Kaupunginhallitus, kokous 3.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 493 Asemakaava nro 8664, XV (Tammela), Kullervonkatu 5

TRE:6964/10.02.01/2016

Aikaisempi käsittely

Perustelut

ASEMAKAAVAN KESKEINEN SISÄLTÖ
Asemakaavamuutoksella mahdollistetaan tontin täydennysrakentaminen. Pinninkadun varrella sijaitseva päiväkoti- ja autotallirakennus puretaan ja tilalle rakennetaan 3–9-kerroksinen asuinrakennus. Nykyinen rakennus säilyy ennallaan, mutta sen kaavamerkinnät päivitetään. Uudelle ja nykyiselle asuinrakennukselle muodostetaan omat tontit, jotka merkitään asuin-, liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi (AL). Pysäköinti järjestetään pääosin tonttien pysäköintikellarissa ja autotalleissa. Nykyinen oleskelupiha säilyy ja toimii tonttien yhteispihana.

RAKENNUSOIKEUDEN MUUTOS
Suunnittelualueen kokonaiskerrosala on 10 880 k-m2 ja alueen tehokkuus e=2,63. Rakennusoikeus kasvaa 5081 k-m2.

ASEMAKAAVAN TOTEUTTAMINEN
Asemakaava voidaan toteuttaa sen saatua lainvoiman.

KAAVA-ALUEEN SIJAINTI JA LUONNE
Kaava-alue sijaitsee Tammelan (XV) kaupunginosassa Tampereen keskustassa osoitteessa Kullervonkatu 5 / Pinninkatu 18. Asemakaavan muutos koskee tonttia nro 252-13, joka rajautuu etelässä Kullervonkatuun, idässä Pinninkatuun sekä lännessä ja pohjoisessa asuinkorttelin muihin tontteihin. Tontin pinta-ala on 4142 m2. Korttelin lähiympäristö on Tammelalle tyypillistä avointa kaupunkirakennetta pysäköintialueineen ja jalankulkuraitteineen. Tontin keskellä sijaitsee 1970 rakennettu asuinkerrostalo, jossa on maanpäällinen autotallikerros, 7 asuinkerrosta sekä sauna- ja varastotilat ylimmässä kerroksessa. Pinninkadun varressa on kaksikerroksinen päiväkotirakennus, johon liittyy autotalli. Tontin länsiosassa on oleskelupiha ja itäosa on pysäköintikäytössä.

ASEMAKAAVAN TAVOITTEET
Kaavamuutoksen hakijoiden tavoitteena on tontin täydennysrakentaminen. Tontilla oleva päiväkotirakennus on tarkoitus purkaa ja korvata 3- ja 9-kerroksisella asuinrakennuksella.
Kaupungin tavoitteena on lisätä asumista keskustaan. Täydennysrakentamisen yhteydessä pihat suunnitellaan vihreämmiksi ja pysäköinti sijoitetaan ensisijaisesti maan alle. Kadun kulmaan sijoittuu liiketilaa. Hankkeen merkittävät ympäristövaikutukset selvitetään ja alueen erityiset kaupunkikuvalliset arvot huomioidaan suunnittelussa.

ASEMAKAAVAPROSESSIN VAIHEET
Asemakaava laaditaan tontin omistajan Asunto Oy Metammeloiden aloitteesta.

Aloitusvaihe
Kaavahanke tuli vireille 1.6.2017, kun osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) kuulutettiin nähtäville 1.–22.6.2017. Suunnitelmia esiteltiin Galleria Nottbeckissa 12.6.2017. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta saatiin kolme viranomaisten kommenttia ja yksi mielipide.

Pirkanmaan maakuntamuseon mukaan täydennysrakentaminen on lähtökohtaisesti mahdollista. Asemakaavaan tulee liittää riittävät selvitykset alueen rakennetusta kulttuuriympäristöstä vaikutusten arvioimiseksi. Tampereen Sähköverkko Oy totesi, että kaavan tulee mahdollistaa muuntamon rakentaminen kaava‐alueelle. Nykyistä muuntamoa päiväkotirakennuksessa ei voi purkaa ennen korvaavan muuntamon rakentamista. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö kommentoi, että hulevesisuunnitelman tarve arvioidaan kaavatyön edetessä. Tampereen polkupyöräilijät ry ei pidä polkupyöräpysäköinnin mitoitusta riittävänä.

Asemakaavaa varten laadittiin rakennetun kulttuuriympäristön selvitys ja meluselvitys. Saadun palautteen perusteella pihasuunnittelua tarkennettiin ja kortteliin mahdollistetaan muuntamon rakentaminen.

Valmisteluvaihe
Asemakaavan valmisteluaineisto kuulutettiin nähtäville 9.–30.11.2017 ja suunnitelmia esiteltiin yleisötilaisuudessa 23.11.2017 Pohjolan palvelukeskuksessa. Valmisteluaineistosta saatiin neljä viranomaisten lausuntoa.

