Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Korkeimman hallinto-oikeuden päätös keskustan strategista osayleiskaavaa koskevassa asiassa

TRE:2509/10.02.03/2016

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.1.2016 § 10 keskustan strategisen osayleiskaavan. Osayleiskaavaa on laadittu vuosina 2012-2016. Päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Valituksen tekijät olivat 1) Eläköön Eteläpuisto ry, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry sekä 2) Kiinteistö Oy Villankehrääjä ja Kiinteistö Oy Raasija. Pirkanmaan ELY -keskus ja Pirkanmaan liitto eivät valittaneet kaavapäätöksestä. 

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi keskustan strategisesta osayleiskaavaa koskevan päätöksen 7.4.2017. Hallinto-oikeus ei tutkinut kiinteistöosakeyhtiöiden valitusta, koska valitus oli pantu vireille valitusajan päättymisen jälkeen, eikä yhdistysten valitukseen sisältyvää hallintokantelua. 

Hallinto-oikeus kumosi osayleiskaavapäätöksen siltä osin kuin kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen ja virkistykseen sekoittunut alue ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhyke Eteläpuiston tällä hetkellä rakentamattomalle osalle. Hallinto-oikeuden mukaan osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten vastainen ekologisen kestävyyden, luonnonarvojen vaalimisen ja virkistykseen soveltuvien alueiden osalta.

Hallinto-oikeuden mukaan osayleiskaava on maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimusten vastainen ekologisen kestävyyden, luonnonarvojen vaalimisen ja virkistykseen soveltuvien alueiden osalta. Tampereen kaupungin käsityksen mukaan osayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset täyttävät lain sisältövaatimukset ja ohjaavat Eteläpuiston alueen kehittämistä ja vireillä olevaa asemakaavoitusta siten, että ekologiset sekä luonnon- ja virkistysarvot tulevat huomioiduksi. Osayleiskaavaratkaisussa virkistykseen liittyvät arvot ovat keskeisenä lähtökohtana alueen kehittämisessä. Tästä syystä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen tulee hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Tampereen kaupungin käsityksen mukaan osayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset täyttävät lain sisältövaatimukset ja ohjaavat Eteläpuiston alueen kehittämistä ja vireillä olevaa asemakaavoitusta siten, että ekologiset sekä luonnon- ja virkistysarvot tulevat huomioiduksi. Osayleiskaavaratkaisussa virkistykseen liittyvät arvot ovat keskeisenä lähtökohtana alueen kehittämisessä. Tästä syystä Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen tulee hakea muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Alueella samaan aikaan laadittavaa asemakaavaa koskevista linjauksista ja suunnitelmiin tehtävistä tarkistustarpeista päättää kaupunginhallitus ja asemakaavan hyväksymisestä kaupunginvaltuusto.  Linjauksissa on mahdollista ottaa nähtävillä olleeseen asemakaavaehdotukseen nähden paremmin huomioon asemakaavapalautteessa esille tulleita asioita kuten alueen virkistyskäyttöarvoja .

Tampereen kaupunki on kehittänyt yleiskaavaa strategisena maankäytön kehittämisasiakirjana. Keskustan strategisessa osayleiskaavassa on käytetty useita aluevarausmerkintöjä, jotka tavoittelevat jo rakennetuille alueille uudenlaista sekoittunutta maankäyttöä. Keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittuneen maankäytön alueilla on tavoitteena paitsi täydennysrakentamisesta johtuva ekologinen kestävyys myös uudistuvien alueiden laadullistaminen virkistysalueiden ja -toimintojen sovittamisella uudistuvaan ympäristöön.  Lisäksi kaavassa on useita kokonaisuutta ohjaavia strategisia kehittämisperiaatemerkintöä.

Strategisen osayleiskaavan tarkoituksena on ollut myös Eteläpuiston alueella keskittyä alueidenkäytön päälinjoihin ja määrittää lähtökohdat yksityiskohtaisemmalle suunnittelulle. Kaavan tavoitteena on kehittää Eteläpuiston aluetta kokonaisuutena kiinnittämällä erityistä huomiota viher- ja virkistysalueisiin samalla kaupunkirakennetta tiivistäen. Tampereen kaupunginhallituksen näkemyksen mukaan osayleiskaavan kaavamääräykset eivät ole epäselviä eivätkä kaavamääräysten tavoitteet ole keskenään ristiriitaisia ottaen huomioon yleiskaavan tarkoituksen. 

Tampereen kaupunginhallituksen käsityksen mukaan kaupunginvaltuuston hyväksymä yleiskaavapäätös täyttää maankäyttö- ja rakennuslain 39 §:ssä asetetut sisältövaatimukset myös valituksenalaisen alueen osalta. Hallinto-oikeuden päätös tulee kumota valituksenalaiselta osaltaan.

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastion ja lakimies Maija Nevan ehdotus valituskirjelmäksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle on liitteenä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 7.4.2017 nro 17/0114/2 merkitään tiedoksi.

Päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Liitteenä oleva ehdotus valituskirjelmäksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle hyväksytään.

Kokouskäsittely

Mikko Nurminen ja Mikko Aaltonen saapuivat kokoukseen.

Sirkkaliisa Virtanen esitti, että kaupunginhallitus ei valita korkeimpaan hallinto-oikeuteen Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä 7.4.2017 nro 17/0114/2. Ehdotus ei saanut kannatusta, joten se raukesi.

Asian esittelijä Juha Yli-Rajala lisäsi päätösehdotukseen ponnen: Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon asemakaavapalautteessa esille tulleet asiat kuten alueen virkistys- ja luontoarvot.

