Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 368 Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) sopimuksen hyväksyminen

TRE:5280/14.05.01/2019

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Työllisyysjohtaja Regina Saari, puh. 050 346 9603, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Työllistymistä edistävästä monialaisesta yhteispalvelusta (TYP) annetun lain (1369/2014) ja lain nojalla annetun asetuksen (1377/2014) mukainen sopimus työttömille tarjottavan monialaisen yhteispalvelun järjestämisestä on tarpeen uusia.

Työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) tavoitteena on edistää työttömien työllistymistä tarjoamalla heille heidän palvelutarpeensa mukaisia työvoimapalveluja sekä sosiaali-, terveys- ja kuntoutuspalveluja. Tampereen kaupunkiseudun työllistymistä edistävän monialainen yhteispalvelu (TYP) käynnistyi vuoden 2016 alussa.

Pirkanmaan alueellisen työvoima- yrityspalvelukokeilun päätymisen jälkeen pitkään työttömänä olleiden työnhakijoiden palvelut kunnissa on järjestetty yhteistyössä TE-toimiston ja Kelan kanssa monialaisille palvelualustoille, joiden toiminnalle TYP-lainsäädäntö luo monilta osin puitteet.

Yhteistyösopimuksessa sovitaan yhteisistä toimipisteistä ja muualla kuin yhteisissä toimipisteissä tarjottavasta yhteispalvelusta, yhteispalveluun osoitettavasta henkilöstöstä, työttömille tarjottavista palveluista ja kustannusten jaosta.

Sopijapuolina ovat Lempäälän, Pirkkalan ja Vesilahden kunnat sekä Kangasalan, Nokian, Oriveden, Tampereen ja Ylöjärven kaupungit, Pirkanmaan työ- ja elinkeinotoimisto ja Kansaneläkelaitoksen Keskinen vakuutuspiiri.

Pääsääntöisesti kukin toimija vastaa omista kuluistaan. Toiminnasta aiheutuvat yhteiset kustannukset jaetaan TE-toimiston, Kelan ja kuntien kesken toimintaan osallistuvan henkilöstömäärän suhteessa. Kuntien kesken yhteiset kustannukset jaetaan kuntien asukasluvun suhteessa.

Kuntien yhteisellä rahoituksella katetaan TYP-toiminnan koordinoinnin ja yleisjohtamisen lisäksi kustannuksia, jotka liittyvät Tampereen tiedolla johtamisen työkalujen hyödyntämiseen sekä työhön, jota tehdään työllisyydenhoidon valtakunnallisiin uudistuksiin liittyvien muutosten valmistelussa ja mukana olevien kuntien edunvalvonnassa.

Liitteinä yhteistyösopimus sekä yhteistyösopimuksen liitteet 1-5.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkiseudun työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP) yhteistyösopimus hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Teppo Rantanen, Regina Saari, Tommi Eskonen, Antti Mäkinen, Piritta Haapahuhta

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.