Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 233 Suunnittelijan viran perustaminen Pirkanmaan pelastuslaitokselle

TRE:2794/01.02.01/2019

Valmistelija

  • Ojanen Olli-Pekka, Pelastusjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Pelastusjohtaja Olli-Pekka Ojanen, puh. 0400 524 477, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Pelastuslaitos saa Pelastuslain mukaan pitää pelastustoimen seurantaa ja kehittämistä varten henkilörekisteriä, johon saadaan tallentaa ne hätäkeskustoiminnasta annetun lain 16 §:ssä tarkoitettuun hätäkeskustietojärjestelmään tallennettavat tiedot, jotka hätäkeskus on luovuttanut pelastusviranomaisen vastuulliselle rekisterinpitäjälle hätäkeskustoiminnasta annetun lain 20 §:n nojalla (379/2011, 91 §). Alueen pelastustoimen pelastusviranomaisia ovat pelastuslaitoksen ylin viranhaltija ja hänen määräämänsä pelastuslaitoksen viranhaltijat sekä alueen pelastustoimen asianomainen monijäseninen toimielin (Pelastuslaki 379/2011, 26 §).

Pelastuslaitoksen Pronto-tietojärjestelmä on toimenpiderekisteri, johon pelastuslaitos lisäksi tallentaa onnettomuuksiin liittyviä tietoja lain nojalla hoitamistaan tehtävistä. Pelastuslain 91 §:n mukaan tietoja toimenpiderekisteriin saavat tallentaa ja käsitellä pelastusviranomaiset.

Suunnittelijan toimi, vakanssinumero 50080633, on perusteltua olla virka, koska Pelastuslain mukaan tietoja toimenpiderekisteriin saavat tallentaa ja käsitellä pelastusviranomaiset sekä 34 §:ssä tarkoitettu muu pelastustoiminnan johtaja niistä tehtävistä, joissa hän on toiminut pelastustoiminnan johtajana. Kelpoisuusvaatimuksista päättää pelastusjohtaja.

Pirkanmaan pelastuslaitoksella on käynnissä tietoturvallisuuden kehittämishanke 1.1.2017 - 31.12.2019. Suunnittelijan toimi on perustettu tilaturvallisuuden ja tietoaineistoturvallisuuden kehittämistä varten sekä pelastusviranomaisten ja toimihenkilöiden varmennekorttien hallintaa varten.

Suunnittelijan tehtäviin kuuluvat tieto- ja organisaatioturvallisuuteen liittyvät suunnittelutehtävät. Tehtäviin kuuluu lisäksi pelastuslaitoksen pelastusviranomaisten ja toimihenkilöiden varmennekorttien prosessista vastaaminen.

Suunnittelija toimii pelastuslaitoksen Pronto-tietojärjestelmän hallinnollisena pääkäyttäjänä, johon kuuluu käyttäjähallinta, tietojen oikeellisuuden ja puuttuvien tietojen tarkistus, käyttäjien tuki ja koulutus sekä osallistuminen Pronto-järjestelmän kehittämiseen. Tämän lisäksi Pronto-tehtäviin kuuluvat selosteiden luovutukset ja tilastohaut.

Esitän, että Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan suunnittelijan virka 1.6.2019 alkaen. Suunnittelijan toimi lakkautetaan pelastusjohtajan päätöksellä, kun virka on perustettu.

SUUNNITTELIJA                                           

Toimintayksikkö: Pirkanmaan pelastuslaitos/ Kehittämisyksikkö
Nimike: 49310 Suunnittelija
Kustannuspaikka: 185060
Esimies: Kehittämispäällikkö Honkala Martti
Palvelussuhteen laji: Virka
Tehtäväkohtainen palkka: 3.180,64 euroa/kk
Hinnoittelu ja tehtävänvaativuus: 01ASI040, taso 1
Asema: 0 Muu
Sopimus: KVTES
Työaika: Toimistotyöaika (36,75 h/vko)

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Pirkanmaan pelastuslaitokselle perustetaan suunnittelijan virka. Suunnittelijan toimi lakkautetaan pelastusjohtajan päätöksellä, kun virka on perustettu.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausunnot

Neuvottelupäällikkö Mirva Sampakoski:
Ei huomauttamista vakanssin tietoihin.

Tiedoksi

Olli-Pekka Ojanen, Esko Kautto, Martti Honkala, Miia Ojala, Jutta Heikkilä, Sirkku Pispala, Päivi Aalto, Saija Micklin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.