Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 470 Sopimukset koskien Kansi ja Areena -hankkeen pohjoiskannen rakentamisaikaa ja käytönaikaa

TRE:7020/10.00.02/2015

Valmistelijan yhteystiedot

Hankejohtaja Tero Tenhunen, puh. 050 540 2860, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen Kansi ja Areena -hankkeen eteläkantta rakennetaan parhaillaan. Hankkeen kokonaislaajuus on 110.000 kerrosneliömetriä, josta pohjoiskannelle sijoittuu 40.000 kerrosneliömetriä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2015 § 488 Kansi ja Areena -hankkeen hankesopimuksen. Kaupunginhallitus hyväksyi 26.6.2017 § 442 Kansi ja Areena -hankkeeseen liittyvän kannen käytön aikaa koskevan sopimuksen. Pohjoiskannen käytön aikaa koskeva sopimus vastaa aiemmin eteläkannen osalta allekirjoitettua sopimusta ja uudella sopimuksella turvataan vastaavasti rautatien, radanpidon ja raideliikenteen toimintaedellytykset käytettäessä kantta Sorinsillan pohjoispuolella ja sovitaan tämän kannen käytön ehdoista ja toimintakäytännöistä.

Tampereen kaupunginhallitus on hyväksynyt hankkeen rakentamisaikaa koskevan sopimuksen kokouksessaan 12.12.2016 § 188. Sopimuksessa on määritelty hankkeeseen kuuluvan suunnittelun ja rakentamisen ehdoista ja käytännöistä sekä kansien rakentamiseen liittyvistä vastuista ja velvoitteista. Sopimuksen tarkoituksena on tehdä hankkeen toteuttaminen mahdolliseksi siten, että radanpidon ja raideliikenteen toimintaedellytykset ja turvallisuus varmistetaan. Pohjoiskannen toteuttaminen jo solmitun rakentamisajan sopimuksen pohjalta on mahdollista, kun sopijapuolet ovat hyväksyneet Pohjoiskannen toteuttamista koskevat keskeiset liiteasiakirjat ja ne ovat osapuolten allekirjoituksin varustettuina liitetty rakentamisajan sopimuksen liitteiksi. Liiteasiakirjat osoittavat Pohjoiskannen toteuttamisen onnistuvan Liikenneviraston vaatimusten ja rautatiealueen käytön asettamien reunaehtojen puitteissa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Kansi ja Areena -hankkeen pohjoiskannen käytön aikaa koskeva sopimus hyväksytään.

Konsernijohtaja oikeutetaan päättämään sopimuksen liitteiden hyväksymisestä, teknisistä korjauksista ja vähäisistä muutoksista sekä hyväksymään ennen sopimuksen allekirjoittamista mahdollisesti jo perustetut yhtiöt sopimuksen allekirjoittajiksi.

Konsernijohtaja oikeutetaan päättämään rakentamisaikaa koskevan sopimuksen pohjoiskantta koskevien liitteiden hyväksymisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Teppo Rantaselle sekä hankejohtaja Tero Tenhuselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Pekka Petäjäniemi/Liikennevirasto, Mikko Heiskanen/Liikennevirasto, Henrik Eklund/SRV, Kari Mäkelä/SRV, Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Juha Kaivonen, Markku Ahonen, Juha Perämaa, Anna-Maria Maunu, Virpi Ekholm, Heli Toukoniemi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.