Kaupunginhallitus, kokous 28.10.2019

§ 460 Tampereen kaupungin liittyminen Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry:n jäseneksi

TRE:5984/00.03.01/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Kallioinen Outi, Johtaja, ammatillinen koulutus, Outi.Kallioinen@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, yhtenä toimintona on keväästä 2018 alkaen ollut koulutusvienti.

Koulutusviennin pääkumppaneina ovat tällä hetkellä Kiina, Venäjä ja venäjänkieliset maat. Koulutusvientitoiminta lähti Tredussa liikkeelle partnereiden hankkimisesta ja suhteiden luomisesta. Ensimmäiset koulutusviennin liiketoimet on tehty venäläisten ja kazakstanilaisten partnereiden kanssa. Edellä mainittujen maiden kanssa toimittaessa on tarpeen olla tietoinen erilaisista rajoitteista sekä maan lainsäädännöstä ja sääntelyistä. Tästä syystä on perusteltua liittyä jäseneksi Suomalais-Venäläisen kauppakamariyhdistyksen - SVKK ry:n jäseneksi.

Yhdistyksen kautta on saatavissa merkittävästi tärkeää tietoa paikallisessa toimintaympäristössä toimimisesta. Yhdistyksen jäsenille on tarjolla koulutusta ja tietoiskuja sekä erikseen järjestettyjä kumppanitapaamisia ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä Suomessa että Venäjällä.

SVKK ry kuuluu laajempaan Business Team for Russia -yhteistyöverkostoon, jossa ovat mukana East Office, Elinkeinoelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari ja Suomen Yrittäjät ry.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 275 €/vuosi. Uusille jäsenille loppuvuosi 2019 on ilmainen. Jäsenmaksu kohdennetaan kustannuspaikalle 134689.

Yhdistyksen säännöt ovat liitteenä ja lisätietoja yhdistyksestä löytyy: www.svkk.fi.

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Heinämäki Anna-Kaisa, Kilpailukykyjohtaja, Anna-Kaisa.Heinamaki@tampere.fi

Esitetään kaupunginhallituksen päätettäväksi:

Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu liittyy Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry:n jäseneksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Johtaja, ammatillinen koulutus Outi Kallioinen, puh. 044 423 5473 ja koulutusvientijohtaja Helena Koskinen, puh. 0400 236 990, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen seudun ammattiopiston, Tredun, yhtenä toimintona on keväästä 2018 alkaen ollut koulutusvienti. Koulutusviennin pääkumppaneina ovat tällä hetkellä Kiina, Venäjä ja venäjänkieliset maat. Tästä syystä on perusteltua liittyä jäseneksi Suomalais-Venäläisen kauppakamariyhdistyksen - SVKK ry:n jäseneksi.

Yhdistyksen jäsenmaksu on 275 €/vuosi. Uusille jäsenille loppuvuosi 2019 on ilmainen. Jäsenmaksu kohdennetaan kustannuspaikalle 134689.

Yhdistyksen jäseneksi liittyminen kuuluu kaupunginhallituksen toimivaltaan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunki / Tampereen seudun ammattiopisto Tredu liittyy Suomalais-Venäläinen kauppakamariyhdistys – SVKK ry:n jäseneksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Helena Koskinen, Raija Mäkelä, Kati Ylä-Mäihäniemi, Regina Blom, Ari Mäkitalo, Virpi Siiranen, Kristiina Karppi

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.