Kaupunginhallitus, kokous 2.9.2019

§ 371 Valtuustoaloite vertailevan terveystutkimuksen tilaamiseksi ja rahoittamiseksi Asunto Oy Perkiönkatu kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden muutoksista - Aarne Raevaara

TRE:7774/02.00.01/2017

Valmistelija

  • Rantanen Teppo, Johtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Kiinteistöjohtaja Virpi Ekholm, puh. 0400 205 044, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Lakimies Juha Perämaa, puh. 040 503 9038, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asunto- ja kiinteistölautakunta 21.8.2019 §116:

Valtuutettu Aarne Raevaaran 23.10.2017 jättämässä valtuustoaloitteessa ehdotetaan, että kaupunki teettää vertailevan terveystutkimuksen As Oy Perkiönpihan kymmenessä asunnossa asuneiden asukkaiden terveyden muutoksista.

Perkiönkadulla on kunnostettu vuonna 2017 entinen kaatopaikka-alue, joka oli toiminut 1940-luvulta 1960-luvulle yhdyskunta- ja teollisuusjätteen kaatopaikkana sekä maankaatopaikkana. Kunnostetulla alueella sijaitsi kolme taloyhtiötä (Perkiönkatu 65,67,69), joiden rakennuksien sijoittumista jätetäytön päälle tutkittiin ennen kunnostusta ja kunnostuksen aikana. Tutkimuksien suunnittelu tehtiin yhteistyössä terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) kanssa.

Rivitalot purettiin ennen kunnostustöiden aloittamista vuonna 2016. Ennen purkua asunnoista teetettiin vielä laajasti sisäilmanäytteitä. Maaperän kunnostuksen päätyttyä saatiin lopullinen tilannekuva rakennuksien alapuolisen maaperän tilasta. Tutkimusten tulokset ja kunnostuksen aikana tehdyt havainnot on raportoitu tutkimusraportissa ja loppuraportissa (Asuntokohtainen tutkimusraportti, Perkiönkatu 65, 67 ja 69, Sito, 14.12.2017 ja Pilaantuneen maaperän kunnostuksen loppuraportti, Härmälän entinen kaatopaikka, Sito, 12.12.2017).

Kunnostuksen maankaivun aikana todettiin, että alueella sijaitsevista rakennuksista ainoastaan 69 C:n alapuolella on ollut selkeä kaatopaikkajätekerros. Muiden talojen alapuolella ei ole todettu selkeää kaatopaikkajätekerrosta. Talokohtaiset kaivu- ja näytetiedot on esitetty asuntokohtaisessa tutkimusraportissa tarkemmin.

Haihtuvat orgaaniset yhdisteet oli tunnistettu suurimmaksi mahdolliseksi terveysriskejä aiheuttavaksi haitta-aineryhmäksi. Niitä tutkittiin maaperästä, huokoskaasusta, pohjavedestä ja sisäilmasta. Haihtuvien orgaanisten yhdisteiden esiintymistä jätetäyttöalueella tarkkailtiin kunnostuksen edetessä. Kaivun aikana tarkentui tieto, että ne sijaitsivat puistoalueella eikä rakennusten alapuolella. Pieniä viitteitä haihtuvista orgaanisista yhdisteistä havaittiin 69 C rakennuksen sisäilmasta ennen purkua, mutta pitoisuudet eivät ylittäneet sallittuja raja-arvoja.

Kunnostus toteutettiin ELY:n antaman päätöksen (PIRELY/1919/2016, 29.4.2016) mukaisesti. ELY-keskus on hyväksynyt tehdyn kunnostuksen lausunnollaan 23.4.2018.

Tampereen kaupunki pyysi THL:n näkemystä kaatopaikka-alueella olleiden rivitalojen asukkaiden terveystutkimustarpeesta. THL:n antaman lausunto on liitteenä.

Tutkimuksissa tai kunnostuksen aikana ei ole havaittu sellaisia haitta-ainepitoisuuksia, jotka aiheuttaisivat tarpeen laajaan asukkaiden terveystutkimukseen. Mahdollisen terveystutkimuksen tuloksien tulkinta olisi hyvin vaikeaa ja kuten THL lausunnossaan toteaa, on erittäin vaikeaa määrittää altistumisen ja mahdollisesti tulevaisuudessa tapahtuvan sairastumisen syy-seuraussuhdetta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Aarne Raevaaran valtuustoaloite ja asunto- ja kiinteistölautakunnan antama lausunto merkitään tiedoksi.

Aloite ei anna aihetta muihin kuin lausunnossa todettuihin, tehtyihin toimenpiteisiin.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Aarne Raevaara, Virpi Ekholm

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)