Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 471 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet

TRE:1962/00.05.01/2018

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kuntalain 14 §:n mukaan kaupunginvaltuuston tulee päättää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Kaupunginhallituksen ja pormestarin velvollisuutena on kuntalain 39 §:n mukaan järjestää sisäinen valvonta ja riskienhallinta valtuuston hyväksymien perusteiden mukaisesti.

Velvollisuus sisältää sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja toimeenpanon, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tuloksellisuuden seurannan sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisen ja keskeisten johtopäätösten raportointivelvoitteen toimintakertomuksessa.

Konsernijohdolla eli kaupunginhallituksella, konsernijaostolla, pormestarilla ja konsernijohtajalla on kuntalain 48 §:n mukaan velvollisuus ohjata konserniyhteisöjä sekä valvoa niiden sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämistä. Tehtävissään kaupunginhallituksen ja konsernijohdon on tarpeen hyödyntää sisäistä tarkastusta.

Tampereen kaupunginvaltuusto on 15.6.2015 päättänyt kuntalain mukaisesti sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista koskien kaupungin ja kaupunkikonsernin toimintaa. Tampereen kaupunginvaltuusto on 23.1.2017 päättänyt kaupungin uudesta hallintosäännöstä. Hallintosäännössä on päätetty muun muassa kaupungin johtamisesta, toimielinorganisaatiosta, toimielinten tehtävistä ja ratkaisuvallasta, henkilöstöorganiaatiosta, luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden tehtävistä ja ratkaisuvallasta sekä sisäisen tarkastuksen, valvonnan ja riskienhallinnan tehtävistä ja vastuista. Hallintosäännön uusien määräysten vuoksi on tarpeen päivittää ja yhdenmukaistaa valtuuston päätös sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista.

Sisäinen tarkastus uudisti yhteistyössä riskienhallinta- ja turvallisuuspäällikön kanssa kaupunginvaltuuston 15.6.2015 päättämät perusteet. Uudistettuun asiakirjaan pyydettiin ja saatiin kommentit myös kaupungin lakitoiminnolta sekä tarkastustoimelta, mitkä huomioitiin lopullisessa asiakirjassa.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjaan päivitettiin Tampereen kaupungin

- henkilöstöorganisaatio, siihen liittyvät tehtävät ja valvontavastuut
- sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja toimintatavat.

Palautus uudelleen valmisteluun

Kaupunginvaltuusto jätti uudistetut sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet pöydälle 20.11.2017 ja palautti sen 18.12.2017 äänestyksen jälkeen uudelleen valmisteltavaksi. Perusteet -asiakirjaan on tämän jälkeen valmistelussa yhteistyössä riskienhallinta ja turvallisuupäällikön kanssa täydennetty sisäisen tarkastuksen riippumattomuuden varmistavat konsultatiiviseen rooliin liittyvät toimintatavat, jotka kaupunginhallituksen tarkastustoimikunta on hyväksynyt osana sisäisen tarkastuksen toimintasääntöä.

Asian siirtäminen seuraavaan tarkastustoimikunnan kokoukseen

Tarkastustoimikunnan kokouksessa 28.5.2018 päätettiin siirtää asian käsittely seuraavaan kokoukseen. Lisäksi sovittiin, että toimikunnan jäsenet lähettävät sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet -asiakirjan valmisteluun liittyviä linjauksia sähköpostilla pormestarille ja tarkastusjohtajalle. Jäseniltä ei tullut valmisteluun liittyviä linjauksia.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Markus Kiviaho, Tarkastusjohtaja, Markus.Kiviaho@tampere.fi

Esittelijä uudisti päätösehdotuksen.

Tarkastustoimikunta hyväksyy osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet ja saattaa ne edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Tarkastusjohtaja Markus Kiviaho, puh. 040 160 1529, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lauri Lyly, Pormestari

Kaupunginhallitus hyväksyy osaltaan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet.

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteet hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden tarkastusjohtaja Markus Kiviaholle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistui ennen päätöksentekoa.

Tiedoksi

Markus Kiviaho, Jouni Perttula

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)