saapuvat noin 300 novellia ja runovalikoimaa. Jäsenet antavat lyhyet lausunnot parhaimmista teksteistä palkinnon saajien nimeämiseksi. Palkintolautakunta on myös lupautunut antamaan suullista palautetta kilpailun osanottajille kilpailun jälkeen.

Hallintosäännön liitteessä 1 olevan § 4:n mukaan toimielinten puheenjohtajalle sekä jäsenelle mahdollisesti maksettavan työmäärään perustuvan kertapalkkion määrää kaupunginhallitus.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakuntaan vuodelle 2019 nimetään kahden erovuorossa olevan jäsenen tilalle kirjailija Asko Jaakonsaari ja yliopistonlehtori Hanna Samola.

Pirkanmaan kirjoituskilpailun palkintolautakunnan jäsenille maksetaan kokouspalkkion, 180 euroa/kokous, lisäksi hallintosäännön liitteen 1, § 4:n mukaisesti työmäärään perustuva 350 euron suuruinen kertapalkkio.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asko Jaakonaho, Hanna Samola, Lauri Savisaari, Pirkko Lindberg, Emma Salmi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.