Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

§ 364 Tampereen kaupungin hallintosäännön muuttaminen

TRE:4915/00.01.01/2019

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja
  • Linnamaa Reija, Strategiajohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintolakimies Tiina Kyöttilä-Vettenranta, puh. 040 778 0695, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto hyväksyi hallintosäännön liitteineen 23.1.2017. Valtuusto on hyväksynyt muutoksia hallintosääntöön viimeksi 17.12.2018.

Kaupunginhallitus päätti kehittämiskokouksessaan 12.8.2019 § 332 kohdalla, että hyvinvointipalvelujen uudelleenorganisointi käynnistetään ja että uudelleenorganisointia valmistellaan siten, että sosiaali- ja terveyspalvelut muodostavat oman palvelualueensa ja sivistys- kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelut oman palvelualueensa 1.1.2020 alkaen. Lisäksi kaupunginhallitus päätti, että asia tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston päätettäväksi hallintosäännön muutoksena.

Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen päätöksen perusteluissa todettiin, että hyvinvoinnin palvelualueen rakenne tarkoitettiin alunperinkin väliaikaiseksi sote- ja maakuntauudistusta edeltäväksi vaiheeksi. Sote- ja maakuntauudistus ei toteutunut suunnitellussa aikataulussa. Uudessa hallitusohjelmassa todetaan, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestäminen siirretään kuntaa suuremmille itsehallintoalueille.

Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen päätöksen perusteluissa todettiin lisäksi, että hyvinvoinnin palvelualue on haastava johdettava suuren kokonsa ja moninaisten tehtäviensä vuoksi. Hyvinvointipalvelut tulee jakaa sosiaali- ja terveyspalvelujen palvelualueeksi sekä sivistys-, kulttuuri-  ja vapaa-ajan palvelujen palvelualueeksi 1.1.2020 alkaen. Muutos tulee kirjoittaa hallintosäännön 37 §:ään.

Kaupunginhallituksen kehittämiskokouksen jälkeen sivistys-, kulttuuri- ja vapaa-ajan palvelujen palvelualueen nimi on kaupungin johtoryhmässä täsmentynyt sivistyspalvelujen palvelualueeksi.

Hallintosäännön 84 § koskee tarkastustoimikuntaa. Tarkastustoimikunnan käytännön työn toimivuuden vuoksi tarkastustoimikunnan kokoonpano on syytä muuttaa siten, että toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari ja jäseninä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kaksi riippumatonta jäsentä.

Hallintosäännön 37 §:n ja 84 §:n muutosten yhteydessä hallintosääntöön on syytä tehdä lisäksi muutama teknisluontoinen korjaus.

Valtuusto päätti 17.6.2019 Tampereen Infra Oy:n perustamisesta ja Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminnan myymisestä perustettavalle yhtiölle aikaisintaan 1.1.2020. Kaupunginhallituksen konsernijaosto valtuutettiin hyväksymään liiketoiminnan kauppakirja. Kauppa tullaan tekemään syksyn 2019 aikana. Valtuuston tulee päättää Tampereen Infra Liikelaitoksen lakkaamisesta kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2020 alkaen.

Hallintosäännön 11 §:ssä on lueteltu kaupungin liikelaitokset ja niiden johtokunnat. Tampereen Infra Liikelaitos ja Tampeereen Infra Liikelaitoksen johtokunta tulee poistaa hallintosäännöstä.

Hallintosäännön 16 § koskee kaupunginhallituksen konsernijaoston tehtäviä ja ratkaisuvaltaa. Konsernijaoston ratkaisuvaltaa tulee täsmentää siten, että siihen lisätään päättäminen pysyvien vastaavien arvopapereiden ostosta ja myynnistä.

Talous- ja velkaneuvonnan järjestäminen on siirtynyt kunnilta valtiolle 1.1.2019. Hallintosäännön 19 §:ssä mainittu talous- ja velkaneuvonnan järjestämistehtävä tulee poistaa.

Hallintosäännön 36 §:ssä on mainittu konsernijohtajan tehtävät ja ratkaisuvalta. Konsernijohtajan ratkaisuvaltaan on syytä lisätä vähäisten kaupungin toimintaan liittyvien vakuuksien antaminen.

Hallintosäännön 118 § koskee kokousmenettelymääräysten soveltamista. Pykälää on syytä täsmentää siten, että soveltamisalaan lisätään vaikuttamistoimielimet.

Hallintosäännön 146 §:ssä on mainittu asiakirjojen allekirjoittaminen. Pykälää on syytä täsmentää siten, että päättävä viranomainen voi valtuuttaa toisen henkilön allekirjoittamaan asiakirjan.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Valtuuston 23.1.2017 hyväksymään ja 17.12.2018 viimeksi muuttamaan hallintosääntöön hyväksytään liitteen mukaiset muutokset 11 §:ään, 16 §:ään, 19 §:ään, 36 §:ään, 37 §:ään, 84 §:ään, 118 §:ään ja 146 §:ään.

Hallintosäännön 11 §:n muutos tulee voimaan 1.1.2020 edellytyksellä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on myyty perustettavalle yhtiölle 1.1.2020 alkaen. Hallintosäännön 37 §:n muutos tulee voimaan 1.1.2020. Muut hallintosäännön muutokset tulevat voimaan heti.

Tampereen Infra Liikelaitos lakkaa kunnallisena liikelaitoksena 1.1.2020 alkaen edellytyksellä, että Tampereen Infra Liikelaitoksen liiketoiminta on myyty perustettavalle yhtiölle 1.1.2020 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Kaupunginhallitus myönsi läsnäolo- ja puheoikeuden lakimies Riikka Viitaniemelle. Hän oli asiantuntijana läsnä kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Anna-Kaisa Heinämäki ja Inna Rokosa saapuivat kokoukseen keskustelun aikana.

Johanna Loukaskorpi poistui kokouksesta.

Keskustelun kuluessa puheenjohtaja Lauri Lyly ehdotti liitteenä olevaan hallintosäännön 84 §:n kohtaan "Tarkastustoimikunta" seuraavaa muutosta: "Toimikuntaan kuuluu puheenjohtajana pormestari sekä jäseninä kaupunginhallituksen varsinaisista jäsenistään valitsemat kolme riippumatonta jäsentä."

Puheenjohtaja tiedusteli ehdotuksensa saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

konsernihallinto-palvelualueet-liikelaitokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)