Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 227 Kehitysohjelmat 2020

TRE:3622/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Strategiacontroller Nina Mustikkamäki, puh. 040 138 9234, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kehitysohjelmat ovat keskeinen väline kaupungin merkittävien strategisten muutosten toteuttamiseen. Ne ovat laajoja, pääsääntöisesti kahta tai kolmea palvelualuetta yhdistäviä kokonaisuuksia, joihin liittyy merkittäviä taloudellisia panostuksia ja laajaa yhteistyötä sidosryhmien kanssa. Kehitysohjelmat ovat ajallisesti rajattuja kokonaisuuksia, jotka koostuvat useasta projektista ja usein myös perustyönä toteutettavista tehtävistä, jotka yhdessä tavoittelevat ohjelman visiota ja laajempaa päämäärää. Kehitysohjelmat ovat kaupungin ns. strategisia kärkiä. Tavoitteena on, että ohjelmien määrä pysyisi kohtuullisena, esimerkiksi 4 -7 ohjelmaa toteutusvuotta kohti.

Kehitysohjelmien hyväksymisestä ja niiden toteutuksen ohjauksesta vastaa kaupunginhallitus. Kehitysohjelmien 2020 kokonaisuutta on valmisteltu kevään 2019 aikana virkamiesvalmisteluna. Kehitysohjelmiksi 2020 ehdotetaan jatkavaksi vuoden 2019 kehitysohjelmien kokonaisuutta, joka koostuu Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie, Smart Tampere, Elinvoima- ja kasvupalveluallianssi sekä Vetovoimainen elämyskaupunki kehitysohjelmista. Kehitysohjelmakokonaisuuden valmistelussa on noussut esiin tarve hyvinvointiin keskittyvään kehitysohjelmaan. Uudeksi kehitysohjelmaehdotukseksi on kevään 2019 aikana valmisteltu Tampere Junior -kehitysohjelmaa. Esitetyt ohjelmat toteuttavat Tampere – Sinulle paras strategiaa ja tukevat Lauri Lylyn pormestariohjelman toteuttamista.

Kaupunginhallitukselle esitetään kehitysohjelmien kokonaisuuden hyväksymistä talousarvion jatkovalmisteluun. Mikäli Tampere Junior -ohjelman ohjelmakuvaus hyväksytään osaksi kehitysohjelmien 2020 kokonaisuutta, laaditaan siitä syksyn 2019 aikana ohjelmasuunnitelma, joka tuodaan kaupunginhallituksen käsittelyyn loppuvuodesta 2019.

Kehitysohjelmakokonaisuuden vaikutukset vuoden 2020 kehykseen ovat 1,04 milj. euroa toimintakatteeseen ja 2,064 milj. euroa investointeihin. Huomioon on otettava, että esitettyjä eurovaikutuksia ei ole vielä kaikilta osin käsitelty kehysneuvotteluissa. Kaupunginhallitus hyväksyy kehitysohjelmien kehysehdotukset (toimintakate ja investoinnit) osaksi kehysesitystä 17.6.2019.

Kehitysohjelmat ovat kaupungin kehittämisen strategisia kärkiä ja niiden voidaan olettaa vaikuttavan pitkällä tähtäimellä positiivisesti kaupungin talouteen, mutta niiden toteuttaminen vaatii resursseja. Kehitysohjelmakokonaisuutta tulee tarkastella strategiassa asetettuja tavoitteita ja kaupungin taloustilannetta vasten.

Tampere Junior -kehitysohjelman tavoitteena on kaventaa lasten ja nuorten hyvinvointieroja. Ohjelman visiona on ”Suomen paras kaupunki kasvaa”. Ohjelmaehdotuksessa on asetettu neljä hyötytavoitetta vuodelle 2030: Nuorten elämänhallinta on parantunut kaikilla asuinalueilla, lasten ja nuorten kasvuympäristö on monipuolistunut eri asuinalueilla, lapsiperheköyhyys ja sen vaikutukset lapsiin ja nuoriin ovat vähentyneet sekä lasten ja nuorten liikkumisen määrä on kasvanut ja monipuolistunut. Ohjelman toiminta perustuu hyvinvoinnin poikkihallinnolliseen ohjaamiseen ja johtamiseen sekä hajallaan olevan tiedon parempaan hyödyntämiseen data-analytiikan avulla, jolloin nykyresursseilla on saatavissa vaikuttavampaa ja taloudellisesti kestävämpää toimintaa lasten ja nuorten hyväksi. Ohjelmakauden aikana tavoitellaan lisäksi UNICEF:n lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Ohjelma toteuttaa Tampere - Sinulle paras strategian tavoiteltavaa tulosta 2030 tasaisesti jakautuvasta hyvinvoinnista. Lisäksi ohjelma tukee lasten ja nuorten hyvinvointierojen kaventamiseen tähtäävää kaupunkitasoista toiminnan painopistettä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Viiden tähden keskusta, Hiedanranta, Raitiotie, Smart Tampere, Elinvoima- ja kasvupalveluiden allianssimalli, Vetovoimainen elämyskaupunki ja Tampere Junior -kehitysohjelmat hyväksytään osaksi vuoden 2020 talousarvion jatkovalmistelua.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden strategiajohtaja Reija Linnamaalle ja johtaja Taru Kuosmaselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

 

Tiedoksi

Reija Linnamaa, Nina Mustikkamäki, Teppo Rantanen, Tero Tenhunen, Reijo Väliharju, Regina Saari, Mikko Nurminen, Ville-Mikael Tuominen, Pauli Välimäki, Taru Kuosmanen Leena Viitasaari, Juha Hemanus, Tuomas Huhtala, Sirpa Kolehmainen, Jarkko Oksala

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)