Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 492 Asemakaava nro 8550, Olkahinen, Jenseninkatu 29, 31 ja 33 sekä katu, virkistys- ja vesialueen osat

TRE:3728/10.02.01/2014

Aikaisempi käsittely

Perustelut

Kaupunkiympäristön kehittäminen on valmistellut 9.2.2017 päivätyn ja 12.3.2018 tarkistetun asemakaavamuutoksen nro 8550. Asian hyväksyminen kuuluu kaupunginvaltuuston toimivaltaan.

Lisätietoja osoitteessa: http://www.tampere.fi/cgi-bin/kaava/kaavadoc?8550
Dno: TRE: 3728/10.02.01/2014
Kaavan laatija
Tampereen kaupunki, Kaupunkiympäristön suunnittelu, asemakaavoitus, projektiarkkitehti Vesa Kinttula.

Asemakaavalla mahdollistetaan kytkettyjen erillistalojen ja erillisten pientalojen sijoittaminen tontille 7502 - 22 - 25. Yhteensä erillisasuntoja on suunnitteilla 14 kappaletta. Olevista asuinpientalojen tonteista muodostuvat tontit 7502- 20 ja 21 ovat nykyisellään ja niiden asuntomäärät ja rakennusoikeudet säilyvät (4 + 15 huoneistoa). Tonttien osista sekä puistoalueen osasta muodostetaan Jenseninkadun katualue palvelemaan kaikkia tontteja. Muu muodostuva kaava-alue on suojaviheraluetta ja vesialuetta. Kaava-alue on noin 4,2778 ha. Kaavamuutosaluetta on noin 3,4832 ha, josta vesialuetta on 1,5160 Uutta asemakaavan vesialuet-ta on noin 0,7946 ha. Asemakaavan muutoksessa tonteille osoitetaan kerrosalaa yhteensä 3014 kem2, josta uutta kerrosalaa muodostuu 1945 kem2. Aluetehokkuus maa-alueella on noin e=0,15. Osa nykyisestä korttelialueesta muutetaan katualueeksi ja osa puistoalueesta korttelialueeksi. Puistoalueet muutetaan suojaviheralueeksi (EV), koska niillä oleva liikennemelutaso ei täytä puistoille asetettuja tasoja. Uusia asuntoja osoitetaan 17 pientaloasuntoon ja kolmeen erillispientaloon. Asukasmäärä kasvaa noin 50 - 60 henkilöllä.

Kaava-alueen sijainti ja luonne
Alue sijaitsee noin 12 km koilliseen kaupungin keskustasta, Olkahisen kaupunginosassa osoitteessa Jenseninkatu 29, 31 ja 33.
Muutosalueena on korttelin nro 7502 tontit 13, 16, 17 ja kiinteistö 837–505-4-19 sekä yleisen alueen 837-036-99033-0000 osa. Uutta kaavaa on Nurmen jakokunnan vesialueen kiinteistön 837-505.876-1 osa.  Alue sijaitsee Jenseninkadun päässä Näsijärveen työntyvässä Vastarannanniemessä ja Katiskalahdessa sekä Olkahistenlahdessa. Valtatie 9 erottaa Vastarannanniemen Näsijärvestä.
Niemen pohjoisosa on kaavoitettu puistoalueeksi. Idässä tontti jatkuu Jenseninkadulle kapeana ja noin 150 m pitkänä kaulatonttina ja naapuritonttien (7502–13 ja 17) kaulatonttien kanssa yhteisenä rasitetiealueena.

Kiinteistö 837–505-4-19 muodostaa Vastarannanniemen, joka muodostaa rannat Olkahistenlahteen ja Katiskalahteen. Kallioisella alueella kasvaa sekametsää ja rannassa lehtipuustoa. Tila on puisto-aluetta, joka liittyy laajempaan Vastarannanpuiston alueeseen. Alueella on kaksi varastorakennusta.
Tontilla 7502–16 sijaitsee vuonna 1981 valmistunut 499 m2:n suuruinen tiilipintainen asuinrakennus, vanha puurakenteinen asuinrakennus, rantasauna sekä kaksi talousrakennusta. Tällä hetkellä kiinteistö on asumaton.
Muutosalue on metsäistä, osittain kallioista ja maaston korkeuserot ovat suuret (+95 - +105 mpy).
Naapurusto on rakentunut 1950–2000-luvulla käsittäen sekä omakoti- että rivitaloja. Suunnittelualueen läheisyydessä noin 700 metrin päässä sijaitsevat Olkahisen koulu sekä Aitolahden kirkko.

