Kaupunginhallitus, kokous 29.1.2018

Pöytäkirja on tarkastettu
Lataa  Kuuntele 

§ 58 Konsernijohtajan tavoitteet vuodelle 2017 ja niiden toteutuminen sekä tavoitteet vuodelle 2018

TRE:831/00.01.01/2018

Valmistelijan yhteystiedot

Pormestari Lauri Lyly, puh. 050 68293, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Tampereen kaupungin hallintosäännön mukaan kaupunginhallitus päättää konsernijohtajan johtajasopimuksen hyväksymisestä (3. luku 15 § 10. kohta) ja pormestari sen valmistelemisesta (3. luku 34 § 18. kohta).

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajalan kanssa on laadittu johtajasopimus, joka astui voimaan 1.6.2017. Sopimuksen mukaan pormestari käy konsernijohtajan kanssa  vuosittain tavoite- ja kehityskeskustelut. Keskusteluun pohjautuen kaupunginhallitus hyväksyy konsernijohtajan vuositavoitteet ja päättää niiden seurannasta. Tavoitteet ovat johtajasopimuksen liitteenä ja ne ovat vuosittain päivitettävä osa sopimusta.

Pormestari on käynyt konsernijohtajan kanssa vuoden 2018 tavoite-  ja kehityskeskustelut ja niiden perusteella on arvioitu vuoden 2017 tavoitteiden toteutumista sekä valmisteltu uudet vuotta 2018 koskevat tavoitteet.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Lauri Lyly, Pormestari

Konsernijohtajan tavoitteet vuodelle 2017 ja niiden toteutuminen merkitään tiedoksi.

Konsernijohtajan tavoitteet vuodelle 2018 hyväksytään liitteen mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Konsernijohtaja Juha Yli-Rajala ilmoitti olevansa esteellinen (hallintolaki 28.1 §). Kaupunginhallituksen pyynnöstä häntä kuultiin asiantuntijana. Hän poistui päätöksenteon ajaksi.

Keskustelun kuluessa konsernijohtajan tavoitteisiin 2018 lisättiin kohta "9.4. Liikelaitosten selvitykset ja investoinnit etenevät suunnitelmien mukaisesti."

Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti näin muutetut tavoitteet päätöksenteon pohjaksi.

Anna-Kaisa Heinämäki poistui kokouksesta.

Anna-Maria Maunu, Jouko Aarnio ja Elina Nikkilä poistuivat kokouksesta. Puheenjohtaja Lauri Lyly toimi pöytäkirjanpitäjänä päätöksenteon ajan.

Tiedoksi

Juha Yli-Rajala, Lauri Lyly, Niina Pietikäinen, Markus Kiviaho, Jouko Aarnio, Ritva Vakkuri, Mia Helin

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

 Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

 Oikaisuvaatimusoikeus

 Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa
 (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

 Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

 Oikaisuviranomainen

 Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

 Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

 Tampereen kaupunki
 Kirjaamo
 Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
 33101 Tampere

 Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

 Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

 Oikaisuvaatimusaika

 Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

 Tiedoksisaanti

 Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä
 tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän
 kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.
 Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on
 pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen
 jälkeen.

 Oikaisuvaatimus

 Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

 Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä
 oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen
 postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.