Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 229 Lausunto Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle asemakaavaa 8644 koskevan valituksen johdosta

TRE:2602/10.02.01/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Ilkka Kotilainen, puh. 040 806 2485 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi  

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.2.2019 § 31 asemakaavaehdotuksen nro 8644, Nekalan suojelukaava. Päätöksestä on valitettu Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Valituksessa on vaadittu kaavan kumoamista Koivulanpuistikon ja siihen rajoittuvien katualueiden osalta. Valituksen mukaan asemakaava ei perustu maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) edellyttämällä tavalla riittäviin selvityksiin, vaihtoehtotarkasteluun ja vaikutusten arviointiin, jossa olisi huomioitu Koivulanpuistikon asema osana Nekalan RKY-alueen kokonaisuutta sekä muut tavat järjestää alueen liikenneturvallisuus. Asemakaava ei ole kohtuullinen alueen asukkaita kohtaan ja suojelukaavan tarkoitus huomioiden se heikentää elinympäristön laatua. Kaava ei luo edellytyksiä terveelliselle, turvalliselle ja viihtyisälle elinympäristölle. Asemakaava on MRL 54 §:n mukaisten sisältövaatimusten vastainen. Koivulanpuistikon osoittaminen pysäköintialueeksi vastaa yleiskaavan kieltämää asemakaavoitettujen puistojen osoittamista täydennysrakentamiseen ja on siten myös Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 vastainen.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt kaupunginhallitukselta lausuntoa valituksen johdosta. Hallinto-oikeus on myöntänyt lisäaikaa lausunnon antamiselle 5.6.2019 asti.

Projektiarkkitehti Ilkka Kotilaisen ja lakimies Patricia Nikon ehdotus Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annettavaksi lausunnoksi on liitteenä. Ehdotuksen mukaan valitus tulee hylätä. Kaupunginvaltuuston päätös kaavan hyväksymisestä ei ole ollut lainvastainen. Asemakaava 8644 on laadittu maankäyttö- ja rakennuslain edellyttämällä tavalla ja se vastaa laissa asetettuja sisältövaatimuksia, mitä tulee rakennetun kulttuuriympäristön suojelun sekä terveellisen, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön suhteen.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen lausunto asemakaavaa nro 8644 koskevan valituksen johdosta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Elina Karppinen, Ilkka Kotilainen, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)