Asemakaavan tavoitteet
Kaavamuutoksen hakijan tavoitteena on rakennusoikeuden lisääminen siten, että se mahdollistaa tontille nro 7502–16 ja kiinteistön osalle 837–505-4-19 uusien erillistalojen ja kytkettyjen pientalojen rakentamisen.  Olemassa olevat rakennukset on tarkoitus purkaa. Naapurikiinteistöjen tavoitteena on saada Jenseninkadun katualue jatkumaan kiinteistölle 7502-16 asti ja samalla liittää tontit jatketun kadun piiriin.

Kaupunkisuunnittelun tavoitteena on suunnittelutyön yhteydessä selvittää hakijoiden suunnitelmien ja tavoitteiden toteuttamiskelpoisuus muutosalueella.
Asemakaavan laadinnassa otetaan huomioon rakennetun alueen kaupunkikuvallinen luonne, tontin melunsuojaustarve sekä luonnonolosuhteet. Uudis- ja täydennysrakentaminen sovitetaan ympäröivään rakenteeseen. Suunnitelma tukee kaupungin täydennysrakentamistavoitteita.

Asemakaavaprosessin vaiheet
Asemakaava laaditaan hakijoiden aloitteista. Osana alueen rakentamisen lisäämistä Jenseninkadun katualueen jatkaminen käsittämään Vastarannanniemen kiinteistöt on ollut neuvottelujen kohteena vuosina 2014 - 2017.

Aloitus- ja valmisteluvaihe
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä valmisteluaineistot kuulutettiin nähtäville 9.2.– 9.3.2017 sekä lähetettiin tiedoksi osallisille kommentteja varten.
Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta ja valmisteluaineistosta saatava palaute kirjataan asemakaavaselostukseen. Kommentit ja mielipiteet kokonaisuudessaan sekä vastineet niihin ovat asemakaavan liitteenä vastineluettelossa.

Ehdotusvaihe
Asemakaavaehdotus käsitellään yhdyskuntalautakunnassa ja kuulutetaan liiteaineistoineen nähtäville erikseen ilmoitettavana ajankohtana. Lausunnot ja mielipiteet kokonaisuudessaan sekä vastineet niihin lisätään asemakaavan liitteeksi.

Viranomaisyhteistyö
Kaavaa ei koske eikä se ole MRL § 66:ssä esitetyllä tavalla siten merkittävä, jotta olisi tarvetta järjestää asemakaavan viranomaisneuvottelut. Asiaa käsitellään viranomaisten kanssa käytävissä työneuvotteluissa ja lausunnoin.

Rakennusoikeuden muutos
Asemakaava-alueella kokonaisrakennusoikeus lisääntyy nykyisestä noin 1945 k-m2.

Uusien okt-tonttien lukumäärä
Asemakaava-alueella omakotitontteja vastaavia erillispientaloja tulee kaksi lisää. Kaavassa osoitetaan maankäyttö kytkettyinä ja erillisinä asuinpientaloina neljälle tontille, joista kolme tonttia on uutta.

Asemakaavan toteuttaminen
Asemakaava voidaan hyväksyä valtuustossa sitten kun sopimukset maanomistajien kanssa maankäytöstä on tehty ja hyväksytty. Kaavaa voidaan lähteä toteuttamaan heti sen saatua lainvoiman. Rakentumista edistää Jenseninkadun rakentaminen.

Kiinteistötoimella ei ole asemakaavallista huomautettavaa.

Viranomaislausunnot pyydetään Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään asemakaavaehdotus 8550 (päivätty 9.2.2017, tark. 12.3.2018) asetettavaksi nähtäville ja

esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunto.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Projektiarkkitehti Vesa Kinttula esitteli asian kohdassa Ajankohtaiset asiat.

