Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

§ 231 Asemakaava nro 8690, XVI (Tammela), Tammelan puistokatu 31–33, täydennysrakentaminen

TRE:6568/10.02.01/2017

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön palvelualue on valmistellut 3.9.2018 päivätyn ja 3.12.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8690. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8690
Diaarinumero: TRE:6568/10.02.01/2017

Asemakaavan keskeinen sisältö

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Tontin nykyinen rakennus puretaan ja kadunkulmaan rakennetaan 8-kerroksinen asuinrakennus, jonka katutasoon sijoittuu liiketilaa. Tontti merkitään asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Pysäköinti järjestetään tontin pysäköintikellarissa. Melulta suojattu oleskelupiha sijoittuu tontin itäreunaan. Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 8000 k-m² ja alueen tehokkuus e=4,5. Rakennusoikeus kasvaa 5511 k-m².

Kaava-alueen sijainti ja luonne

Kaava-alue sijaitsee Tammelan (XVI) kaupunginosassa Tampereen keskustassa osoitteessa Tammelan puistokatu 31–33. Asemakaavan muutos koskee tonttia nro 284-1, joka rajautuu lännessä Tammelan puistokatuun ja pohjoisessa Vellamonkatuun. Korttelin lähiympäristö on Tammelalle tyypillistä avointa kaupunkirakennetta pysäköintialueineen ja jalankulkuraitteineen. Tontilla sijaitsee 1974 valmistunut 7-kerroksinen asuinkerrostalo ja siihen liittyvä yksikerroksinen liikesiipi Tammelan puistokadun varrella. Tontin pohjoisosassa on pysäköintiä ja tonttiliittymä, eteläosa on istutettua pihaa.

Asemakaavan tavoitteet

Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on tontin täydennysrakentaminen. Tontin nykyinen rakennus on tarkoitus purkaa ja korvata uudella 8-kerroksisella asuin- ja liikerakennuksella. Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan korttelisuunnitelman pohjalta. Täydennysrakentamisen yhteydessä pihat suunnitellaan vihreämmiksi ja pysäköinti sijoitetaan ensisijaisesti maan alle. Katutasoon sijoittuu liiketilaa. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset arvot huomioidaan suunnittelussa.

Asemakaavaprosessin vaiheet

Asemakaava laaditaan tontin omistajan Asunto Oy Tammelanpuistokatu 31–33:n valtuuttamana Jatke Oy:n aloitteesta. Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 22.2.–15.3.2018 ja suunnitelmia esiteltiin 5.3.2018. Aineistosta saatiin viisi viranomaisten kommenttia ja kaksi mielipidettä.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että kaavassa tulee antaa tarpeelliset melu-, ilmanlaatu- ja hulevesimääräykset sekä tarvittaessa määräykset ulko-oleskelualueista. Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan kaavaa varten tulee laatia rakennetun ympäristön ja kaupunkikuvan selvitys. Kaupunkikuva-arkkitehti otti kantaa pohjakerroksen umpinaisuuteen. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö totesi, että Tammelan hulevesiselvitys tulee huomioida eikä hulevesiselvitystä tarvitse laatia. Ympäristönsuojelun mukaan asuntojen on avauduttava myös hiljaiselle puolelle ja pihassa on hyvä käyttää läpäiseviä materiaaleja. Tampereen polkupyöräilijät ry toivoo laadukasta pyöräpysäköintiä ja kunnollisia ajoyhteyksiä pyöräpysäköintipaikoille. Toisessa mielipiteessä kommentoitiin korttelisuunnitelmassa esitettyä naapurirakennuksen laajennusta.

Asemakaavaa varten laadittiin meluselvitys ja liittymätarkastelu. Asemakaavaselostuksessa on esitetty rakennetun ympäristön kuvaus sekä arvioitu mm. kaupunkikuvallisia vaikutuksia. Asemakaava edellyttää kaduntasokerroksen elävyyttä, viihtyisää oleskelupihaa ja melusuojausta. Pysäköintimitoitus perustuu Tampereen pysäköintipolitiikan linjauksiin ja sisältää myös polkupyöräpysäköinnin.

