Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 232 Seitsemän päivystäjän viran perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitokselle

TRE:2730/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 0400 524 477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Päivystäjien tehtäviin kuuluvat pelastustoiminnan ja sen johtamisen tukitoiminnot ja tilannetietojen kokoaminen turvallisuuden tilannekuvaan Pirkanmaalla sekä puhelinliikenteen hoitaminen. Tehtävät ovat pelastuslain 379/2011 26 § mukaisia viranomaistehtäviä.

Tilannekeskuksen tärkein tehtävä on ylläpitää reaaliaikaista tilannekuvaa. Päivystäjät seuraavat jatkuvasti paitsi onnettomuustilanteita ja pelastustoimen resurssitilannetta, myös tapahtumia ja olosuhteita (liikenne, säätila, yleisö- ym. tapahtumat) sekä muiden viranomaisten tapahtumia ja tiedotteita mm. onnettomuuksista, sähkökatkoksista ja veden jakeluhäiriöistä. Tilannekeskus tiedottaa poikkeavista tilanteista tarvittaessa. Tilannekeskus ylläpitää myös hälytysjärjestelmää, erilaisia yhteystietolistoja ja tietoja kemikaaleista sekä erityiskohteista ja -kalustosta. Lisäksi se välittää viranomais- ja mediatiedotteita sekä huolehtii monista pelastuslaitoksen sisäisen viestinnän tehtävistä.

Osana Sisäministeriön meneillään olevaa pelastustoimen kehittämishanketta, on valtakunnallisesti tarkasteltu mm. tietosuojaan ja tietoturvaan liittyviä säädöksiä ja on ilmennyt, että viranomaisrekistereistä tietohakuja tehtäessä (mm. kiinteistötietorekisteri KTJ, ajoneuvotietorekisteri ATJ ja väestötietojärjestelmä VTJ) hakuoikeus edellyttää tietohaun suorittajalta sekä julkisen vallan käyttöä että nimeämistä pelastusviranomaiseksi pelastuslain 379/2011 mukaan.

Päivystäjillä tulee olla Pelastuslain 89 § mukainen tiedonsaantioikeus pelastustoimintaa ja valvontatehtäviä varten. Lain mukaan tiedonsaantioikeus edellyttää henkilöltä julkisen vallan käyttöä. Päivystäjän viran kelpoisuusehdoista päättää pelastusjohtaja.

Esitän, että Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan seitsemän päivystäjän virkaa 1.6.2019 alkaen. Seitsemän päivystäjän toimea lakkautetaan pelastusjohtajan päätöksellä, kun virat on perustettu.

PÄIVYSTÄJÄ

Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos / Pelastustoiminnan johtamisen yksikkö
Nimike: 43350 Päivystäjä
Kustannuspaikka: 185185
Esimies: Viestipäällikkö Nieminen Jari
Palvelussuhteen laji: Virka
Tehtäväkohtainen palkka: yhdessä tehtävässä 2.426,29 euroa/kk, muissa 2.292,40 euroa/kk
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 50104018, TS, yhdessä tehtävässä 121-123 pist., muissa 114-116 pist.
Asema: 0 Muu
Sopimus: TS
Työaika: 3-vuoro keskeytymätön, 36 h/vko

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan seitsemän päivystäjän virkaa. Seitsemän päivystäjän toimea lakkautetaan pelastusjohtajan päätöksellä, kun virat on perustettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Neuvottelupäällikkö Mirva Sampakoski:
Ei huomauttamista vakanssien tietoihin.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Esko Kautto, Ari Vakkilainen, Jari Pekka Nieminen, Miia Ojala, Jutta Heikkilä, Sirkku Pispala, Päivi Aalto, Saija Micklin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.