Perustelut

Asemakaavaehdotus, joka on 9.2.2017 päivätty ja 12.3.2018 tarkistettu, pidettiin yleisesti nähtävillä 23.3. - 23.4.2018 välisen ajan. Muistutuksia ei jätetty. Lausunnon antoivat Pirkanmaan maakuntamuseo ja Pirkanmaan ELY-keskus. Maakuntamuseolla ei ollut huomautettavaa. ELY-keskus lausui asemakaavan suhteesta yleiskaavaan, meluselvityksestä ja luontoarvoista (liito-orava, lepakko). Johtopäätöksessä lausunnossa otettiin kantaa VT-9 tulevien melusuojausten vaikutuksesta rakentamisajankohtaan sekä luontoarvojen varmistamisesta.

Asemakaavaa on tarkistettu selostukseen puuttuneiden tietojen osalta ja kartan osalta lausunnon ja saatujen sekä tehtyjen lisäselvitysten mukaan. Kaavan yleismääräystä, karttaa ja  selostusta on tarkistettu ELY-keskuksen lausunnon johdosta. Laajemmin palaute on liitteessä kaupungin vastineet lausuntoihin.

Asemakaavan tarkistukset ovat vähäisiä ja niistä on neuvoteltu maanomistajien kanssa, jonka vuoksi tarkistettua asemakaavaehdotusta ei ole tarpeen pitää uudelleen yleisesti nähtävänä.

Asemakaava

Asemakaavalla mahdollistetaan kytkettyjen erillistalojen ja erillisten pientalojen sijoittaminen tontille 7502 - 22 - 25. Yhteensä erillisasuntoja on suunnitteilla 17 kappaletta. Olevista asuinpientalojen tonteista muodostuvat tontit 7502- 20 ja 21 ovat nykyisellään ja niiden asuntomäärät ja rakennusoikeudet säilyvät (4 + 15 huoneistoa). Tonttien osista sekä puistoalueen osasta muodostetaan Jenseninkadun katualue palvelemaan kaikkia tontteja. Muu muodostuva kaava-alue on suojaviheraluetta ja vesialuetta.

Asemakaavan ala on noin 4,2778 ha. Kaavamuutosaluetta on noin 3,1631 ha ja vesialuetta on yhteensä 1,1147, joka sisältää uutta asemakaavan vesialuetta noin 0,8 ha.

Asemakaavan muutoksessa tonteilla on kerrosalaa yhteensä 5017 kem2. Korttelialuetta on 18341 m2. Uutta asuinkerrosalaa muodostuu tonteille 7502/22-25 likimain 2000 kem2. Aluetehokkuus maa-alueella on noin e=0,18 ja korttelitehokuus on noin e=0,27.

Osa nykyisestä korttelialueesta muutetaan katualueeksi ja osa puistoalueesta korttelialueeksi. Puistoalueet muutetaan suojaviheralueeksi (EV), koska niillä oleva liikennemelutaso ei täytä puistoille asetettuja tasoja. Uusia asuntoja osoitetaan 14 pientaloasuntoon ja kolmeen erillispientaloon. Asukasmäärä kasvaa noin 50 - 60 henkilöllä.

Rakennusoikeuden muutos

Asemakaava-alueella kokonaisrakennusoikeus lisääntyy nykyisestä noin 1945 kem2.

Kiinteistötoimella ei ole asemakaavallista huomautettavaa. Maankäyttösopimus tehdään ennen kaupunginhallituksen käsittelyä.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Hyväksytään 9.2.2017 päivätty, 12.3.2018 ja 28.5.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8550 ja
esitetään se edelleen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Projektiarkkitehti Vesa Kinttula, puh. 040 800 790, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavan 8550 toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 21.11.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8550 (päivätty 9.2.2017 sekä tarkistettu 12.3.2018 ja 28.5.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

hakijat, Pirkanmaan ELY-keskus, Peltoniemi Terhi/Tupa, Sirkka Koivuniemi, Patricia Nikko, Anita Liecks, Vesa Kinttula, Ari Kilpi, Virpi Ekholm, kuulutus

Liitteet


Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat