Kaupunginhallitus, kokous 29.4.2019

Lataa  Kuuntele 

§ 182 Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan

TRE:2006/00.00.03/2019

Aikaisempi käsittely

Valmistelija

Hirvelä Heli, Hallintojohtaja, Heli.Hirvela@tampere.fi

Perustelut

Valtuusto myönsi 15.4.2019 Aila Dündar-Järviselle eron kaupunginhallituksen jäsenen luottamustoimesta. Uudeksi jäseneksi valittiin Kirsi Kaivonen ja varajäseneksi Inna Rokosa.

Aila Dündar-Järvinen on toiminut kaupunginhallituksen edustajana Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunnassa, joten hänen tilalleen lautakuntaan tulee valita uusi kaupunginhallituksen edustaja.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja, Juha.Yli-Rajala@tampere.fi

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan kaupunginhallituksen edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Asia jätettiin pöydälle.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Pekka Salmi ehdotti, että asia jätetään pöydälle.

Puheenjohtaja kannatti pöydällepanoehdotusta.

Kaupunginhallitus päätti jättää asian yksimielisesti pöydälle.

Valmistelija

  • Hirvelä Heli, Hallintojohtaja

Valmistelijan yhteystiedot

Hallintoasiantuntija Merja Mäkinen, puh. 040 531 4434, etunimi.m.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asia jäi pöydälle 23.4.2019 kokouksessa.

Esittelijä uudisti päätösehdotuksensa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Yli-Rajala Juha, Konsernijohtaja

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan kaupunginhallituksen edustaja jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Päätös

Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valittiin Inna Rokosa kaupunginhallituksen edustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Kokouskäsittely

Asian käsittelyn kuluessa Pekka Salmi ehdotti, että Tampereen kaupunkiseudun joukkoliikennelautakuntaan valitaan Inna Rokosa kaupunginhallituksen edustajaksi jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Puheenjohtaja tiedusteli Salmen ehdotuksen saamaa kannatusta ja totesi sen tulleen hyväksytyksi yksimielisesti.

Tiedoksi

Valittu, Luottamushenkilömuutokset

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusohje

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä kunnan jäsen.

Kuntien yhteisen toimielimen päätökseen saa oikaisuvaatimuksen tehdä myös sopimukseen osallinen kunta ja sen jäsen.

Oikaisuviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta.

Oikaisuvaatimus tulee toimittaa osoitteella:

Tampereen kaupunki
Kirjaamo
Aleksis Kiven katu 14–16 C, PL 487
33101 Tampere

Oikaisun voi lähettää myös virallisen sähköisen asioinnin lomakkeella http://www.tampere.fi/asiointi/ tai sähköpostilla kirjaamo@tampere.fi

Tampereen kaupunki ei vastaa sähköpostilla lähetetyn oikaisuvaatimuksen tietoturvallisuudesta.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Tiedoksisaanti

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, 7 päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, 3 päivän kuluttua sähköpostin lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Tiedoksisaantipäivää tai sitä päivää, jona päätös on asetettu nähtäväksi, ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa tehtävän toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimus

Oikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimus perusteineen ja se on tekijän allekirjoitettava.

Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusajan kuluessa oikaisuvaatimusviranomaiselle. Oikaisuvaatimuksen tulee olla perillä oikaisuvaatimusajan viimeisenä päivänä ennen viraston aukioloajan päättymistä klo 15.45 mennessä. Oikaisuvaatimuksen lähettäminen postitse tai sähköisesti tapahtuu lähettäjän omalla vastuulla.