Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

§ 461 Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP

TRE:6554/11.01.00/2019

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaala, puh. 050 351 3020, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampere päätti marraskussa 2017 sitoutua Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen (Covenant of Mayors for Climate and Energy, CoM) vuoden 2030 tavoitteisiin. CoM on maailman laajin kaupunkien ilmastonmuutoksen hillintään ja sopeutumiseen tähtäävä verkosto. Sopimuksessa tavoitellaan vähintään 40 prosentin kasvihuonekaasujen päästövähennystä vuoden 1990 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Tampere on kuitenkin asettanut itselleen kyseiselle vuodelle hiilineutraaliustavoitteen, jonka puitteissa tavoitellaan vähintään 80 prosentin päästövähennystä. Tämä tavoite hyväksyttiin valtuustossa marraskuussa 2017.

Sitoutuminen edellyttää kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelman (Sustainable Energy & Climate Action Plan, SECAP) laatimista kahden vuoden kuluessa sitoumuksen tekemisestä. Suunnitelma pohjautuu parhaisiin mahdollisiin tietoihin, jotka on kerätty pääosin syksyn 2018 aikana. Niitä on täydennetty vuonna 2019 Kestävä Tampere 2030 -ohjelmassa syntyneillä toimenpidekokonaisuuksilla.

Suunnitelmassa on arvioitu hillintätoimenpiteiden riittävyyttä sekä sopimuksen tavoitteen (-40 prosenttia) että kaupungin oman hiilineutraaliustavoitteen (-80 prosenttia) saavuttamiseksi. Lisäksi suunnitelmassa on esitetty arvio kaupunkia uhkaavista ilmastoriskeistä, tunnistettu kaupungin haavoittuvuudet, tehty sopeutumisen tilannekatsaus sekä kirjattu olemassa olevista ohjelmista sopeutumistoimia.

Laskelmien mukaan Kaupunginjohtajien energia- ja ilmastosopimuksen tavoitteeseen pääsemisessä ei ole ongelmaa.  Sen sijaan kaupungin oman 80 prosentin päästövähennystavoitteen saavuttamisessa on nykytiedoilla haaste: kaikilla visioiduillakin toimenpiteillä päästään ainoastaan 67 prosentin päästövähennykseen. Tarvittavat lisätoimenpiteet tullaan määrittämään Kestävä Tampere 2030 -ohjelman ja kaupungin yksiköiden työstämässä tiekarttatyössä, joka valmistuu vuonna 2020. Lisäksi toimenpiteiden vaikuttavuuslaskentaa kehitetään eteenpäin ja tarkennetaan.

Suunnitelman sisällöstä ja toteutuksesta raportoidaan Covenant of Mayors -toimistolle. Hillintätoimenpiteiden tilanne raportoidaan kahden vuoden välein, jolloin suunnitelmaa voidaan ajantasaistaa Kestävä Tampere 2030 -ohjelman edetessä.

Tampereen pormestari on liittänyt vuoden 2020 talousarvioehdotukseensa ensimmäisenä kaupunkina Suomessa ilmastobudjetin, jossa on määritelty sektorikohtaiset päästövähennystavoitteet. SECAP-suunnitelmassa arvioidaan toimenpiteiden vaikutuksia lähes yhteensopivasti ilmastobudjetin kanssa. Laskennat eroavat osittain siksi, että Euroopan komissio on asettanut erityiset vaatimukset SECAP-päästölaskennalle. Kaupunki kuitenkin laskee ja raportoi päästönsä eri menetelmällä, joka on käytännönläheisempi ja kansallisesti vertailukelpoinen. Jatkossa SECAP-suunnitelman ja ilmastobudjetin seurantaa yhdenmukaistetaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP hyväksytään. Tulokset raportoidaan Covenant of Mayorsille.

Päätös

Kestävän energian ja ilmaston toimintasuunnitelma SECAP hyväksytään. Tulokset raportoidaan Covenant of Mayorsille.

Lisäksi hyväksyttiin toivomusponsi:

"Velvoitetaan tuomaan keväällä kaupunginhallitukseen tiekartta, jossa esitellään toimenpiteet päästö- ja kustannusvaikutuksineen, joilla saavutetaan vähintään 80% päästövähennystaso."

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle, ympäristö- ja kehitysjohtaja Kari Kankaalalle, kehityspäällikkö Pauli Välimäelle sekä suunnittelija Emmi Niemiselle. He olivat asiantuntijoina läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Puheenjohtajan esityksestä kaupunginhallitus päätti yksimielisesti hyväksyä toivomusponnen, joka kuuluu seuraavasti:

"Velvoitetaan tuomaan keväällä kaupunginhallitukseen tiekartta, jossa esitellään toimenpiteet päästö- ja kustannusvaikutuksineen, joilla saavutetaan vähintään 80% päästövähennystaso."

 

Tiedoksi

Mikko Nurminen, Kari Kankaala, Sanna M Huikuri, Elina Seppänen, Emmi Nieminen

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.