Puheenjohtaja totesi näin muutetun päätösehdotuksen olevan asian käsittelyn pohjana.

Päätös

Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätös 7.4.2017 nro 17/0114/2 merkittiin tiedoksi.

Päätökseen haetaan muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Liitteenä oleva ehdotus valituskirjelmäksi korkeimmalle hallinto-oikeudelle hyväksyttiin.

Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon asemakaavapalautteessa esille tulleet asiat kuten alueen virkistys- ja luontoarvot.

Valmistelija

Nurminen Mikko, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.1.2016 § 12 keskustan strategisen osayleiskaavan. Päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Valituksen tekijät olivat 1) Eläköön Eteläpuisto ry, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry sekä 2) Kiinteistö Oy Villankehrääjä ja Kiinteistö Oy Raasija. Pirkanmaan ELY-keskus ja Pirkanmaan liitto eivät valittaneet kaavapäätöksestä.                                            

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 7.4.2017. Hallinto-oikeus kumosi kaavapäätöksen siltä osin kuin kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen ja virkistykseen sekoittunut alue ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhyke Eteläpuiston tällä hetkellä rakentamattomalle osalle.                                             

Tampereen kaupunki on valittanut Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ratkaisusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen, KH § 253, 2.5.2017. Tampereen kaupungin käsityksen mukaan osayleiskaavan kaavamerkinnät ja -määräykset täyttävät maankäyttö- ja rakennuslain sisältövaatimukset ja ohjaavat Eteläpuiston alueen kehittämistä ja vireillä olevaa asemakaavoitusta siten, että ekologiset sekä luonnon- ja virkistysarvot tulevat huomioiduksi. Osayleiskaavaratkaisussa virkistykseen liittyvät arvot ovat keskeisenä lähtökohtana alueen kehittämisessä. Hallinto-oikeuden ratkaisusta ei tehty muita valituksia.

Maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n mukaan kunnanhallitus voi valitusajan kuluttua määrätä yleis- ja asemakaavan tulemaan voimaan ennen kuin se on saanut lainvoiman kaava-alueen siltä osalta, johon valitusten tai oikaisukehotuksen ei voida katsoa kohdistuvan.

Keskusta on koko Tampereen kaupungin ja kaupunkiseudun imagon, vetovoiman, elinvoimaisuuden ja kilpailukyvyn kärki.  Vuoteen 2030 asetettujen asukasluku- ja työpaikkatavoitteiden toteuttamista kaupunki ohjaa toisiinsa kytkeytyvillä Viiden tähden keskustan kehittämisohjelmalla (kaupunginhallitus 18.4.2017) ja Keskustan strategisella osayleiskaavalla. Yhteisten strategisten kasvutavoitteiden toteutuminen edellyttää määrätietoista ohjelmointia ja toimintaa. Keskustan strateginen osayleiskaava on keskustan kehittämisen MRL:n mukainen juridinen perusta, joka ohjaa mm. asemakaavoituksen kohteita ja sisältöjä toivottuun suuntaan. Sen merkitys on siten suuri strategisten tavoitteiden toteuttamisen ja kehittämisohjelmassa osoitettujen strategisten hankkeiden toimeenpanon perustana.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen keskustan strateginen osayleiskaava määrätään tulemaan voimaan muilta osin kuin kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunut alue ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhyke Eteläpuiston tällä hetkellä rakentamattomalle osalle.                                          

Päätös annetaan viivytyksettä tiedoksi Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 801 6917, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 18.1.2016 § 10 keskustan strategisen osayleiskaavan. Päätöksestä jätettiin Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen kaksi valitusta. Valituksen tekijät olivat 1) Eläköön Eteläpuisto ry, Tampereen kasvitieteellinen yhdistys ry ja Tampereen ympäristönsuojeluyhdistys ry sekä 2) Kiinteistö Oy Villankehrääjä ja Kiinteistö Oy Raasija.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus antoi asiassa päätöksen 7.4.2017. Hallinto-oikeus ei tutkinut Kiinteistö Oy Villankehrääjän ja Kiinteistö Oy Raasijan valitusta, koska valitus oli pantu vireille valitusajan päättymisen jälkeen, eikä Eläköön Eteläpuisto ry:n ym. valitukseen sisältyvää hallintokantelua. Muilta osin hallinto-oikeus tutki Eläköön Eteläpuisto ry:n ym. valituksen. Hallinto-oikeus kumosi kaavapäätöksen siltä osin kuin kaavassa on osoitettu keskustatoimintojen ja virkistykseen sekoittunut alue ja asuntovaltaisen täydennysrakentamisen vyöhyke Eteläpuiston tällä hetkellä rakentamattomalle osalle.

Tampereen kaupunki valitti Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Korkein hallinto-oikeus antoi päätöksen asiassa 7.1.2019. Korkein hallinto-oikeus kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen Tampereen kaupunginhallituksen valituksesta siltä osin kuin hallinto-oikeus on kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Korkein hallinto-oikeus otti välittömästi tutkittavakseen Eläköön Eteläpuisto ry:n ym. valituksen siltä osin kuin hallinto-oikeus ei ole siitä lausunut, ja hylkäsi valituksen.

Keskustan strateginen osayleiskaava on kuulutettu voimaan osin 1.6.2017 ja osin 16.1.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 7.1.2018 taltio 22 merkitään tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Mikko Aaltonen saapui kokoukseen.

Anna-Kaisa Heinämäki ja Anna-Maria Maunu poistuivat kokouksesta.

Tiedoksi

Taru Hurme, Pia Hastio, Dani Kulonpää, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)