Asemakaavan valmisteluaineisto oli nähtävillä 6.–27.9.2018 ja suunnitelmia esiteltiin 18.9.2018 Galleria Nottbeckissä. Aineistosta saatiin kuusi viranomaisten kommenttia ja yksi mielipide.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että hanke voi parantaa merkittävästi Tammelan hajanaista kaupunkikuvaa ja tiivistää kaupunkia keskustan ja raitiotien läheisyydessä. On tärkeää, että korttelisuunnitelman mukainen laajempi kokonaisuus toteutuisi. Vaikutusten arvioinnissa on huomioitava mm. tontin vapaa-alan muutokset. Viheralueet ja hulevedet -yksiköllä ei ole huomautettavaa hulevesien hallinnasta. Pihasta on syytä tehdä tarkempi viitesuunnitelma. Pirkanmaan maakuntamuseolla ja ympäristönsuojelulla ei ole huomautettavaa. Pirkanmaan liitto ei anna lausuntoa. As Oy Aaltosenkulma huomautti, että asemakaava tulee laatia koko korttelin tasa-arvoisen täydennysrakentamisen mahdollistaen, vaikka hankkeet eivät tapahtuisi samanaikaisesti.

Saadun palautteen perusteella laadittiin tarkempi pihan viitesuunnitelma. Vaikutusten arviointia täydennettiin pihan ja leikkipaikan suhteen. Meluselvitys päivitettiin liikennemääräennusteiden osalta. Selvityksen melutasot alenivat eikä asemakaavassa ole enää tarvetta ohjata asuntojen avautumissuuntaa. Viitesuunnitelman tarkennettua täsmennettiin mm. pihaan, kulkureitteihin ja ensimmäisen kerroksen liiketiloihin liittyviä määräyksiä.

Asemakaavan toteuttaminen

Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8690 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 3.12.2018) hyväksytään asetettavaksi nähtäville.

Asemakaavaehdotus esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Karppinen Elina, Asemakaavapäällikkö, Elina.Karppinen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunkiympäristön suunnittelu on valmistellut 3.9.2018 päivätyn sekä 3.12.2018 ja 11.2.2019 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8690. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan. Lisätietoja osoitteessa: https://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8690
Diaarinumero: TRE:6568/10.02.01/2017

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 13.12.2018–28.1.2019. Siitä saatiin yksi muistutus ja yksi lausunto. Muistutuksessa suunnitelmaa pidetään erittäin onnistuneena. Pirkanmaan ELY-keskuksella ei ole huomautettavaa.

Asemakaavan pysäköintinormit päivitettiin 29.1.2019 hyväksytyn pysäköintipolitiikan mukaisiksi. Asemakaavassa täsmennettiin liiketilojen sijoittamista katutasoon ja viitesuunnitelmaa tarkistettiin hulevesien hallinnan osalta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8690 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 11.2.2019) hyväksytään ja esitetään kaupunginhallituksen ja edelleen valtuuston hyväksyttäväksi edellyttäen, että kaavan toteuttamiseen liittyvät sopimukset on hyväksytty.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Nykyinen rakennus puretaan ja kadunkulmaan rakennetaan 8-kerroksinen asuinrakennus, jonka katutasoon sijoittuu liiketilaa. Tontin rakennusoikeus on 8000 k-m2, josta uutta rakennusoikeutta on 5511 k-m2.

Asunto- ja kiinteistölautakunta on 15.5.2019 § 73 hyväksynyt kaupungin ja Asunto Oy Tammelanpuistokatu 31-33 -nimisen yhtiön välisen asemakaavamuutokseen liittyvän maankäyttösopimuksen.

 

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8690 (päivätty 3.9.2018, tarkistettu 3.12.2018 ja 11.2.2019) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Hakija, muistuttaja (1 kpl), Pirkamaan ELY-keskus, Sirpa Lehtonen, Terhi Peltoniemi, Tarja Jalo, kuulutus, Juha-Matti Ala-Laurila, Anna Hyyppä

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)