Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 468 Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelma 2019-2021 ja tilannekatsaus

TRE:7539/00.01.03/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Ohjelmapäällikkö Pauli Välimäki, puh. 040 801 6035, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus päätti 18.6.2018 talousarvion 2019 valmistelun yhteydessä, että Smart Tampere -kehitysohjelmaa jatketaan uudistettuna siten, että siihen liitetään Kestävä Tampere 2030 -linjausten toteutusohjelma. Lisäksi kaupunginhallitus päätti 20.8.2018, että vuoteen 2020 mennessä tavoitellaan 10 milj. euron säästöjä käyttömenoista henkilöstön työskentelytapoja uudistamalla ja digitalisaation täysmääräisellä hyödyntämisellä. Tästä on erillinen tilannekatsaus Digiohjelman esittelyn yhteydessä.

Uutta ohjelmasuunnitelmaa on valmisteltu kaupunginhallituksen linjausten pohjalta. 

Smart Tampere -ohjelman tavoitteena on kestävä ja älykäs Tampere, jossa asuminen, eläminen ja liikkuminen ovat hiilineutraalia ja jossa palvelut toimivat digitaalisesti, sujuvasti ja käyttäjälähtöisesti. Ohjelman tavoitteena on myös nostaa Tampere kansainvälisesti tunnetuksi kestävän ja älykkään kaupunkikehityksen ympäristöksi, joka on houkutteleva paikka osaajille, opiskelijoille, yrityksille ja uusille liiketoiminnoille.

Smart Tampere -ohjelman johtaja on elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen. Ohjelma koostuu kolmesta osaohjelmasta:

Digiohjelma edistää kaupungin palvelujen digitalisointia ja uusia työskentelytapoja nopeiden kokeilujen, osaamisen kehittämisen ja toiminnan muutosprojektien avulla. Kaupungin tavoitteena on, että vuonna 2025 Tampereella kaikki käyttävät ensisijaisesti digitaalisia palveluja. Digiohjelman omistaja on konsernihallinnon tietohallintojohtaja Jarkko Oksala.

Ekosysteemiohjelma edistää alueen yritysten älykästä uudistumista, kasvua ja uusien työpaikkojen syntymistä sekä vahvistaa Tamperetta houkuttelevana osaamiskeskittymänä. Ohjelman toimintamallina on ekosysteemien ja kaupunkialustojen kehittäminen valituissa teemoissa. Ohjelman omistaja on elinvoiman ja kilpailukyvyn palvelualueen johtaja Teppo Rantanen ja toteuttaja Business Tampere, johtaja, älykkään kaupunkiseudun kehitys, Seppo Haataja.

Kestävä Tampere -ohjelma edistää kaupunkistrategian tavoitetta olla hiilineutraali vuonna 2030. Ohjelmaa toteutetaan yhteistyössä kaupungin yksiköiden, yritysten ja yhteisöjen kanssa ja siinä edistetään asumisen, liikkumisen, energian tuotannon ja kulutuksen vähäpäästöisiä ja hiilineutraaleja ratkaisuja. Ohjelman omistaja on kaupunkiympäristön palvelualue, kestävä kaupunki -ryhmän ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala.

Smart Tampere -ohjelman ohjausta varten valitaan työryhmä, joka toimii valtuustokauden loppuun saakka. Työryhmään nimetään luottamushenkilöitä ja kaupungin sidosryhmien edustajia. Työryhmän nimeää pormestari.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelma vuosille 2019-2021 hyväksytään.

Kaupungin työtapojen uudistaminen digitalisaatiota hyödyntämällä -tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Päätös

Smart Tampere -ohjelman ohjelmasuunnitelma vuosille 2019-2021 hyväksyttiin.

Kaupungin työtapojen uudistaminen digitalisaatiota hyödyntämällä -tilannekatsaus merkittiin tiedoksi.

Lisäksi kaupunginhallitus hyväksyi seuraavan ponnen:

Kaupunginhallitukselle raportoidaan kehitysohjelman edistymistä ja tuloksia säännöllisesti. Smart Tampere -ohjelman tuloksia seurataan ohjelmaan liittyvien kustannusten ja selkeästi mitattavien taloudellisten vaikutusten kannalta.

Kokouskäsittely

Jouni Ovaska, Johanna Loukaskorpi ja Anna-Kaisa Ikonen saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Taru Kuosmaselle, johtaja Mikko Nurmiselle, johtaja Teppo Rantaselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli Välimäelle, kehitysjohtaja Mika Pekkiselle, tietohallintojohjohtaja Jarkko Oksalalle, ohjelmapäällikkö Mia Vaelmalle, johtaja Seppo Haatajalle sekä projektipäällikkö Niina Siipolalle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana ja poistuivat ennen päätöksentekoa.

Mikko Aaltonen poistui kokouksesta.

Käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan ponsiehdotuksen: "Kaupunginhallitukselle raportoidaan kehitysohjelman edistymistä ja tuloksia säännöllisesti. Smart Tampere -ohjelman tuloksia seurataan ohjelmaan liittyvien kustannusten ja selkeästi mitattavien taloudellisten vaikutusten kannalta." Aila Dündar-Järvinen kannatti ehdotusta.

Puheenjohtaja totesi Kalevan ponsiehdotuksen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Kari Kankaala, Jarkko Oksala, Seppo Haataja, Pauli Välimäki, Mia Vaelma, Niina Siipola

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.