Pirkanmaan ELY-keskus totesi, että asemakaava toteuttaa ylemmäntasoisten kaavojen ja kestävän kehityksen periaatteiden mukaisia täydennysrakentamisen tavoitteita. Kaavassa on annettu tarpeellisia melua, ilmanlaatua ja hulevesiä koskevia määräyksiä ja kaupunkikuvalliset kysymykset on riittävästi huomioitu. Kaavassa on ulko-oleskelualueiden riittävyyteen ja käytettävyyteen liittyviä täsmennystarpeita. Asuntojen valoisuuteen ja ulko-oleskelualueiden riittävyyteen liittyvä mitoitus olisi hyvä lähtökohta täydennysrakentamisen vaihtoehtoja muodostettaessa. Pirkanmaan maakuntamuseo totesi, että As. Oy Metammeloiden asuinkerrostalon arvot ovat ilmeiset ja esittää, että se suojellaan asianmukaisella merkinnällä. Kevyen liikenteen väylän ja pihan tulee muodostaa edelleen laadukas viheralue. Uudisrakennuksen muotokieleen on suotavaa hakea mittakaavallisia liittymäkohtia Metammeloiden modernismista. Viheralueet ja hulevedet -yksikkö kommentoi, että esitetty meluaita aiheuttaa kaupunkikuvallisen muutoksen, jossa vehreät raittinäkymät rajautuvat etenkin sisääntulokohdissa kapeiksi. Ympäristönsuojelu totesi, että hulevesimääräystä on syytä täsmentää.

Suunnitelmia käsiteltiin kaupunkikuvatoimikunnassa 9.1.2018 ja 30.1.3018. Kaupunkikuvatoimikunta antoi ohjeita jatkosuunnitteluun.

Saadun palautteen perusteella uudisrakennuksen massaa sovitettiin paremmin Metammeloiden rakennukseen vetämällä sen länsiosaa katurajasta pohjoiseen. Kaavaan lisättiin määräys, jonka mukaan uudisrakennusten sopeutumiseen kaupunginosakokonaisuuteen ja katukuvaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Tontin länsipiha merkittiin istutettavaksi alueeksi, jossa on säilytettävä olemassa olevaa puustoa mahdollisuuksien mukaan. Tonttien yhteinen leikki- ja oleskelualue osoitettiin kaava-alueen melulta suojattuun luoteisosaan ja lounaisosasta poistettiin talousrakennuksen rakennusala, jolloin piha ja raittimiljöö säilyvät vehreinä ja avoimina. Meluselvitystä päivitettiin ja julkisivujen melumääräykset tarkistettiin selvityksen pohjalta. Hulevesiä ja pihaa koskevaa yleismääräystä täsmennettiin. Ulko-oleskelualueiden laajuustiedot lisättiin selostukseen ja tontilta laadittiin varjotarkastelu eri vuodenaikoina.

Kiinteistötoimella ei ole asemakaavallista huomautettavaa. MRL 91b §:n tarkoittama maankäyttösopimus tulee tehtäväksi ennen kaavan hyväksymiskäsittelyä. Asemakaavalla ei ole merkittäviä yritysvaikutuksia.

Asemakaavaehdotuksesta pyydetään lausunto Pirkanmaan ELY-keskukselta ja Pirkanmaan maakuntamuseolta.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

Asemakaavaehdotus nro 8664 (6.11.2017 päivätty ja 3.4.2018 tarkistettu) hyväksytään asetettavaksi nähtäville ja esitetään nähtävilläolon jälkeen kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Perustelut

Asemakaavaehdotus oli nähtävillä 19.4.–21.5.2018 ja siitä pyydettiin Pirkanmaan ELY-keskuksen ja Pirkanmaan maakuntamuseon lausunnot. Ehdotuksesta saatiin kaksi viranomaislausuntoa eikä yhtään muistutusta.

Pirkanmaan ELY-keskus otti kantaa asemakaavan ulko-oleskelutilojen riittävyyteen. Pirkanmaan maakuntamuseo esitti tontilla olevan rakennuksen osoittamista sellaisella merkinnällä, joka turvaa rakennuksen ja sen ominaispiirteiden säilyttämisen.

Saadun palautteen pohjalta asemakaavan yleismääräystä täydennettiin siten, että korjaus- ja täydennysrakentamisen yhteydessä tulee huomioida 1970-luvulla rakennetun rakennuksen alkuperäisten ominaispiirteiden säilyminen. Hulevesiä koskevaa yleismääräystä täsmennettiin ja kaavaselostukseen täydennettiin ehdotuksen nähtävilläoloa käsittelevät kohdat. Lausunnot ja kaupungin vastine niihin ovat asemakaavan liitteenä.

Maankäyttösopimus laaditaan ennen kaavaehdotuksen käsittelyä kaupunginhallituksessa.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

Mikko Nurminen, Johtaja, Mikko.Nurminen@tampere.fi

6.11.2017 päivätty sekä 3.4.2018 ja 4.6.2018 tarkistettu asemakaavaehdotus nro 8664 hyväksytään ja

esitetään kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Valmistelijan yhteystiedot

Kaavoitusarkkitehti Anna Hyyppä, puh. 040 800 7905, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Lisätietoja päätöksestä

Kaupunginlakimies Jouko Aarnio, puh. 040 514 4884, etunimi.sukunimi@tampere.fi

Perustelut

Asemakaavaehdotuksen 8664 toteuttamiseen liittyvä maankäyttösopimus on hyväksytty asunto- ja kiinteistölautakunnassa 21.11.2018.

Päätösehdotus oli

Esittelijä

  • Juha Yli-Rajala, Konsernijohtaja

Esitetään valtuuston päätettäväksi:

Asemakaavaehdotus nro 8664 (päivätty 6.11.2017 sekä tarkistettu 3.4.2018 ja 4.6.2018) hyväksytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tiedoksi

Asunto Oy Metammelat, SRV Rakennus Oy, Pirkanmaan ELY-keskus, Pirkanmaan maakuntamuseo, Virpi Ekholm, Juha-Matti Ala-Laurila, Anna Hyyppä, Heli Toukoniemi, Patricia Nikko, kuulutus

Muutoksenhaku

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

-vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
-virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhalti-jayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (KVhl 50 § 2 mom.)
-etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

 

Käsitellyt asiat