Kaupunginhallitus, kokous 27.5.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 226 Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tilannekatsaus ja kehysseminaari

TRE:845/02.02.01/2019

Valmistelija

  • Männikkö Jukka, Talousjohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Talousjohtaja Jukka Männikkö, puh. 050 576 7539, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Vuoden 2020 toiminnan ja talouden suunnittelu on aloitettu kaupunginhallituksen 1.4.2019 linjausten mukaan. Valmistelun pohjalta talousarviokehys tuodaan kaupunginhallituksen päätettäväksi 17.6.2019.

Huhtikuun toiminnan ja talouden katsauksessa arvioidaan vuoden 2019 nettomenojen kasvuksi 4,0 prosenttia ja tilikauden tulokseksi 26 milj. euron alijäämää. Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tavoitteeksi on asetettu vähintään 0-tuloksen saavuttaminen, minkä saavuttaminen vuonna 2020 mahdollistaisi noin yhden prosentin nettomenojen kasvun vuoden 2018 ennustetusta tasosta. Nettomenojen vertailukelpoinen vuosittainen kasvu on ollut 2010-luvulla keskimäärin 3,3 prosenttia. Vuonna 2018 nettomenot kasvoivat 3,7 prosenttia, ja vastaavalla nettomenojen kasvulla tilikauden 2020 tulos päätyisi noin 30 milj. euron alijäämään.

Talousohjelman vaikutuksia kohdistuu vuodelle 2020 noin 14 milj. eurona ja lisäksi tuottavuuden parantamista noin 7 milj. euroa. Talousohjelman toimenpiteet sisällytetään yksiköiden talousarvioesityksiin.

Talouden liikkumavara on hyvin vähäinen, minkä vuoksi talousarviovalmistelussa tulee pidättäytyä uusista menoja lisäävistä palveluista eikä nykyisiä toimintoja ole mahdollista laajentaa, ellei rahoitusta saada kohdentamalla nykyisiä toimintoja ja menoja uudestaan. Palveluissa on valmisteltava ja toteutettava rakenteellisia muutoksia sekä tiivistettävä palveluverkkoa.

Talousarviovalmistelun aikana on tullut esiin, että palvelutarpeen kasvu on edelleen jatkunut kaikilla palvelualueilla aiempia arvioita suurempana. Erityisen voimakasta palvelutarpeen kasvu on sivistys- ja kulttuurilautakunnan sekä sosiaali- ja terveyslautakunnan palveluissa.

Korkeaa investointitasoa ei ole valmistelussa kyetty riittävästi alentamaan ja erityisesti vuosikatteen ja investointien välinen suhde on valmistelun tässä vaiheessa huono. Tavoitteeksi asetettua investointien tulorahoitusprosentin nostoa 70 prosenttiin on hyvin vaikea saavuttaa vuodelle 2020.

Kaupungin ja palvelutarpeen kasvun, kaupunkikehityksen toimenpiteiden ja eräiden rakennusten kunnon vuoksi investointitason alentaminen ei ole yksinkertaista. Tämän vuoksi talousarviovalmistelussa tulee eri toimenpiteillä nostaa vuosikatteen tasoa suhteessa investointeihin lainamäärän kasvun hidastamiseksi. Kaupunginhallituksen kesäkuun kehyspäätöksessä määritellään tarkemmin kaupungin toimintayksiköille kohdistettavat taloudelliset resurssit ja alustava investointitaso.

Kehyspäätöksen tarkempaa valmistelua varten kaupunginhallitukselle järjestetään kehysseminaari kehittämiskokouksen yhteydessä 10.6.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Vuoden 2020 talousarviovalmistelun tilannekatsaus merkitään tiedoksi.

Kaupunginhallitukselle järjestetään kehysseminaari kehittämiskokouksen yhteydessä 10.6.2016.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden talousjohtaja Jukka Männikölle, johtaja Taru Kuosmaselle sekä johtaja Mikko Nurmiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Tiedoksi

Jukka Männikkö

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)