Kaupunginhallitus, kokous 28.1.2019

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 31 Vastaselitys korkeimmalle hallinto-oikeudelle kantakaupungin yleiskaavaa 2040 koskevassa asiassa

TRE:3662/10.02.03/2015

Valmistelija

  • Nurminen Mikko, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Yleiskaavapäällikkö Pia Hastio, puh. 040 8016 917 ja lakimies Patricia Nikko, puh. 0400 239 710, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.5.2017 § 130 Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040.

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikennevirasto, Pirkanmaan maakuntamuseo sekä neljä yksityistä tahoa valittivat päätöksestä Hämeenlinnan hallinto-oikeuteen. Liikennevirasto peruutti valituksensa.

Hämeenlinnan hallinto-oikeus hyväksyi Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon valitukset osittain ja kumosi kaupunginvaltuuston päätöksen Tampereen kantakaupungin yleiskaavan 2040 hyväksymisestä seuraavilta osin:
1. Kaavakartalla 1 Paasikiventien pohjoispuolella sijaitseva keskustatoimintojen ja virkistyksen sekoittunutta aluetta koskeva kaavamerkintä (Hiedanranta).
2. Kaavakartalla 1 VAK-ratapihan alueella olevat palvelujen ja työpaikkojen sekoittunutta aluetta ja keskustatoimintojen aluetta osoittavat merkinnät sekä etelän kasvusuuntaa ja kasvun vyöhykettä koskevat
kehittämisperiaatemerkinnät.
3. Kaavakartan 1 yleismääräys, jonka mukaan yleiskaavan RA- ja R-alueilla yleiskaavaa voidaan käyttää MRL 72 §:n mukaisesti rakentamisen ohjaamiseen sekä rakennusoikeuden määrää koskevat määräykset.
4. Kaavakartalla 1 Kalevan RKY-alueella olevat kehittämisperiaatemerkinnät kasvun vyöhyke ja elinvoiman vyöhyke.

Muilta osin hallinto-oikeus hylkäsi valitukset.

Tampereen kaupunki haki Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätökseen valituslupaa ja muutosta korkeimmalta hallinto-oikeudelta siltä osin kuin hallinto-oikeus oli kumonnut kaupunginvaltuuston päätöksen. Myös yksi yksityinen taho haki valituslupaa korkeimmalta hallinto-oikeudelta.

Korkein hallinto-oikeus myönsi välipäätöksellään 12.11.2018 Tampereen kaupunginhallitukselle valitusluvan, mutta hylkäsi yksityisen tahon valituslupahakemuksen.

Pirkanmaan ELY-keskus sekä Pirkanmaan maakuntamuseo ovat antaneet korkeimmalle hallinto-oikeudelle lausunnot kaupungin valituksen johdosta. Korkein hallinto-oikeus on varannut Tampereen kaupunginhallitukselle tilaisuuden vastaselityksen antamiseen lausuntojen johdosta. Määräpäivä vastaselityksen antamiselle on 31.1.2019.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Korkeimmalle hallinto-oikeudelle annetaan liitteen mukainen vastaselitys Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausuntojen johdosta kantakaupungin yleiskaavaa 2040 koskevassa asiassa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eriävä mielipide

  • Lassi Kaleva ilmoitti päätökseen eriävän mielipiteen.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden johtaja Mikko Nurmiselle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Asian käsittelyn kuluessa Lassi Kaleva teki seuraavan muutosehdotuksen: "Tampereen kaupungin vastaselityksessä todetaan, että Näsijärven Vaitinaron vesistötäyttöä ei suunnitella ja kyseinen osa vastineesta poistetaan."

Puheenjohtaja totesi, että koska Kalevan muutosehdotusta ei ollut kannatettu se raukeaa.

Tiedoksi

Pia Hastio, Patricia Nikko

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)