Kaupunginhallitus, kokous 26.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 472 Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet -asiakirjan päivitys

TRE:7427/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Lauri Savisaari, puh. 040 801 6081 ja ostopalvelusuunnittelija Pirjo-Liisa Länkinen, puh. 040 801 6082, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginhallitus hyväksyi 23.11.2009 § 666 Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet. Asiakirjaan on koottu tietoja Tampereen kaupungin myöntämistä avustuksista ja apurahoista sekä ohjeita avustushakemuksen laatimiseksi. Asiakirjassa määritellään muun muassa yhdistyksille ja yhteisölle myönnettävien toiminta-avustusten myöntämisperusteet sekä hakuohjeet. Edellisen kerran muutoksia asiakirjaan on tehty kaupunginhallituksen päätöksellä 6.11.2017 § 634.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan tulee tehdä päivityksiä syksyn 2018 aikana mm. sisäisen tarkastuksen tarkastusraportin edellyttämällä tavalla. Tarkastusraportissa kehotettiin ohjeistamaan yhteisöjä tarkemmin sen suhteen, että jatkossa pystyttäisiin todentamaan Tampereen kaupungin myöntämän avustuksen käyttö yhteisöjen tilinpäätöstiedoista. Päivitetyssä asiakirjassa on myös pyritty tuomaan selvemmin esille sitä, että avustettavan toiminnan tulee tapahtua Tampereella. Asiakirjaan on lisätty uutena avustuskokonaisuutena nuorisotakuuavustukset ja poistettu kokonaisuus Valtion korjaus- ja energia-avustukset asuinrakennuksille.

Tampereen kaupungin avustustoiminnan yleiset periaatteet -asiakirjaan esitetään seuraavia muutoksia:

Asiakirjan alkusanoihin (s. 4) esitetään lisättäväksi suositus Tampere.Finland -tunnuksen käytöstä seuraavasti:

”Tampereella on käytössä yhteinen Tampere.Finland -tunnus. Tunnus on kaikkien tamperelaisten toimijoiden vapaassa käytössä ja viestii siitä, että toimija on ylpeä tamperelaisuudestaan. Yhtenäisellä tunnuksella vahvistetaan Tampereen tunnettuutta ja vetovoimaa kansallisesti ja kansainvälisesti. Tampere.Finland -tunnusta suositellaan käytettävän osana avustusyhteisön omaa markkinointia. Tilanteissa, joissa viestitään toiminnan rahoittajista, käytetään Tampereen kaupungista aina Tampereen vaakunatunnusta.”

Kohtaan yhdistysten ja yhteisöjen toiminta-avustukset/hakeminen (s. 9) esitetään poistettavaksi kappale:

”Jos yhteisöllä on avustettavan toiminnan lisäksi muitakin sisältöjä, sen tulee toimittaa erillinen raportti niistä edellisen vuoden toiminnan sisällöistä ja kustannuksista, joihin avustus on kohdistunut.”

ja esitetään, että se korvataan seuraavalla kappaleella:

”Toiminta-avustuksen myöntämisen kokonaisharkinta perustuu Tampereen kaupungin avustaman toiminnan arviointiin. Jos yhdistyksellä on Tampereen kaupungin avustaman toiminnan lisäksi muita sisältöjä ja se toimii esimerkiksi valtakunnallisesti, sen tulee toimittaa erillinen raportti Tampereen kaupungin avustaman toiminnan sisällöstä ja kustannuksista edelliseltä vuodelta sekä suunnitelma kaupungin avustamasta toiminnasta sille vuodelle, jolle avustusta haetaan.”

Toiminta-avustukset, kohta päätöksenteko, Sosiaali- ja terveyslautakunnan avustuskokonaisuudet (s. 11) esitetään yhdistettäväksi potilas- ja vammaisjärjestöjen toiminta-avustukset terveyden, hyvinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen toiminta-avustusten kokonaisuuteen Sosiaali- ja terveyslautakunnan 8.11.2018 § 114 päätöksen mukaisesti.

Toiminta-avustukset, kohta maksatus, toiminta-avustusten maksaminen (s. 12) esitetään lisättäväksi lause:

”Mikäli yhteisö on saanut kaupungilta tilat vastikkeetta käyttöönsä, tulee se ilmoittaa yhteisön tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.”

Asiakirjaan on tehty myös muita teknisluonteisia muutoksia ja lisäyksiä, jotka ovat näkyvissä liitteessä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Tampereen kaupungin avustustoiminnan periaatteet -asiakirjan päivitys hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Taru Kuosmanen, Teppo Rantanen, Mikko Nurminen, Heli Hirvelä, Susanna Lundström, Lauri Savisaari, Pirjo-Liisa Länkinen, Anniina Tirronen, Kristiina Järvelä, Mika Vuori, Markus Kiviaho, Anna Mustajoki, Virva Palomäki

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.