Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 228 Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välinen aiesopimus Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä

TRE:3569/00.01.02/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja
  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja Mikko Nurminen, puh. 040 801 2665 ja kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Teivo sijaitsee Tampereen kaupungin omistamalla noin 100 hehtaarin maa-alueella Ylöjärven kaupungin eteläosassa. Teivon alueella toimivat Tampereen kaupungin vuokralaisina Tampereen Ravirata Oy ja Tampereen klinikkarakennus Oy (Tampereen Hevosklinikka Oy), joiden maanvuokrasopimukset päättyvät 31.12.2035. Maanvuokrasopimusten kattama yhteisala on noin 30 hehtaaria.

Tampereen kaupunki, Tampereen Ravirata Oy ja Ylöjärven kaupunki päättivät syksyllä 2017 käynnistää selvitystyön Teivon ravirata-alueen maankäytöllisestä kehittämisestä ja raviradan uudesta sijoituspaikasta. Tehty selvitys ei johtanut rahoitussyistä toimenpiteisiin.

Loppuvuodesta 2018 Teivon alueen kehittämistä koskevat neuvottelut käynnistettiin uudelleen Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välillä. Neuvottelujen tavoitteena oli sopia Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä. Kaupungit ovat keskustelleet suunnitteilla olevasta kaupunkien välisenä yhteistyönä tehtävästä maankäytön kehittämishankkeesta Teivossa Tampereen Ravirata Oy:n kanssa.

Käytyjen neuvottelujen pohjalta Tampereen ja Ylöjärven kaupungit ovat laatineet aiesopimuksen, joka linjaa Teivon alueen maankäytön kehittämistä pitkällä aikavälillä. Kaupunkien yhteinen tahtotila on kehittää aluetta asumisen ja sitä tukevien palvelutoimintojen monipuoliseksi kerrostalovaltaiseksi alueeksi. Teivon maakunnallisesti arvokkaat harjualueet tullaan säilyttämään virkistyskäytössä.

Teivon alueen kehittäminen tukee seudullisia tavoitteita ja yhtenäisen kaupunkirakenteen muodostumista Länsi-Tampereen ja Ylöjärven eteläosan välille. Se tukee myös osaltaan mahdollista Tampereen kaupunkiraitiotien laajenemista Lielahdesta Ylöjärvelle. Teivon alueen muutos uuteen käyttöön voi tapahtua myös vaiheittain, mikä voi nopeuttaa sen kehittämistä.

Aiesopimusta käsitellään Tampereen ja Ylöjärven kaupunginhallituksissa 27.5.2019. Päätöksenteon jälkeen Teivon ravirata-alueella käynnistetään rakennusten inventointi sekä maaperäselvitys, joiden kustannukset jaetaan kaupunkien kesken tasaosuuksin. Aiesopimuksen myötä molemmat kaupungit käynnistävät tarkastelun Teivon alueen maankäytöllisen etenemismallin määrittelemiseksi. Ylöjärven kaupunki aloittaa kuluvan vuoden aikana myös Teivo-Mäkkylän osayleiskaavatyön. Aiesopimus on voimassa toistaiseksi ja sitä tullaan tarkastelemaan seuraavan kerran viimeistään viiden vuoden kuluttua vuonna 2024. Sopijaosapuolten on mahdollista irtaantua sopimuksesta kirjallisella ilmoituksella kahdentoista kuukauden irtisanomisajalla.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen ja Ylöjärven kaupunkien välinen aiesopimus Teivon alueen pitkän aikavälin kehittämisestä hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Teppo Rantanen, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.